Tag Archive for: normisjon

ØKONOMI PÅ GF: Både NLM og Normisjon vil ta opp en presset økonomi, med gaveinntekter som ikke holder tritt med utviklingen i utgifter, på sine generalforsamlinger i sommer. Her er fra NLMs forrige generalforsamling i 2015. ARKIVFOTO: KPK

Fra gaver i pluss til gaver i minus

For både Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband har en økning i gaveinntektene for noen få år siden blitt avløst av nedgang kort tid etter.

Blant de store misjonsorganisasjonene er det Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og Normisjon som har generalforsamlinger i sommer, henholdsvis 3.8. juli og 10.–15. juli. Hos begge organisasjonene viser tall i treårsmeldingen at gaveinntektene har sunket det siste året. Dette fører sammen med andre faktorer til en presset økonomisk situasjon.

– Vi må være offensive og virkelig satse videre på å øke gaveinntektene, sier generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland i Normisjon.

Normisjon har etablert en kompetansegruppe med ressurspersoner knyttet til økonomi og eiendom for å kvalitetssikre arbeidet med å legge fram et realistisk budsjett.

Generalsekretæren forklarer at innsamlingsaksjonen til Kristelig Gymnasium i 2016 er hovedgrunnen til nedgangen i 2017.

– Hvis vi ser sammenhengende over flere år, har de ordinære gaveinntektene faktisk steget de siste tre årene. Men vi er skuffet over at de lå flatt mellom 2016 og 2017, og vi jobber hardt med tiltak for å snu dette, sier hun.

Ser alvorlig på fallende gaveinntekter

De første fem årene av tiåret, fra 2010 til 2015 hadde NLM en økning i gaveinntekter, men de siste to årene har de falt.

– Dette tar vi veldig alvorlig og jobber aktivt. Vi tenker at glade givere kommer av budskapet en hører og misjonsinformasjonen som en får, sier generalsekretæren i NLM, Øyvind Åsland.

NLM-generalen medgir at det vil være svært alvorlig for organisasjonen hvis trenden fortsetter, men han er likevel håpefull for framtiden.

– Vi ser at stadig flere unge tegner fast giveravtale, og vi har stor tro på at vi skal snu nedgangen til oppgang igjen i år, sier han.

Prioriterer unådde

I tillegg til presset økonomi med fallende gaveinntekter er det særlig én ting til begge organisasjonene har til felles: Et ønske om at misjonen i størst mulig grad skal konsentreres om unådde folkegrupper.

– Vi tallfestet et mål i 2009 om at 60 prosent av vårt arbeid skule rettes mot de minst nådde innen 2020. Vi er nesten oppe i 60 prosent nå, forteller Åsland.

Både NLM og Normisjon ser på evangelisering for unådde som en del av sitt opprinnelige oppdrag.

– Arbeid blant unådde er en del av Normisjons DNA. Dette brenner vi for og har kompetanse på, sier Langmoen Kvelland.

Begge generalsekretærene forteller at organisasjonene trapper ned arbeid i land der det allerede finnes store kristne kirker.

Seksuelle krenkelser

NLMs treårsmelding har et eget punkt om seksuelle krenkelser, der det kommer fram at organisasjonen har håndtert over 30 saker i perioden med en klar tendens at sakene som meldes, er fra nyere tid.

– Det er viktig for oss å ta dette opp på generalforsamlingen og være åpen om det, fordi det tidligere har vært noe en ikke har villet erkjenne. Det har vært forsøkt skjult og feid under teppet. Vi vil vise at vi har en helt annen holdning til det nå, sier Åsland.

Han legger til at dette var noe organisasjonen startet med lenge før #Metoo-kampanjen.

– Vi har gode retningslinjer for hvordan slike saker håndteres. Vi vil det skal være trygt i våre fellesskap, og at seksuelle overgrep og grenseoverskridende adferd ikke skal skje. Jeg tror at å snakke om det og være åpne er den eneste måten å begrense det på.

Ikke tema på Normisjons GF

I sakspapirer og treårsmeldingen til Normisjon står det ingenting om seksuelle krenkelser. Langmoen Kvelland sier dette ikke betyr at temaet ikke arbeides med i organisasjonen.

