BILER: Øygarden kommune nekter Straume Forum AS å seksjonere bygget dersom det ikke kan dokumenteres flere parkeringsplasser enn de 66 dom er merket opp i dag. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Krever plass til flere biler utenfor Straume Forum

Øygarden kommune krever at misjonseide Straume Forum AS skal oppfylle et strengere krav til parkeringsplasser enn det forløperen Fjell kommune godtok for næringsparken nedenfor. Dersom vedtaket blir stående, risikerer ImF å ikke bli formell eier av sitt eget hovedkontor.

Siden juli 2021 har det pågått en sak mellom Straume Forum AS og Øygarden kommune som handler om seksjonering. Det innebærer å dele opp et større bygg i flere enheter. Sakspapirene er offentlige og ligger lett søkbare for enhver på kommunens nettsted.

Straume Forum AS har søkt om å få dele bedehus- og kontorbygget Straume Forum i to næringsseksjoner, der ImF får tinglyst eierskap til 4. etasje. Forbundet kjøpte denne etasjen for 19 millioner kroner. Finansiering var i all hovedsak salget av det tidligere administrasjonsbygget på Bildøy for 17,5 millioner. Innflytting var høsten 2016. Hoveddelen av bygget brukes som bedehus av forsamlingen ImF Straume.

Avslag

I brev av 30. juni i år blir Straume Forum AS informert om at Øygarden kommune har avslått søknaden om seksjonering. Begrunnelsen er at Straume Forum, ifølge kommunen, ikke lenger oppfyller kravet til antall parkeringsplasser.

Avdelingsleder Øyvind Lunde viser til rammetillatelsen fra oktober 2012 og kravene i kommunalteknisk vegnorm. Det ble lagt til grunn et parkeringsbehov på 125 plasser. 66 av disse ble merket opp på Straume Forums egen tomt, og de 59 andre plassene skulle sikres gjennom avtaler på andre eiendommer. Ifølge avslagsbrevet fra Øygarden kommune skulle disse være innenfor en avstand på 300-400 meter.

Problemet nå er at de femårige parkeringsavtalene som Straume Forum inngikk med eiendommer i næringsparken ved siden av, ikke kan fornyes. De aktuelle tomtene er solgt, og det ikke er mer å hente.

Klage

Straume Forum AS, ved Atle Våge, har klaget avslaget inn for Statsforvalteren i Vestland. Våge viser til at deres primærønske i byggesøknadsprosessen var at parkeringsbehovet ut over egen eiendom, skulle dekkes ved hjelp av den heldøgnsåpne Kystbygarasjen, som ligger nærmere sentrum. Ettersom de nevnte parkeringsavtalene ikke kan fornyes, vender Straume Forum nå tilbake til planen om Kystbygarasjen.

Dette ble lagt fram på et nettmøte med kommunen 15. februar i år, et møte Våge opplyser at de ikke har fått referat fra. Kommunen skal på dette møtet ha sagt at naboanlegget Sotra Arena kan bruke Kystbygarasjen, fordi idrettsanlegget har en trafikkanalyse.

Næringspark

Våge viser her til dokumentet «Detaljreguleringsplan for næringsareal på Smålonane» fra oktober 2018, som ble vedtatt av kommunestyret i daværende Fjell kommune 21. februar 2019. De aktuelle eiendommene her har felles busstopp med Straume Forum og samme tilkomst uten bil.

Sweco AS, som laget reguleringsplanen, gjør i dokumentet det klart at det er «lagt opp til ein mykje lågare parkeringsdekning enn det som ligg i kommuneplan for Fjell kommune». Når reguleringsplanen legges fram for politisk behandling, skriver Fjell-rådmannen følgende om dette:

«I planframlegget er det lagt opp til ei lågare parkeringsdekning enn kravet i KPA (kommuneplanens arealdel, red.anm.). Rådmannen meiner at dette kan bidra til ei lågare trafikkauke enn kva eit bilbasert handelstilbod normalt legg opp til. Etter offentleg ettersyn er det i tillegg satt krav om parkeringsdekning for sykkel, og utforming og plassering av denne. Dette trur rådmannen igjen kan redusera behovet for bilparkeringsplassar.»

Kystbygarasjen

Videre står det i reguleringsplanen fra 2018 at «Det er i tillegg opplyst av Fjell kommune at det er stor kapasitet i Kystbygarasjen dersom det vert behov for fleire parkeringsplassar».

– Dette må tolkast som aksept til å bruke garasjen, framholder Atle Våge i klagen. Han viser også til at avstanden til Kystbygarasjen er større fra de sørligste byggene i næringsparken enn fra Straume Forum.

TETTSTED: Bildet av Straume er fra juli 2019. FOTO: Cavernia/Wikimedia Commons

Sotra Arena

I avslaget hevder kommunen at Straume Forum ikke kan benytte parkeringsplasser innenfor Straume senter, deriblant Kystbygarasjen, fordi Straume Forum ikke er omfattet av denne planen. Denne forklaringen «aksepterer ikkje» Straume Forum:

– Da skulle det gjelde for Sotra Arena også. De ligger i samme reguleringsplan som Straume Forum, og de bruker Kystbygarasjen til parkering når de har behov for det. Det må selvsagt også gjelde for Straume Forum, anfører Våge.

Han legger til at han heller ikke kan finne noe krav om samme reguleringsområde i kommunalteknisk vegnorm.

Søndager

Atle Våge viser også til at det, ifølge fotnoter til den samme vegnormen, skal tas hensyn til at parkeringsbehovet vanligvis oppstår utenfor vanlig arbeidstid, og at parkeringsbehovet eventuelt kan dekkes på nærliggende parkeringsanlegg i rimelig gangavstand. Kommunaldepartementet fastslo i brev av 12. mai 2020 at det nærliggende Sweco-prosjektet var «i gangavstand frå sentrum».

Ifølge vegnormen skal det være 0,5 parkeringsplasser per sitteplass. Overfor sambåndet.no påpeker Våge at selv om det kan være 450 personer i bedehussalen på julaften, er det erfaringsmessig en vanlig søndag 150 personer til stede, og 50 av disse igjen er under 18 år. Det normale parkeringsbehovet er dermed 50 plasser. Ved også å plassere biler langs nord- og sørsiden av bygget, kan Straume Forum få plass til 80 biler på egen grunn.

– Etter vårt skjønn har vi oppfylt parkeringskravet og ber om at seksjoneringen blir godkjent, oppsummerer Atle Våge i klageskrivet.

Kan omgjøre

I henhold til forvaltningsloven har Øygarden kommune nå anledning til å omgjøre vedtaket. I brev av 23. august til Straume Forum skriver kommunen at klagen vil bli behandlet «så snart som mogleg», men at det tidligst kan skje «om 3 til 4 månader». Opprettholdes avslaget, går saken til Statsforvalteren.

– Det er flott at Øygarden kommune vil ta seg tid til å tenke gjennom saken slik at det kan bli en rettferdig behandling, sier Atle Våge til sambåndet.no.

Fra saksbehandleren i kommunen får sambåndet.no opplyst at det er kommunalsjef Silje Aileen H. Haukedal som skal uttale seg til mediene. Til tross for gjentatte henvendelser den siste uka har det ikke lykkes sambåndet.no å få kommunalsjefen i tale.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.