Innlegg

Guds historie

Det er i kunnskapen om Gud kraften ligger til å stå fast med frimodighet – også i at ekteskapet er Guds skaperordning for én mann og én kvinne som Gud selv avspeiler seg i, mener Sambåndet på lederplass.

Øivind Benestad mener det bare er snakk om tid før også konservative kristne miljøer får merke presset om å akseptere at ekteskapet kan inkludere likekjønnede. Kristne ser at de fleste i samfunnet mener at to av samme kjønn kan gifte seg, og den daglige lederen for stiftelsen Mor Far Barn registrerer en bevegelse i samme retning også i konservative kristne forsamlinger.

Nå har Benestad lansert nettstedet samlivsbanken.no med ferdige undervisningsopplegg som han mener det er særlig viktig å nå unge med.

Vi tror Øivind Benestad har helt rett i at også frikirkelige miljøer, pinsebevegelsen og bedehusbevegelsen i økende grad vil få merke presset fra majoriteten når det gjelder spørsmål rundt kjønn og samliv (se lenke nederst). Dersom det ikke undervises i og forkynnes et annet budskap enn det de unge møtes med fra samfunnet rundt seg, er det bare et spørsmål om tid før skansene faller.

I stedet for å gi etter er vi kalt til motstand

I stedet for å gi etter er vi kalt til motstand. I 2. Kor 10 skriver Paulus at «selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus». «Kunnskapen om Gud», læren, er det vi må fortsette med å holde fram, i lydighet mot Kristus og slik Gud selv har åpenbart den i sitt Ord, gjennom sine utvalgte skribenter.

Kunnskapen om Gud skifter ikke med tiden

Kunnskapen om Gud skifter nemlig ikke med tiden. I stedet er det de kristnes oppgave til enhver tid å levere læren videre, slik at Guds mektige fortelling om hva Han har gjort fra før verdens grunnvoll ble lagt, fortsatt kan lyde. «Jeg roser dere», skriver Paulus i 1. Kor 11,2, «for at dere (…) holder fast på overleveringene, slik jeg overga dem til dere». Og i 1. Kor 15,3: «For jeg overga dere blant de første ting det som jeg selv tok imot».

Kirken, det være seg Den norske eller andre og uavhengig av konfesjon, kan ikke endre læren. Organisasjonene kan ikke endre læren. ImF kan ikke endre læren. Gud forteller sin historie. Vår oppgave er å levere den videre. Det er i dette, i kunnskapen om Gud, at kraften ligger til å stå fast med frimodighet – også i at ekteskapet er Guds skaperordning for én mann og én kvinne som Gud selv avspeiler seg i.

Norge i dag: Nystiftet frikirkelig nettverk vil arbeide for likekjønnet samliv.     

ANARKI: – Den radikale kjønnsideologien omdefinerer ekteskapet, oppløser betydningen av kjønn og frarøver barn retten sin egen mor eller far. Da ligger veien åpen for samlivsanarkiet, så det er mye som står på spill, sier Øivind Benestad. Bildet er fra ImFs lederkonferanse i 2018. FOTO: ImF MEDIA

‘- Mange tør ikke snakke om klassisk ekteskap

Kjønn, seksualitet og likekjønnet ekteskap er blitt tabu for mange kristne, mener Øivind Benestad som starter undervisningsnettsted for menigheter og utfordrer ledere.

Han mener det kun er snakk om tid før også konservative kristne miljøer får uro i rekkene fordi presset for å åpne for ekteskap mellom to av samme kjønn, er så stort. Benestad er daglig leder for stiftelsen Mor Far Barn som akkurat har opprettet nettstedet samlivsbanken.no, med ferdige undervisningsopplegg for kristne forsamlingsledere.

 – Må bryte tausheten

Benestad vil motvirke en del vanlige oppfatninger om kjønn og samliv, som at «alle kjønnsuttrykk, alle kjønnsidentiteter og alle seksuelle orienteringer [er] helt sidestilte», enten stikkordet er heterofili, homofili, bifili (å tiltrekkes av begge kjønn, red.anm.), polygami (flere ektefeller samtidig, red.anm.), panfili (tiltrekning uavhengig av kjønnsidentitet, red.anm.) eller transseksualitet (at man oppfatter seg å være et annet kjønn enn man er født som, red.anm.).