– I treårsmeldingen rapporterer vi på målene i handlingsplanen, men den nevner ikke alle de viktige temaene vi jobber med. Vi har de siste 20 årene hatt et sterkt søkelys på seksuelle krenkelser og forebygging og håndtering av det, sier hun.

Generalsekretæren forteller at dette er et kontinuerlig arbeid i organisasjonen som de ikke nevner spesielt i treårsmeldingen. Det vil heller ikke bli tatt opp som eget tema på generalforsamlingen.

– Men det er satt opp som et eget tema for det nye landsstyret med en gang de kommer i gang til høsten, sier Anne Birgitta Langmoen Kvelland. KPK

– Kvinnelig generalsekretær ikke prinsipielt nytt

- Jeg har sendt en hilsen til Normisjons nye leder og ønsket henne hjertelig velkommen inn i fellesskapet, sier generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet.

Internasjonal leder i Normisjon, Anne Birgitta Langmoen Kvelland (54), ble tirsdag 25. februar ansatt som ny generalsekretær i Normisjon fra 1. april. Stillingen er på åremål fram til 1. april 2016. Normisjons generalforsamling skal sommeren 2015 avgjøre hvem som skal lede Normisjon fra april 2016.

Første kvinne

Ifølge Vårt Land er det første gang en kvinne får en slik rolle i en av de «større, konservative lutherske organisasjonene», som avisen uttrykker det. Avisen Dagen konstaterer på lederplass 26. februar at dette «kunne ikke ha skjedd i for eksempel Misjonssambandet eller Indremisjonsforbundet. Men Normisjon har avklart at de åpner for en slik løsning». Vårt Land utdyper dette i sin papirutgave 26. februar ved å opplyse at Indremisjonsselskapet, inntil like før fusjonen som ble til Normisjon i 2000, hadde bestemmelser som gjorde at en kvinne ikke kunne bli generalsekretær.

Kvelland er utdannet teolog, men ikke ordinert til prestetjeneste. Overfor Vårt Land 26. februar beskriver hun sitt teologiske ståsted som konservativt. Hun sier at hun – underveis i sitt teologistudium – landet på at det var greit å si ja til ordinasjon av kvinner.

– Selv har jeg verken før eller nå hatt behov for å provosere ved å la meg ordinere til tjeneste i organisasjoner der det kunne være problematisk, sier hun til avisen.

Den påtroppende generalsekretæren vurderer det slik at at det «ville vært litt flere som syntes det var vanskelig med en kvinne som generalsekretær dersom vedkommende var ordinert prest».

– Binder oss ikke

– Normisjon har valgt sin leder, og vi respekter det valget de har tatt. Så vidt jeg kan se, har vi ikke noe fora organisasjonene imellom der vi binder oss til felles synspunkt, så dette trenger ikke å bli komplisert. Vi er fri til å mene det vi vil og er ikke bundet læremessig i noe fora, sier Erik Furnes til sambåndet.no.

Blant andre de tre organisasjonene Normisjon, NLM og ImF samarbeider i Evangelisk luthersk nettverk (ELN), og der har det vært en kjent sak at Normisjon har et annet syn på kvinnelige prester enn de to andre.

– Derfor har en gått inn i ELN-samarbeidet som enig om å være uenig på dette punktet. Vi har ønsket å stå opp sammen mot vranglære og gi frimodighet til prester i Den norske kirke til å stå på et konservativt syn også under et liberalt tilsyn. Det er ikke noe i ansettelsen av Kvelland som generalsekretær som endrer det. ELN-samarbeider gjør at ansettelsen ikke representerer en ny situasjon rent strategisk, framholder Furnes.

Vurdering av ledermodell og -tenkning

Landsstyreleder Tormod Kleiven i Normisjon sier til Dagen onsdag 26. februar at åremålsstillingen på to år er knyttet til den aktuelle situasjonen (se faktaboks).

– Vi må ha en skikkelig vurdering av hvordan lederrollen på toppnivå i Normisjon skal fylles. Vi vil bruke disse to årene på å jobbe med ledermodell og ledelsestenkning på ulike plan, sier Kleiven.

Ble spurt

Anne Birgitta Langmoen Kvelland opplyser selv til Dagen at hun ikke søkte på generalsekretærstillingen, verken i fjor eller på nyåret, men at hun ble spurt om å bli generalsekretær torsdag 13. februar.

