Tag Archive for: Danielsen ungdomsskole Voss

SKULEBYGG: Rogne/3H, som har vore i bruk av tidlegare Voss vidaregåande skule, er aktuell som bygg for Danielsen på Voss. FOTO: PETTER OLSEN

Massiv motstand på Voss mot friskule

ANALYSE Trass i oppmodingar frå innbyggjarar avviser Ap/Sp-dominerte Voss herad søknaden om kristen friskule i Voss sentrum.

21. mars skreiv sambåndet.no at Egill Danielsen Stifting (EDS) måtte søkja Utdanningsdirektoratet (Udir) om fornying av godkjenninga av ein ungdomsskule for inntil 90 elevar på Voss. Grunnen er at stiftinga ikkje har fått godkjent noko skulebygg og dermed ikkje har kunne starta opp innan fristen, som er hausten 2022.

Voss herad har rett til å uttala seg om søknaden før Udir gjer endeleg vedtak. I april og mai hadde heile fem ulike organ saka til handsaming, og samtlege vedtak går imot etablering av friskule på Voss.  

Ressursgruppe 

I veke 17 tetta det seg til med handsaming i både utval for levekår (27. april) og formannskapet (28. april). Fredag 22. april tromma ressursgruppa for Danielsen ungdomsskule Voss saman til støttemarkering, der om lag 70 personar stilte opp. Måndag 25. april sendte ressursgruppa eit brev til medlemmene av utval for levekår og formannskapet. Politikarane blir bedne om å «sjå forbi ideologiske forskjellar», og ressursgruppa viser til at fridomen til å velja skule er forankra i menneskerettane. «Gjeld ikkje denne menneskeretten på Voss?», spør dei. 

I si innstilling rådde rådmannen til å seia nei til friskule. Kunnskapsdepartementet peikar på at dersom vertskommunen meiner at etablering av friskule vil ha negative konsekvensar, må det påvisast at desse vil vere langvarige og vesentlege. Ideologiske eller reint politiske fråsegner vil ikkje vera tilstrekkeleg for å avslå søknad om etablering. 

«Kan»

Rådmannen si vurdering er dominert av det modale hjelpeverbet «kan». Om Danielsen får starta opp med 90 elevar i Voss sentrum, utgjer dette 16 prosent av dei om lag 560 ungdomsskuleelevane i heradet. Ungdomstrinnet på Granvin skule, som ligg 26 km frå Voss sentrum, kan reint matematisk bli redusert med fire elevar om Danielsen får etablera seg. Vossestrand skule, som ligg 19 km frå Voss sentrum, kan tilsvarande få sju færre på ungdomstrinnet. Overfylte Voss ungdomsskule – ein av landets største og som rådmannen erkjenner er den Danielsen vil rekruttera flest elevar frå, kan matematisk mista 78 elevar.  

Ressursgruppa viser til at Voss ungdomsskule vil kunne spara penger på å leiga færre brakker. Gruppa har òg funne dokumentasjon på at Voss ungdomsskule har eit høgt fravær – 10 prosent til ei kvar tid – og at skulen scorar lågare på trivsel og motivasjon enn gjennomsnittet for fylket og landet sett under eitt.  

– For ein del av desse elevane kunne eit byte til Danielsen ungdomsskule Voss vore redninga, skriv ressursgruppa. 

Pengar

I avisa Hordaland stadfestar rektor Claus Røynesdal at skulen har eit problem med høgt fråvær. Her kjem det òg fram at foreldrearbeidsutval og samarbeidsutval ved alle skulane i desember i fjor sende eit brev til Voss herad der dei gav uttrykk for bekymring, særleg for situasjonen ved Voss ungdomsskule. 

Rådmannen argumenterer elles med at vertskommunar får eit trekk i rammetilskotet frå staten tilsvarande talet på elevar som går på friskule. Dersom Danielsen hadde hatt 90 elevar i 2022, ville Voss herad fått eit trekk på 9,3 millionar i 2023. Ressursgruppa viser her til at heradet har gode kalkyker for dette, og dei meiner at «dette er ei problemfri tilpassing i dei fleste kommunar som har tilbod om friskular».  

