Innlegg

VOSS: Statsforvalteren i Vestland og Utdanningsdirektoratet har sagt nei til å godkjenne dette bygget som lokale for Danielsen ungdomsskole Voss. FOTO: KNUT KVAMME

Danielsen må utsette skolestart på Voss

Det blir likevel ikke skoledrift i dette bygget i Brynaskogen på Voss, og oppstart av Danielsen ungdomsskole Voss må dermed utsettes med ett år.

Bakgrunnen er at Egill Danielsen Stiftelse (EDS) har fått endelig avslag på søknad om godkjenning av skoleanlegg i bygget som fra 1992 til 2016 var i bruk som offentlig skole. 

– Vi vil nå lete etter andre lokaler i Voss herad og har til hensikt å starte skoledrift høsten 2022, sier prosjektleder Ingrid Kvam Steinshamn i EDS til sambåndet.no

Foreldre-initiativ

Sambåndet omtalte saken første gang i september 2019. Initiativet til å etablere kristen friskole på Voss kom fra en foreldregruppe som representerte tre ulike kristne forsamlinger. I søknaden til Utdanningsdirektoratet (Udir) kom det fram at 40 familier med barn i grunnskolealder hadde ønske om at barna deres skulle gå på en kristen friskole på Voss. 

I februarnummeret i 2020 kunne Sambåndet fortelle at Udir hadde godkjent en skole for inntil 90 elever på 8. til 10. årstrinn. Godkjenningen gjelder i tre år fra og med skoleåret 2020/21. Høsten 2022 er dermed seneste oppstartsmulighet innenfor den gjeldende godkjenningen. Udir mente at Voss herad, som nå også består av Granvin, måtte kunne håndtere tapet av inntil 90 elever i den offentlige skolen.

21. februar 2020 ble det kjent at det er de tidligere lokalene til offentlige Voss vidaregåande skule, i Brynaskogen i underkant av tre kilometer fra sentrum, som var aktuelle for skoledriften. EDS hadde også vært i samtaler med andre aktører. Ettersom Voss herad krevde omregulering av eiendommen, måtte skolestarten utsettes til høsten 2021. Nå blir det altså enda en utsettelse.

Avslag

11. januar i år søkte EDS om godkjenning av skoleanlegg i lokalene på Brynaskogen. Statsforvaltaren i Vestland (tidligere Fylkesmannen) avslo søknaden fordi de mente at kravet om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse ikke var oppfylt.

EDS viste til at det ikke ble gitt ferdigattest for bygg eldre enn 1. januar 1998. I stedet la stiftelsen fram godkjenning fra kommunelegen etter lov om miljørettet helsevern, samt branntilsynsrapport, oppdatert tilstandsrapport og takstrapport. EDS viste også til et dispensasjonsvedtak fra 1992 som hjemler omdisponering fra industri til offentlig formål som eksempelvis skole. Dispensasjonen er ikke avgrenset i tid.  

«Ueigna»

Statsforvalteren opprettholdt likevel avslaget. EDS klaget vedtaket inn for Udir, som 5. mai opprettholdt vedtaket fra Statsforvalteren. I vedtaket fra Udir vises det blant annet til en e-postdialog datert 28. april mellom Udir og Voss herad. Her skriver kommunalsjef Torbjørg Austrud i Voss herad at «planavdelinga i heradet har vurdert lokaliseringa av skulen som ueigna (…) og gitt Danielsen tilbakemelding» om dette i et skriv av 6. mai 2020. Voss herad mener at dispensasjonen til yrkesskole fra 1992 ikke innebærer at det er godkjent for bruk til ungdomsskole nå. Dette selv om plan- og bygningsloven, ifølge EDS, ikke skiller på type skole.

Udir legger vurderingen fra Voss herad til grunn når direktoratet fastholder avslaget fra Statsforvaltaren i Vestland.

Vedtaket fra Udir er endelig, og EDS velger å forholde seg til dette ved å legge planen om skoledrift i Brynaskogen død.   