– Alt vurderes som like naturlig, normalt og etisk høyverdig, poengteres det på nettsiden.

Dette vil Øivind Benestad utfordre. Han karakteriserer Samlivsbanken som en fornyelse og vitalisering av arbeidet han har viet det meste av sin tid til de senere årene. Nå serverer han ferdige undervisningsopplegg som kan benyttes i styremøter og eldsteråd, i bibelgrupper og temamøter og i samtaler med tenåringer og andre.

– Vi må bryte den urovekkende tausheten om kjønn, seksualitet og samliv i kristne sammenhenger, sier Benestad til Kristelig Pressekontor.

Han ser at mange viker unna for slike samtaler.

– Folk er redde for spenninger og konflikter. Det er blitt et slags tabuemne å snakke om ekteskapet som Guds skaperordning for én mann og én kvinne. Kristne ser at de fleste i samfunnet mener at to av samme kjønn skal kunne gifte seg. Vi ser en bevegelse i samme retning i konservative kristne forsamlinger, sier han.

Lederen for Mor Far Barn forklarer det blant annet med «et konstant mediepress».

– Hvis vi som har det klassiske synet, ikke underviser og forklarer hvorfor vi tror som vi gjør, vil flere og flere kristne tilpasse seg flertallets syn. Mange vil tenke at «Siden Stortinget, Kirkemøtet og kulturen åpner for samkjønnet ekteskap, bør vi kanskje gjøre det samme».

– Taperstrategi

Benestad opplever mange kristne som konfliktsky.

– Dette er en sak som får fram uenighet. Mange vil heller holde det litt i det skjulte, men det er en taperstrategi. Det er en svikt i kristne menigheter at dette ikke blir tatt på alvor, og at vi ikke hjelper unge med å begrunne kristen samlivsetikk på en grundig og troverdig måte. Konsekvensene er store. Jo lenger kristne ledere sitter tause og passive, jo vanskeligere vil det bli å håndtere konflikter som trolig kommer. Flere og flere er blitt klar over dette, men vet ikke hvordan de skal takle det. Her kan den nye nettsiden bli matnyttig for mange, sier han.

Ressursbank

Han har de siste månedene jobbet intenst med innholdet på den nye nettsiden og håper den blir en viktig ressursbank angående seksualitet, kjønn, ekteskap, barn og familie.

Siden inneholder rundt 80 Powerpoint-bilder med lederveiledning til hvert bilde.

– Vi presenterer forslag til ulike moduler. Det er full fleksibilitet, så her kan brukerne plukke det de vil ha, klippe og lime og bruke materiellet som de ønsker, bare de ikke endrer hovedbudskapet, sier Benestad som ikke er redd for misbruk.

– Jeg er mer redd for at materiellet ikke skal bli brukt, sier han.

Dekker behov

Sist høst holdt han seminarer og temakvelder 30 steder i landet.

– Etter møtene er det ofte noen som spør om de kan få Powerpoint-presentasjonen min. Fram til nå har det ikke vært noe sted å laste det ned fra, men nå gjør vi altså materiellet tilgjengelig for alle, sier Benestad.

Kjetil Viland er fellesskapsutvikler i Normisjon og har en pastoral funksjon i to fellesskap på Agder, i Iveland og i Evje. Han har prøvekjørt materiellet og mener Samlivsbanken dekker et behov hos ledere som eventuelt måtte brukt mye tid på å lage noe tilsvarende.

– Mange menighetsmedlemmer mangler kunnskap om hva vigselsaken i Den norske kirke faktisk handler om, og de ser ikke hvilken ideologi vedtaket åpner for. Det Benestad har laget i alle år, er så pedagogisk lagt opp, så jeg tror nettsiden blir et veldig godt verktøy, sier Viland.

– Har hastverk

Benestad mener tiden er knapp hvis konservative miljøer skal forhindre en utvikling som ligner på den som Den norske kirke har hatt.