Avslag

Støttemarkering og brev førte ikkje fram. I utval for levekår sette Katrine Matthiessen (H) fram forslag som tok opp i seg synspunkta til ressursgruppa, men fekk berre tre av ni røyster. Det litt spesielle er at Bridget Penny frå Raudt røysta for å seia ja til friskule. Torbjørn Gunnar Tuft-Titlestad (Frp) var vara for Tom Jarle Istad Kristiansen (KrF) og røysta saman med Matthiessen og Penny. 

I formannskapet sette Iril S. Johansen (H) fram ja-framlegget frå utval for leverkår, men alle dei åtte andre (frå Ap, Sp, SV og MDG) var einig med rådmannen. KrF har ikke fast representant i formannskapet. 

Dominans 

I heradsstyret 5. mai var det Hilde Magnusson (Ap) som sette fram rådmannen sitt framlegg, med nokre utvidingar (og endring av omgrepet «friskule» til «privatskule»), på vegner av partigruppene Sp, SV og Ap. Sp (14) og Ap (13) har til saman 63 prosent av representantane i heradsstyret. 32 av dei 43 representantane røysta for å seia nei, medan dei ni frå H, Frp og KrF røysta for at Danielsen skulle få etablera seg. Bridget Penny røysta denne gongen saman med fleirtalet. Det same gjorde Venstre sin eine representant i heradsstyret. 

8. april i år varsla kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at regjeringa vil koma med forslag til lovendringar som vil styrka kommuane sine moglegheiter til å seia nei til nye friskular, men dette vil truleg ikkje få konsekvensar for søknaden frå EDS om fornya godkjenning på Voss.  Men Danielsen er uansett avhengig av å få naudsynte godkjenningar for eit skulebygg i eit herad der motstanden altså er til å ta og føla på.  

Først publisert i Sambåndet nr. 06-07/22, som kom ut 22. juni.

ROGNE: Dette bygget, like ved Voss sjukehus, er det Egill Danielsen Stifting trekkjer fram i den nye søknaden til Utdanningsdirektoratet. FOTO: PETTER OLSEN

Danielsen stussar over sakshandsaming på Voss  

Ei sak om mogleg bygg for Danielsen-skule på Voss, er trekt grunna ordføraren si utsegn i lokalavisa.  

21.mars skreiv sambåndet.no at Egill Danielsen Stifting (EDS) enno ein gong må utsetja oppstart av planlagd friskule i Voss herad. Grunnen er at det ikkje har vore mogleg å få godkjent eit skulebygg.

Heile seks bygg har vore vurdert, og fire av desse har vore brukt av tidlegare Voss vidaregåande skule. Godkjenninga av sjølve skulen krev oppstart innan hausten 2022. Ettersom tida er i ferd med å renna ut, har EDS søkt om fornying av godkjenninga.

Husflidskule 

Eitt av bygga som har vore vurdert, er lokala til tidlegare Voss husflidskule på Seim. 5. januar i år søkte eigaren av bygget heradet om dispensasjon frå den gjeldande reguleringsplanen slik at det kunne drivast skule i bygget. Dispensasjonssøknaden gjaldt for fem år. Eigedommen vart for to år siden omregulert til bustadføremål.  

På vegner av byggeigaren viste firmaet Cardo til at bustadmarknaden på Voss ikkje har gitt grunnlag til å setja i verk bygging av bustader på eigedommen. Eigaren av husflidskulebygget er òg medeigar av tidlegare Voss vidaregåande skule avdeling Rogne – no 4H-skulane på Rogne.

SEIM: Eigedomen der Voss husflidskule tidlegare heldt til, vart for to år siden omregulert til bustadføremål. FOTO: PETTER OLSEN

 

Rogne 

«Eier har tilbudt å stille gamle Voss Husflidskule til disposisjon som midlertidig skole i inntil fem år for Danielsen, og samtidig se hvordan Danielsen ungdomsskole kan innpasses i pågående regulering av 4H-skulane på Rogne», skriv Cardo i dispensasjonssøknaden. Eigedomen på Rogne ligg i nærleiken av Voss sjukehus. 

I e-post datert 12. januar informerer Voss herad om at saka er tildelt sakshandsamar og sendt på lokal uttale i heradet. Saka ville truleg bli handsama på formannskapsmøte 28. april, går det fram av e-posten. 

Skeptisk 

I lokalavisa Hordaland 17. januar blir ordførar Hans-Erik Ringkjøb (Ap) intervjua om dispensasjonssøknaden. Avisa skriv at ordføraren er skeptisk. 