– Da ble jeg glad og opplevde det som en stor tillitserklæring, sier den påtroppende generalsekretæren.

I papirutgaven av Vårt Land 26. februar blir hun spurt om spørsmålet kom overraskende:

– Jeg ante at det kanskje kunne gå i den retning, for signalene fra landsstyret de siste ukene var tydelige på at de ville velge en intern kandidat, svarer Kvelland.

Normisjons generalforsamling vedtok for to år siden at organisasjonens fremste mål i årene som kommer, er å plante og bygge fellesskap både lokalt og internasjonalt. Den siste måneden har det vært en bred diskusjon blant Normisjons ledere på ulike nivå om hvilken ledertype Normisjon, som er en av landets største kristne organisasjoner, trenger for å følge opp et slikt mål.

Relevant erfaring

I en pressemelding fra Normisjon tirsdag 25. februar påpeker Normisjons styreleder Tormod Kleiven at Langmoen Kvelland har gode egenskaper innen ledelse, og at hun har mye relevant erfaring for generalsekretærstillingen.

Hun er utdannet teolog ved Menighetsfakultetet og har blant annet arbeidet som rektor ved Normisjons bibelskole i Staffeldtsgate i Oslo. Hun har også vært personalleder i Normisjon og har de siste årene ledet Normisjons internasjonale arbeid.

−Anne Birgitta Langmoen Kvelland er svært godt egnet til denne oppgaven og vil være en inspirator for å skape lokalt engasjement for Normisjons visjon, sier Kleiven.

Han sier at Langmoen Kvelland også har bred erfaring med internasjonal misjon og vil kunne være en pådriver for å realisere den vedtatte satsingen inn mot Sentral-Asia.

Kleiven sier at generalsekretæren også får en viktig rolle i arbeidet med å utvikle organisasjonen i takt med samfunnsutviklingen.

Motivert

Den nye generalsekretæren sier hun er motivert til å ta fatt på krevende endringsprosesser i Normisjon.

−Normisjon har tradisjonelt hatt en markert rolle i det norske samfunnet. Vi ønsker fortsatt å være en viktig aktør som kan peke på Jesus Kristus, særlig til den oppvoksende generasjonen. Jeg tror vår oppgave her er å være nære, varme og tydelige voksne med gode relasjoner til barn og unge. Det er gjennom tilstedeværelse over tid i ungdomsgenerasjonen at det kan vokse fram ærlige og modne kristne. Dette er en viktig og ressurskrevende oppgave som ikke vil gi de store avisoverskriftene, men som vil føre til at det norske samfunnet vil merke at Jesus Kristus er levende og relevant, sier Anne Birgitta Langmoen Kvelland i pressemeldingen.

Les også: Uforbeholden unnskyldning

Uforbeholden unnskyldning

Landsstyret i Normisjon tar det fulle og hele ansvar for å ha opphevet ansettelsesavtalen med Ingvar Torsvik som ny generalsekretær i Normisjon, og betaler Torsvik økonomisk kompensasjon og oppreisingserstatning.

Dette ble kjent gjennom en pressemelding fredag formiddag.

I begynnelsen av juli i fjor ble det offentliggjort at Ingvar Torsvik hadde takket ja til å bli ny generalsekretær i Normisjon etter Rolf Kjøde, som hadde gitt beskjed om at han ville gå av ved årsskiftet 2013-2014. Midt i desember ble det imidlertid kjent at Torsvik ikke fikk tiltre stillingen.

INGENTING SKJULT
I pressemeldingen heter det at ansettelsen av Torsvik fant sted etter grundige intervjuer, analyser og innhenting av referanser. Landsstyret konkluderte enstemmig med at Ingvar Torsvik oppfylte de kriterier landsstyret hadde satt for stillingen som generalsekretær, herunder oppfyllelsen av lederskapsrollen – noe også rekrutteringsfirmaet støttet. Torsvik har verken under eller etter ansettelsen holdt tilbake eller skjult forhold som har betydning for stillingen, heter det i pressemeldingen.