– Vi har hastverk, for det er mye som nå skjer rundt denne tematikken i forsamlingene. Derfor må lokale ledere bryte tausheten og snakke om disse tingene. Om fem eller ti år kan det være for sent. Presset mot det klassiske ekteskapssynet går ikke over av seg selv. Man kan ikke tenke at det er tilstrekkelig å stå fast på det man har ment før. Hvis ikke medlemmene i forsamlingene får hjelp til å forstå hvorfor denne saken er så viktig, vil det trolig komme splittelser i mange kristne sammenhenger, mener Mor Far Barn-lederen.

Vi har nå en ung generasjon som ikke vet om noe annet enn at ekteskap mellom to av samme kjønn er like naturlig som ekteskap mellom mann og kvinne, påpeker Benestad.

– Hvis ikke både unge og eldre får opplæring i bibelsk samlivsetikk og kjennskap til alle de gode argumentene som finnes, vil de tilpasse seg den radikale kjønnsideologien. Den omdefinerer ekteskapet, oppløser betydningen av kjønn og frarøver barn retten sin egen mor eller far. Dersom kristne ledere og menigheter ikke ruster opp undervisningen og skoleringen på området, svikter de. Da ligger veien åpen for samlivsanarkiet også i kristne sammenhenger. Det er mye som står på spill. Det er hovedgrunnen til at vi har åpnet samlivsbanken.no, sier Øivind Benestad. KPK

 

 

 

– Ekteskapserklæring må brukes

Øivind Benestad i stiftelsen MorFarBarn utfordrer utgiverne av ekteskapserklæringen til å bruke dokumentet aktivt.

Ekteskapserklæringen har så langt fått 36 utgivere, Indremisjonsforbundet inkludert, og blitt spredt i 20 000 eksemplarer. Det er kommet til fire nye utgivere siden Sambåndet i juninummeret brakte nyheten om erklæringen. De fire nye er: Aglow International Norge, Den lutherske kirke i Norge, Frontiers Norge og Det evangelisk-lutherske stift i Norge.

− Vi ville gjerne hatt med enda flere utgivere, men jeg er veldig glad for at alt fra den katolske kirke til Pinsebevegelsen er med. Noen som jeg hittil savner, er Frelsesarmeen og Misjonsselskapet. Flere står for det samme som oss, men har som prinsipp at de ikke er med på felles opprop. Jeg håper vi etter hvert kommer opp i 40 utgivere. Slik kommenterer daglig leder Øivind Benestad i MorFarBarn bredden av organisasjoner og kirkesamfunn som nå er med som utgivere av Ekteskapserklæringen.

Metodistkirken og NMS
Metodistkirken Norge og Det Norske Misjonsselskap (NMS) har begge svart nei til å stå som utgivere av ekteskapserklæringen.

− Vi tenker at det ikke er naturlig å være utgiver av ekteskapserklæringen når vi har underskrevet et dokument, «Sosiale prinsipper», som er vedtatt på vår generalkonferanse og som metodistkirken i hele verden står bak og som omhandler alle sosialetiske spørsmål og hvordan vi ser på dem, sier tilsynsmann Østre Distrikt Metodistkirken Norge, Øivind Helliesen til Sambåndet.

− Landsstyret i NMS vedtok ikke å skrive under på erklæringen. Det fordi man på det tidspunktet ikke ville delta i den polariserte debatten i Den norske kirke om likekjønnet ekteskap, en debatt som tilspisset seg omkring vedtaket i kirkemøtet om utarbeidelse av en liturgi for likekjønnet vigsel. Landsstyret opplevde også at utkastet til uttalelse var for polemisk i sin form og ikke innbød til dialog i tilstrekkelig grad, sier generalsekretær Jeffrey Huseby i NMS.

Guds hjertesak
Huseby viser til NMS sitt policydokument fra 2008 om samliv og seksualitet.

− I dokumentet slås det fast at man anser ekteskapet som en gudgitt ordning mellom én mann og én kvinne. Når landsstyret ikke har villet være del av den polariseringen som har skjedd, så har det sammenheng med at NMS er en misjonsorganisasjon innen Den norske kirke. Organisasjonen har et fortsatt ønske om å samarbeide med Den norske kirke og dens menigheter om Guds hjertesak, som er misjon, forklarer Huseby.

Gjennomarbeidet dokument
Ifølge Benestad vil de fortsette trykke flere eksemplarer av erklæringen.