– For det fyrste tenkjer eg at Voss i dag har ein stram bustadmarknad. Det er behov for gode bustadprosjekt, ikkje minst retta mot fyrstegongsetablerarar og tilsvarande grupper. Difor synest eg det er rart om ikkje bustadutviklinga vert prioritert, blir ordføraren sitert på, og Ringkjøb held fram: 

– Elles meiner eg at me alt har ein god ungdomsskule på Voss, og me treng ikkje konkurranse som i verste fall kan skapa vanskar for den gode offentlege ungdomsskulen. Finansieringa skjer som kjent frå same potten, så det blir mindre til den offentlege skulen dersom det blir etablert ein privatskule ved sida av, seier Ringkjøb. 

Trekt 

Som eit resultat av denne utsegna, trekkjer byggeigaren dispensasjonssøknaden i ein e-post datert 4. februar. Det blir med andre ord ikkje noko av den planlagde handsaminga i formannskapsmøtet 28. april. Dette er ei avgjerd som Egill Danielsen Stifting (EDS) var einig i. 

Dagleg leiar i EDS, Asle Ystebø, har merka seg utsegna til ordføraren. 

– Vi opplever det slik at ordføraren uttalte seg så detaljert og prinsipielt om saka før politikarane hadde fått den på bordet, at det ikkje er hensiktsmessig å gå vidare med dispenasjonssøknaden, seier Ystebø til Sambåndet. 

Overfor Sambåndet har ikkje ordføraren nokon kommentar til Asle Ystebø si vurdering. – Eg held fast på at eg er skeptisk til ei endring vekk fra bustadområde, seier Hans-Erik Ringkjøb.  

Dialog 

Men EDS har ikkje gitt opp å starta friskule på Voss. I søknaden til Utdanningsdirektoratet om fornying av godkjenninga til å starta ungdomsskule, er det bygget på Rogne som blir trekt fram.  

– Vi har dialog med eigedomsforvaltarar på Voss, og fleire av dei bygga som har vore vurderte til no, kan framleis bli aktuelle, seier Asle Ystebø.   

VOSS: Egill Danielsen Stifting har enno ikkje kome i mål med eit bygg som kan brukast til kristen ungdomsskule i sentrum av Voss herad. Bildet viser austenden av Vangsvatnet, Vossavangen. Utsyn nordover. FOTO: PER OLAV BØYUM/WIKIMEDIA COMMONS

Må søkja om ny godkjenning for friskule på Voss

Egill Danielsen Stifting (EDS) har framleis tru på ein kristen friskule på Voss, men innser at dei ikkje klarar det til hausten 2022.

Grunnen er manglande godkjenning av bygg, opplyser prosjekt- og skuleutviklar Ingrid Kvam Steinshamn i EDS til sambåndet.no.

Sambåndet skreiv første gong om planane i september 2019. Initiativet kom frå ei foreldregruppe.

27. mai i fjor kunne sambåndet.no melda at det ikkje vart noko oppstart hausten 2021. Grunnen var at det bygget som då var aktuelt, i Brynaskogen, ikkje vart godkjent. EDS hadde då tru på at dei skulle kunne få eit anna bygg godkjent tidleg nok til å kunne starta skuledrifta hausten 2022.

Tre år

I februar 2020 godkjende Utdanningsdirektoratet (Udir) sjølve skulesøknaden. Det var for inntil 90 elevar på 8. til 10. årstrinn. Godkjenninga var for tre år frå og med skuleåret 2020/21. Når det altså ikke blir oppstart til hausten, går godkjenninga ut.

– Me søkte om ny godkjenning innan fristen i februar i år. Me opplyste då om at det var manglande bygg som var årsaka til at me ikkje kunne starta opp innan dei tre åra, seier Steinshamn.

Menneskerett

Normalt vil det ikkje koma svar på den søknaden før i februar 2023.

– Vi ønskjer framleis å etablera ein kristen friskule på Voss. Dette gjer vi fordi vi i arbeidet med å finna løysingar for skulebygg, har fått tydelege tilbakemeldingar frå foreldre i heradet på at dei ønskjer å nytta den menneskeretten det er å kunne velja ein alternativ skule til den offentlege. Det er ein menneskerett dei i dag ikkje opplever som reell så lenge det ikkje finst friskuletilbod i heradet, seier dagleg leiar i EDS, Asle Ystebø.