Et intervju avisa Dagen hadde med Torsvik i høst, der han ble blant annet ble spurt om sitt syn på enkelte samlivsetiske spørsmål, vakte noe uro i Normisjonskretser. Landsstyret presiserer imidlertid i pressemeldingen at opphevelsen av ansettelsesavtalen ikke var begrunnet i en enkelt sak eller i spørsmål innen samlivsetikk eller andre læremessige spørsmål. Torsvik har gitt sin tilslutning til det Normisjon står for på disse områdene og til Normisjons verdidokument i sin helhet.

BEKLAGER BELASTNINGEN
Opphevelsen er heller ikke begrunnet i forhold som vedrører Torsviks integritet eller personlige forhold.

I pressemeldingen heter det at Normisjon ikke er i tvil om at Torsvik ville kunne utføre tunge og krevende organisasjonsmessige prosesser innad i organisasjonen.  «Bakgrunnen for opphevelsen av ansettelsesavtalen skyldes forhold i Normisjon, som Normisjon må ta ansvar for, og som Torsvik ikke kan bebreides for», går det fram av pressemeldingen.

Landsstyret beklager sterkt den belastningen saken har medført for Torsvik. Landsstyret tar det hele og fulle ansvar for opphevelsen av ansettelsesforholdet med Torsvik. Som følge av dette utbetaler Normisjon en økonomisk kompensasjon for tapt inntekt og oppreisingserstatning til Torsvik, samt dekker Torsviks advokatkostnader til saken.

Normisjon har gitt Torsvik en uforbeholden unnskyldning for måten Normisjon har håndtert denne saken på. Torsvik har akseptert unnskyldningen, og ønsker Normisjon lykke til i fortsettelsen, heter det til slutt i pressemeldingen.

Landsstyreleder Tormod Kleiven sier på spørsmål fra KPK at partene er enige om ikke å gå ut med detaljer i avtalen ut over det som står i pressemeldingen. KPK

LES OGSÅ:
Torsvik ikke sjef likevel
* Slutter før han starter
* Kommentar: Torsvik i saken

Ingvar Torsvik ikke Normisjon-sjef likevel

– Vi har en ulik forståelse av lederskapsrollen, sier styreleder Tormod Kleiven.

Ulik forståelse av lederskapsrollen i Normisjon var årsaken til at landsstyret i organisasjonen trakk konklusjonen om at forutsetningene ikke var til stede for at Ingvar Torsvik skulle overta som generalsekretær i Normisjon fra 1. januar 2014.

Det sier leder av landsstyret i Normisjon, Tormod Kleiven, til KPK etter at det onsdag ble kjent at Ingvar Torsvik, som i sommer ble ansatt som ny generalsekretær i Normisjon fra kommende årsskifte, likevel ikke kommer til å tiltre stillingen.

Kleiven presiserer at det ikke er snakk om manglende lederkompetanse hos Torsvik, men altså om ulik forståelse av hva lederskapsrollen i en misjonsorganisasjon som Normisjon, innebærer.

BAKGRUNN: Slutter før han starter

Torsvik har sagt opp sin stilling som kommunalsjef i Os kommune i Hordaland og kommer til å få en økonomisk kompensasjon fra Normisjon.

– En slik kompensasjon er en naturlig konsekvens av den beslutning landsstyret har tatt, og vi er enige om rammebetingelsene for den, sier Kleiven som ikke ønsker å si noe om omfanget av kompensasjonen.

– Landsstyret sier i en pressemelding at ansettelsesprosessen vil bli grundig evaluert. Gjorde dere en dårlig jobb?

– Vi mente vi gjorde en grundig og god jobb i selve ansettelsesprosessen og med å etterspørre nødvendige opplysninger. Men resultatet viser at vi åpenbart ikke har gjort en god nok jobb. Det plager meg, sier Kleiven.

Avtroppende generalsekretær Rolf Kjøde, som skulle sluttet ved årsskiftet, fortsetter som generalsekretær i tre måneder etter nyttår, slik at landsstyret får tid til å finne fram til løsninger på generalsekretær-spørsmålet både på kort og lang sikt. Kjøde er ansatt på NLA Høgskolen i Bergen fra høsten 2014 og skulle i første halvår 2014 etter planen ha permisjon fra Normisjon for å jobbe med et forskningsprosjekt. KPK

BAKGRUNN: Slutter før han starter

HVA MENER TORSVIK SELV? Avisen Vårt Land siterer på sin nettside fra det som oppgis å være en e-post fra Ingvar Torsvik til de ansatte i Normisjon og sentralstyret, sendt onsdag ettermiddag.