− 35 000 eksemplarer er foreløpig trykt. Vi vil publisere en fire siders annonse i Dagen og Vårt Land med hele teksten i erklæringen.  Utfordringen er å få dokumentet spredt så mye som mulig. Der er vi avhengig av at utgiverne er aktivt med på å distribuere det til sine medlemmer og i sine nettverk.

Benestad understreker at dokumentet har vært på høring hos utgiverne før den endelige utgaven ble trykket.

− Det er et virkelig gjennomarbeidet dokument, og det er blitt veldig godt mottatt. Vi har fått mye positiv respons på innholdet og på at det er godt skrevet, forteller han.

Hjelp til utgiverne
− Hvor går veien videre for Ekteskapserklæringen?

− Det blir å hjelpe de forskjellige utgiverne til å bruke den aktivt, blant annet i undervisning. Så vil vi fortsette å spre den på e-post, internett, Facebook og via posten. Dessuten er jeg interessert i å komme rundt på ledermøter for å inspirere ledere til å bruke den i sine sammenhenger.

Med 36 utgivere som står sammen, tror Benestad at Ekteskapserklæringen vil ha en annen tyngde enn om bare MorFarBarn sto som utgiver.

− Det gir legitimitet, troverdighet og ryggdekning overfor media og politikere. Vi står sammen med den verdensvide kirke.  Bare to prosent av verdens kristne tilhører kirkesamfunn som har omdefinert ekteskapet.

En ressurs
− Hvordan tenker du at dokumentet skal bli brukt?

− Vi ønsker at det blir delt ut, lest og brukt som en ressurs og i skolering rundt tematikken. Det kan brukes som gruppeopplegg for bibelgrupper og husgrupper. Vi vil også lage en Powerpoint-presentasjon som ledere kan bruke. Erklæringen kan brukes i undervisning og bevisstgjøring på mange plan. Det kan være til hjelp og bli et godt utgangspunkt for samtale og videre arbeid, sier Øivind Benestad.

Indremisjonsforbundet (ImF) er en av organisasjonenen som står som utgiver av ekteskapserklæringen.

− Vi vil bruke våre nettressurser og større forsamlinger til å spre erklæringen, sier generalsekretær Erik Furnes.

Advarer mot kjønnsnøytral ideologi

UTVIDET MED NAVN 32 organisasjoner og kirkesamfunn stiller seg bak en erklæring «om ekteskapet, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi».

Indremisjonsforbundet (ImF) er blant disse 32 og har sammen med blant andre Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) fått status som medutgivere av verdidokumentet «Ekteskapserklæring» (lenke nederst).

– Erklæringen setter ord på noen av de problemstillingene som oppstår som en konsekvens av både ekteskapsliturgi for likekjønnede og den manglende bevisstheten rundt barns rettigheter. I tillegg tar dokumentet opp kjønnsforvirringen som følger av ny lovgivning, framholder generalsekretær Erik Furnes i ImF overfor Sambåndet.

Forklare og støtte

Det er styret i Stiftelsen Mor Far Barn i Kristiansand som har tatt initiativ til å få laget ekteskapserklæringen. Flere sentrale pastorer og kristne ledere i sørlandsbyen har vært involvert i prosessen, og det har også kommet verdifulle innspill fra 15-20 kristne ledere fra andre steder i landet.

«Hensikten med denne ekteskapserklæringen er å forklare og begrunne hva som står på spill i møte med den kjønnsnøytrale ideologien, og å gi støtte til en bibelsk forståelse, veiledning og forkynnelse», heter det i dokumentets innledende del.

Erklæringen har seks deler med følgende deloverskrifter: 1. Jesus Kristus er vårt forbilde og vår autoritet. 2. Vi er forpliktet på Bibelens lære om ekteskapet. 3. Vi deler den felleskristne teologien om ekteskapet. 4. Relasjonen mellom mor, far og barn er unik. 5. Det er ikke diskriminerende å hevde at ekteskapet er for mann og kvinne. 6. Mulige konsekvenser av den kjønnsnøytrale ideologien.

Ideologi

«Likekjønnet ekteskap er (…) er bare én del av en omfattende, kjønnsnøytral ideologi. Hvis kirker og menigheter tilpasser seg denne ideologien og omdefinerer ekteskapet, vil det endre hele deres teologi angående kjønn og seksualitet, foreldreskap og barn, ekteskap og familie», framholder erklæringen.