Seks bygg vurdert

EDS har til no vurdert seks bygg sentralt i Voss herad. Fire av dei har i 20 år vore brukt til drift av vidaregåande skule: Brynaskogen, Vatle, Husflidskulen og Rogne. I tillegg har stiftinga vore på befaring hos Salt Voss og i bygget der det tidlegare var politistasjon. Av uike årsaker har ikkje nokon av desse bygga ført fram.

– Det har vore overraskande krevjande. Akkurat no står vi på bar bakke, og vi er avhengig av eit skulehus for å kunne starta, seier prosjekt og skuleutviklar Ingrid Kvam Steinshamn.

VOSS: Statsforvalteren i Vestland og Utdanningsdirektoratet har sagt nei til å godkjenne dette bygget som lokale for Danielsen ungdomsskole Voss. FOTO: KNUT KVAMME

Danielsen må utsette skolestart på Voss

Det blir likevel ikke skoledrift i dette bygget i Brynaskogen på Voss, og oppstart av Danielsen ungdomsskole Voss må dermed utsettes med ett år.

Bakgrunnen er at Egill Danielsen Stiftelse (EDS) har fått endelig avslag på søknad om godkjenning av skoleanlegg i bygget som fra 1992 til 2016 var i bruk som offentlig skole. 

– Vi vil nå lete etter andre lokaler i Voss herad og har til hensikt å starte skoledrift høsten 2022, sier prosjektleder Ingrid Kvam Steinshamn i EDS til sambåndet.no

Foreldre-initiativ

Sambåndet omtalte saken første gang i september 2019. Initiativet til å etablere kristen friskole på Voss kom fra en foreldregruppe som representerte tre ulike kristne forsamlinger. I søknaden til Utdanningsdirektoratet (Udir) kom det fram at 40 familier med barn i grunnskolealder hadde ønske om at barna deres skulle gå på en kristen friskole på Voss. 

I februarnummeret i 2020 kunne Sambåndet fortelle at Udir hadde godkjent en skole for inntil 90 elever på 8. til 10. årstrinn. Godkjenningen gjelder i tre år fra og med skoleåret 2020/21. Høsten 2022 er dermed seneste oppstartsmulighet innenfor den gjeldende godkjenningen. Udir mente at Voss herad, som nå også består av Granvin, måtte kunne håndtere tapet av inntil 90 elever i den offentlige skolen.

21. februar 2020 ble det kjent at det er de tidligere lokalene til offentlige Voss vidaregåande skule, i Brynaskogen i underkant av tre kilometer fra sentrum, som var aktuelle for skoledriften. EDS hadde også vært i samtaler med andre aktører. Ettersom Voss herad krevde omregulering av eiendommen, måtte skolestarten utsettes til høsten 2021. Nå blir det altså enda en utsettelse.

Avslag

11. januar i år søkte EDS om godkjenning av skoleanlegg i lokalene på Brynaskogen. Statsforvaltaren i Vestland (tidligere Fylkesmannen) avslo søknaden fordi de mente at kravet om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse ikke var oppfylt.

EDS viste til at det ikke ble gitt ferdigattest for bygg eldre enn 1. januar 1998. I stedet la stiftelsen fram godkjenning fra kommunelegen etter lov om miljørettet helsevern, samt branntilsynsrapport, oppdatert tilstandsrapport og takstrapport. EDS viste også til et dispensasjonsvedtak fra 1992 som hjemler omdisponering fra industri til offentlig formål som eksempelvis skole. Dispensasjonen er ikke avgrenset i tid.  

«Ueigna»

Statsforvalteren opprettholdt likevel avslaget. EDS klaget vedtaket inn for Udir, som 5. mai opprettholdt vedtaket fra Statsforvalteren. I vedtaket fra Udir vises det blant annet til en e-postdialog datert 28. april mellom Udir og Voss herad. Her skriver kommunalsjef Torbjørg Austrud i Voss herad at «planavdelinga i heradet har vurdert lokaliseringa av skulen som ueigna (…) og gitt Danielsen tilbakemelding» om dette i et skriv av 6. mai 2020. Voss herad mener at dispensasjonen til yrkesskole fra 1992 ikke innebærer at det er godkjent for bruk til ungdomsskole nå. Dette selv om plan- og bygningsloven, ifølge EDS, ikke skiller på type skole.

Udir legger vurderingen fra Voss herad til grunn når direktoratet fastholder avslaget fra Statsforvaltaren i Vestland.