Slutter før han starter

Ingvar Torsvik, som i sommer ble ansatt som generalsekretær i Normisjon fra 1. januar 2014, tiltrer likevel ikke stillingen.

De ansatte i Normisjon ble orientert om dette i et informasjonsmøte onsdag ettermiddag. Nåværende generalsekretær Rolf Kjøde, som skulle sluttet ved utgangen av dette året, er bedt om å fortsette i tre måneder til, slik at man får tid på seg til å finne ny generalsekretær.

Ansatt i sommer
I april i år ble det kjent at Kjøde, som har vært generalsekretær siden 2003, hadde gitt beskjed om at han ønsket å fratre stillingen ved årsskiftet 2013/2014.

Tidlig i juli i år ble det offentliggjort at Ingvar Torsvik skulle overta som generalsekretær i Normisjon fra 1. januar 2014.

– Vi er glad for at vi nå har en ny leder på plass etter en lang, grundig og utfordrende prosess i landsstyret, uttalte landsstyreleder Tormod Kleiven i en pressemelding der ansettelsen av Torsvik ble gjort kjent.

Torsvik arbeidet som kommunalsjef for området Oppvekst og kultur i Os kommune. Tidligere har han vært seniorleder og områdeleder i Sandnes kommune, og før det blant annet vært rektor og menighetsprest. Han har teologiske utdannelse fra Misjonshøgskolen i Stavanger.

Landsstyret la ved ansettelsen stor vekt på Torsviks lederegenskaper.

Intervju skapte usikkerhet
Senere har et intervju avisa Dagen hadde med Torsvik i oktober, skapt spørsmål og usikkerhet rundt den nye generalsekretærens teologiske profil. Dagens lederskribent hevdet at Torsvik ga inntrykk av å være ganske ureflektert i forhold til sentrale kirkelige stridstemaer, blant annet når det gjaldt kirkelig vigsel av homofile, som Torsvik ifølge Dagen karakteriserte som en perifer sak.

Senere har imidlertid Torsvik presisert at han deler Normisjons syn i denne saken, nemlig at det ikke bør innføres kirkelig vigsel av homofile.

Landsstyreleder Kleiven uttalte at Torsviks svar i intervjuet med Dagen virket utfordrende og skapte en viss usikkerhet i organisasjonen. Ledelsen i Normisjon har etter dette hatt samtaler med Torsvik, samtaler som altså har ført til at Torsvik ikke tiltrer stillingen som generalsekretær likevel. Ifølge avisa Vårt Land har begge parter engasjert advokat som har deltatt i dialogen.

Forutsetningene ikke lenge til stede
Landsstyret i Normisjon skriver i en pressemelding at landsstyret de siste ukene gjennom dialog og avklaringssamtaler med Ingvar Torsvik har trukket den konklusjon at forutsetningene for tiltredelse i stillingen som generalsekretær ikke lenger er til stede.

Landsstyret presiserer at denne avgjørelsen ikke begrunnes i spørsmål innen samlivsetikk eller andre læremessige spørsmål. Torsvik har gitt tilslutning til det som Normisjon står for på disse områdene og til Normisjons verdidokument i sin helhet.

I pressemeldingen heter det videre at landsstyret beklager sterkt situasjonen og den belastningen som dette har medført for Torsvik og for organisasjonen. En vil i det følgende sørge for en grundig evaluering av ansettelsesprosessen.

Styret har bedt generalsekretær Rolf Kjøde om å forlenge sin periode som generalsekretær i tre måneder, slik at styret får tid på seg til å få på plass løsninger på kortere og lengre sikt.

Stor organisasjon
Normisjon er en av de største misjonsorganisasjonene i Norge. Organisasjonen ble grunnlagt 1. januar 2001 etter at Det norske lutherske Indremisjonsselskap, Langesundsfjordens indremisjonsselskap og Den norske Santalmisjon fusjonerte. Normisjon har virksomhet over hele Norge gjennom 13 regioner samt i misjonsarbeid i flere land i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Anfin Skaaheim, som var generalsekretær i Indremisjonsselskapet, ble Normisjons første generalsekretær fra starten i 2001. Han ble i 2003 etterfulgt av Rolf Kjøde. KPK