Videre heter det: «Som kristne må vi tolerere at ikke alle er enige med oss i etiske spørsmål. Et demokratisk samfunn vil kunne vedta ordninger for samliv som vi selv ikke kan gå god for. Men et demokrati må også sikre mindretallets rett til å kunne hevde sin overbevisning uten å bli møtt med fordømmelse, utstøtelse og straffereaksjoner. Det handler om toleranse begge veier.»

– Holdt utenfor

Erik Furnes påpeker at noen av de aktuelle debattene har ImF vært med i selv.

– Men når det gjelder forslag til lov om endring av juridisk kjønn, har ImF ikke vært høringsinstans. Det kan nesten virke som at kristne organisasjoner bevisst er holdt utenfor, sier Furnes.

Generalsekretæren ser på Ekteskapserklæringen som en måte for ImF å stille seg bak en ordlyd som støttes av et bredt utvalg organisasjoner og kirkesamfunn.

– Det er viktig både for nåtid og framtid å være klar over hva som står på spill, hvilke verdier vi er i ferd med å forandre og konsekvensen av det, sier Furnes.

Han finner det nødvendig at kristenfolket ber for politikere og kirkeledere og arbeide på sin måte for å snu en negativ samfunnsutvikling.

Utgiverne

Foruten ImF, NLM og Normisjon er disse utgivere av Ekteskapserklæringen: Pinsebevegelsen i Norge, Den evangelisk-lutherske frikirke, De frie evangeliske forsamlinger, Misjonsforbundet, Det norske baptistsamfunn, Det evangelisk-lutherske kiresamfunn (Delk), Oslo katolske bispedømme, Trondheim Stift/Dan katolske kirke i Midt-Norge, Tromsø stift/Den katolske kirke i Nord-Norge, Norme – Norsk råd for misjon og evangelisering, Den norske israelsmisjon, Evangelisk luthersk nettverk, Oase, Ungdom i oppdrag, Kvinner i nettverk, Norges kristelige student- og skoleungdomslag, Norges samemisjon, Den indre sjømannsmisjon, Asia Link, Kristent nettverk, Foursquare Norge, Doulos-nettverket, Den nordisk-katolske kirke, Kristen muslimmisjon, Til Helhet, Foreningen for bibel og bekjennelse (FBB), Barn og foreldrerett, Jesus-kvinner, Operasjon mobilisering, Nettverk for menn og initiativtakeren, Stiftelsen Mor Far Barn.

«Vår tro på den treenige Gud forplikter oss til å bekjenne og forsvare Bibelens budskap om ekteskap, familie og barn», lyder konklusjonen i dokumentet.

– Strategisk

Stiftelsen Mor Far Barn så det innledningsvis som realistisk å få 20-30 medutgivere.

– Vi er svært takknemlig for at 32 har svart ja til å være med. Å stå sammen gir styrke, frimodighet og ryggdekning, sier daglig leder Øivind Benestad i stiftelsen til Sambåndet.

Før 1. juli i år blir erklæringen trykt opp i 10.000 eksemplarer som en 8-siders brosjyre, lagt ut på nettet og spredt på Facebook.

– Vi tror Ekteskapserklæringen vil bli et strategisk redskap i mange sammenhenger, sier Øivind Benestad.

Her kan du lese hele erklæringen: Ekteskapserklæring

– Skjebnevalg for Kirken i 2015

ImF blir med i nettverket «Levende folkekirke», som skal arbeide for at Den norske kirke (Dnk) bevarer ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne.

– Kirkevalget i september 2015 blir et vannskillevalg som vil legge føringer for utviklingen videre, sier Øivind Benestad til Sambåndet.

Benestad leder Stiftelsen MorFarBarn, som også blir med i Levende folkekirke. Han kommer trolig til å fungere som koordinator for nettverket, som vil bestå av lutherske organisasjoner med tilknytning til Dnk.

– I tillegg til ImF har vi fått positive signaler fra flere andre, men de har ennå ikke behandlet saken i sine formelle organer, sier Benestad.