Vedtaket fra Udir er endelig, og EDS velger å forholde seg til dette ved å legge planen om skoledrift i Brynaskogen død.   

SKULEDRIFT: Lokala som truleg kjem til å husa den nye, kristne ungdomsskulen på Voss, ligg i underkant av tre kilometer frå sentrum. FOTO: KNUT KVAMME

Ny ungdomsskule på Voss kjem truleg her

Voss herad krev omregulering av eigedommen som Egill Danielsen Stiftelse ynskjer å leiga til ny kristen ungdomsskule. Dermed blir det truleg ikkje oppstart før hausten 2021.

Det stadfestar dagleg leiar Asle Ystebø i Egill Danielsen Stiftelse (EDS) overfor sambåndet.no.

Lokalavisa Hordaland melder fredag på si nettside at det er dei tidlegare lokala til Bryn vidaregåande skule som er aktuelle for Danielsen ungdomsskole Voss. I Sambåndet nr. 2/20, som kom ut i førre veke, kunne ein lesa at skulen var godkjent av Utdanningsdirektoratet.

– Godt eigna. 

Eigaren av bygget er Brynaskogen 27 AS. Avisa Hordaland skriv at EDS er i dialog med selskapet om ein langsiktig leigeavtale. Dei har òg vore i samtalar med andre aktørar – inkludert ein som ynskjer samarbeid om eit nybygg – men det er altså Brynaskogen stiftinga har bestemt seg for å gå vidare med. Gamle Voss vidaregåande skule har tidlegare brukt desse lokala.

– Me trur bygget – med nokre justeringar og oppgraderingar – er godt eigna for å skapa eit godt skulemiljø for elevane våre. Bygget ligg ligg nært Voss sentrum, noko som har vore ein føresetnad for oss, seier Asle Ystebø til avisa.

Omregulering

sambåndet.no får opplyst at det er snakk om rundt tre kilometer frå sentrum. Dette kjem òg til å bli eit emne i omreguleringsarbeidet.

– I samband med oppstart av eit planarbeid vil me også innleiingsvis vurdera om etablering av ny ungdomsskule her er eigna og i tråd med overordna føringar om kvar slike funksjonar skal lokaliserast. I utgangspunktet meiner me at slike funksjonar bør vera i sentrum, seier Kjersti Næss Finne i planavdelinga i Voss herad til avisa. 

Området er i dag regulert til industriføremål etter ein plan frå 1983. Finne kan ikkje svara på kvifor det har vore skuledrift i bygget tidlegare utan at det har vore reist krav om omregulering.

– Uansett vert det stilt andre krav til godkjenning av ny arealbruk i dag, og vår vurdering er difor at ny regulering er naudsynt, seier Finne.

Minst eit år

Dagleg leiar Stig Øyvind Rio Kvame i Brynaskogen er veldig positiv med tanke på utleige til EDS og oppmodar heradet til ein kort prosess slik at skulen kan ta til allereie frå hausten av. Ifylgje Kjersti Næss Finne er det imidlertid slik at ein planprosess normalt tek rundt eitt år, «men kan også ta lenger tid, heilt avhengig av kompleksitet og merknadar som kjem inn». 

Forsamlingsleiar Knut Kvamme i Voss Indremisjon var med i oppstarten av arbeidet med å få kristen friskule til Voss. 

– Mange i lokalsamfunnet har vore positiv til dette, seier Kvamme til sambåndet.no.

Sjølv om han framleis vonar på oppstart i haust, meiner han det viktigaste er at oppstarten blir god. 

Mangfald

Positiv er også redaktøren for lokalavisa Hordaland, Geir Geitle.

«Me håpar politikarane i heradet vil leggja til rette for etableringa av den nye skulen, og sjå på han som ein positiv tilvekst for bygda. Danielsen-skulane har eit godt rykte, og høge elevtal andre stader vitnar om ei solid drift», skreiv han mellom anna i ein signert leiarartikkel 7. februar.

Geitle gjer eit poeng av at kommunalsjefen for oppvekst i Voss herad, som har bakgrunn som rektor ved Danielsen-skulen på Sotra, har uttalt at det for heradet sin del ikkje er behov for ein friskule på Voss. «Det kan så vera. Men for elevane og foreldra sin del kan det godt vera at det er behov for litt meir mangfald med ein friskule på Voss», avsluttar redaktøren leiarartikkelen.