SKULEDRIFT: Lokala som truleg kjem til å husa den nye, kristne ungdomsskulen på Voss, ligg i underkant av tre kilometer frå sentrum. FOTO: KNUT KVAMME

Ny ungdomsskule på Voss kjem truleg her

Voss herad krev omregulering av eigedommen som Egill Danielsen Stiftelse ynskjer å leiga til ny kristen ungdomsskule. Dermed blir det truleg ikkje oppstart før hausten 2021.

Det stadfestar dagleg leiar Asle Ystebø i Egill Danielsen Stiftelse (EDS) overfor sambåndet.no.

Lokalavisa Hordaland melder fredag på si nettside at det er dei tidlegare lokala til Bryn vidaregåande skule som er aktuelle for Danielsen ungdomsskole Voss. I Sambåndet nr. 2/20, som kom ut i førre veke, kunne ein lesa at skulen var godkjent av Utdanningsdirektoratet.

– Godt eigna. 

Eigaren av bygget er Brynaskogen 27 AS. Avisa Hordaland skriv at EDS er i dialog med selskapet om ein langsiktig leigeavtale. Dei har òg vore i samtalar med andre aktørar – inkludert ein som ynskjer samarbeid om eit nybygg – men det er altså Brynaskogen stiftinga har bestemt seg for å gå vidare med. Gamle Voss vidaregåande skule har tidlegare brukt desse lokala.

– Me trur bygget – med nokre justeringar og oppgraderingar – er godt eigna for å skapa eit godt skulemiljø for elevane våre. Bygget ligg ligg nært Voss sentrum, noko som har vore ein føresetnad for oss, seier Asle Ystebø til avisa.

Omregulering

sambåndet.no får opplyst at det er snakk om rundt tre kilometer frå sentrum. Dette kjem òg til å bli eit emne i omreguleringsarbeidet.

– I samband med oppstart av eit planarbeid vil me også innleiingsvis vurdera om etablering av ny ungdomsskule her er eigna og i tråd med overordna føringar om kvar slike funksjonar skal lokaliserast. I utgangspunktet meiner me at slike funksjonar bør vera i sentrum, seier Kjersti Næss Finne i planavdelinga i Voss herad til avisa. 

Området er i dag regulert til industriføremål etter ein plan frå 1983. Finne kan ikkje svara på kvifor det har vore skuledrift i bygget tidlegare utan at det har vore reist krav om omregulering.

– Uansett vert det stilt andre krav til godkjenning av ny arealbruk i dag, og vår vurdering er difor at ny regulering er naudsynt, seier Finne.

Minst eit år

Dagleg leiar Stig Øyvind Rio Kvame i Brynaskogen er veldig positiv med tanke på utleige til EDS og oppmodar heradet til ein kort prosess slik at skulen kan ta til allereie frå hausten av. Ifylgje Kjersti Næss Finne er det imidlertid slik at ein planprosess normalt tek rundt eitt år, «men kan også ta lenger tid, heilt avhengig av kompleksitet og merknadar som kjem inn». 

Forsamlingsleiar Knut Kvamme i Voss Indremisjon var med i oppstarten av arbeidet med å få kristen friskule til Voss. 

– Mange i lokalsamfunnet har vore positiv til dette, seier Kvamme til sambåndet.no.

Sjølv om han framleis vonar på oppstart i haust, meiner han det viktigaste er at oppstarten blir god. 

Mangfald

Positiv er også redaktøren for lokalavisa Hordaland, Geir Geitle.

«Me håpar politikarane i heradet vil leggja til rette for etableringa av den nye skulen, og sjå på han som ein positiv tilvekst for bygda. Danielsen-skulane har eit godt rykte, og høge elevtal andre stader vitnar om ei solid drift», skreiv han mellom anna i ein signert leiarartikkel 7. februar.

Geitle gjer eit poeng av at kommunalsjefen for oppvekst i Voss herad, som har bakgrunn som rektor ved Danielsen-skulen på Sotra, har uttalt at det for heradet sin del ikkje er behov for ein friskule på Voss. «Det kan så vera. Men for elevane og foreldra sin del kan det godt vera at det er behov for litt meir mangfald med ein friskule på Voss», avsluttar redaktøren leiarartikkelen.