Kandidater

Arbeidet vil gå ut på å få valgt inn flest mulig kandidater med et bibelsk ekteskapssyn i bispedømmerådene. Medlemmene der utgjør Kirkemøtet, som er det organet som gjør vedtak om liturgier i Dnk.

– Vi klarer ikke å bevare flertallet i Kirkemøtet uten en bred mobilisering og en allianse av alle som ønsker å kjempe for en bibelsk samlivsetikk. Hvis vi får til en slik mobilisering, er det godt håp om å lykkes, sier Benestad.

Generalsekretær Erik Furnes i ImF bekrefter at forbundsstyret har sagt ja til at ImF kan oppfordre «sine folk» til å delta i kirkevalget og å stemme bevisst (se også leder).

10,6 prosent av Den norske kirkes stemmeberettigede medlemmer stemte ved direktevalget på kirkemøtedelegater i 2011 (valget til bispedømmeråd), det vil si omlag 329.000 medlemmer. 64 av 116 delegater på Kirkemøtet stemte mot kjønnsnøytral ekteskapsliturgi, og 62 stemte mot forbønnsliturgi.

Også i 2011 var det aksjoner forut for valget. Stiftelsen MorFarBarn fikk 22 anbefalte kandidater inn i bispedømmerådene. Aksjonen «Raus folkekirke» fikk inn 21 kandidater. Ved valget neste år vil den nystartede organisasjonen «Åpen folkekirke» representere den liberale siden.

Konservative

Vårt Land anslår antallet konservative med stemmerett ved Kirkevalget neste år til vel 200.000. Sammenlignet med den store gruppen nominelle (og ikke aktive) medlemmer i Dnk er dette sannsynligvis ikke nok til å hindre et vedtak om likekjønnede ekteskap på Kirkemøtet. Ikke-aktive kirkemedlemmer som har et konservativt syn på ekteskapet, må også mobiliseres. Vårt Land påpeker at dersom 50.000 slike stemmer konservativt, kan den liberale siden trenge minst 300.000 bevisste stemmegivere for å vinne fram.

Benestad mener slike tall bare blir gjetninger:

– Det er umulig å vite hvor mange som kommer til å stemme, og det er umulig å vite hvor mange den liberale siden greier å mobilisere. Vår strategi er kort og godt å få med oss så mange som mulig. Jeg tror at tusener som ikke er med i misjonsorganisasjonene, også vil støtte oss. Folk flest skjønner at ekteskap og barn henger sammen. Og mange er svært skeptiske til at kirken skal godta planlagt farløshet og morløshet som etisk høyverdig, ja, i tråd med Jesu lære.

Ny valgordning

Et annet usikkerhetsmoment er at valgordningen ved neste års kirkevalg er helt ny. Det blir bare mulig å gi dobbeltstemme til tre av de 18 kandidatene på valglista, og den er satt opp i prioritert rekkefølge. Det blir dessuten mulig å stille alternative lister og å etternominere kandidater.

– Det vil også være viktig å påvirke hvem som kommer inn i nominasjonskomiteene, siden det er de som skal sette sammen valglista, påpeker Benestad.

Han mener at dersom de konservative også ved neste korsvei klarer å hindre en ny ekteskapsteologi, kan tiden arbeide for dem. Flere og flere vil innse at planlagt farløshet og morløshet hører uløselig sammen med den kjønnsnøytrale ideologien.

– Dersom Dnk faller i ekteskapsspørsmålet, vil presset på andre kirkesamfunn og organisasjoner øke. Hvis vi ikke mobiliserer kraftig ved neste års kirkevalg, kan kampen om ekteskapet og barnet være tapt for alltid. Vi får ingen ny sjanse hvis vi taper neste år, sier han.

Alle kanaler

«Levende folkekirke» legger opp til å nå ut med budskapet sitt via alle mulige kanaler, ikke minst gjennom annonser og sosiale medier. Og folk vil få veiledning om konkrete navn man bør gi ekstrastemme til ved bispedømmerådsvalget.

– Økonomisk baserer vi oss på penger vi har og får. Erfaringen viser at folk støtter oss med penger når vi blir synlige med informasjon og kunnskap, sier han.

Ettersom det ennå er tidlig i prosessen, oppfordrer Øivind Benestad konservative om å stille til valg til bispedømmerådene og å tipse nominasjonskomiteene om gode kandidater.