Innlegg

BERGEN: Betlehem er Bergens Indremisjons storstue. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Bergens Indremisjon-styret under lupen

Psykologspesialist Dag Vilsvik og tidligere politimester og statsadvokat Bjørn Hareide evaluerer Betlehemstyrets behandling av saken som førte til at Arne Pareli sa opp i Bergens Indremisjon.

I februarnummeret skrev papirutgaven av Sambåndet kort om oppsigelsen og den forestående evalueringen. Redaksjonen har også omtalt saken i to nyhetsartikler på nyhetsnettstedet sambåndet.no henholdsvis 13. og 30. januar.

Medlemsmail
Det er i en orienteringsmail sendt til alle medlemmer av Bergens Indremisjon 12. mars, det kommer fram at det er psykologspesialist Dag Vilsvik og tidligere politimester og statsadvokat Bjørn Hareide som skal forestå evalueringen. Sambåndet har fått tilgang til medlemsmailen fra kilder utenfor ImF. Bjørn Hareide har ifølge medlemsmailen erfaring fra evaluering av personalsaker i kristne sammenhenger.

– En konklusjon i en evalueringsrapport vil bli gjort kjent for forsamlingen, skriver styret for Bergens Indremisjon (BI).

Evalueringen kommer som et svar på at flere medlemmer på medlemsmøte 17. januar fremmet et ønske om «en ekstern granskning» av styrets behandling av saken som ledet til Arne Pareli Pedersens oppsigelse tidligere i år.

Ekstern kontakt
På medlemsmøtet 17. januar ble det tatt opp i hvilken grad styret har fått ekstern bistand. I medlemsmailen understrekes det at de beslutninger som er tatt i saken, er styrets ansvar. Som sambåndet.no tidligere har meldt, bekrefter styret at «i forbindelse med styrets vurdering i en innledende fase, tok forsamlingsleder bl.a. kontakt med ImF for råd og veiledning.»

Forsamlingsleder tok ny kontakt med ImF i oktober 2018. «De kom med noen konkrete råd som ble lagt fram for styret på styreweekenden 19.–20. oktober», opplyser styret.

I ukene framover hadde styret «samtaler med «noen av de evaluerte», og «rådene fra ImF ble tatt med i disse samtalene», skriver styret.

– Styret har i hovedsak fulgt de råd som er gitt fra eksterne, samt delt forsamlingsleders standpunkt i saken. Men styret har brukt mer tid før det er konkludert, og er blitt kritisert for det. Styret har også dels valgt en annen saksbehandling enn det som er foreslått fra ImF og forsamlingsleder. Saken er kjent for mange i forsamlingen, og det er delte oppfatninger om saken. Denne uenigheten har også gjenspeilt seg i styrets behandling av saken, heter det i medlemsmailen.

Det framgår at forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug ble sykmeldt kort tid etter styreweekenden i oktober, og at den videre behandlingen av saken ble gjort av styret.

Støtter
På medlemsmøtet 17. januar ble det bedt om at styret ble underlagt tilsyn fra ImF. Fordi styret har hatt en dialog med ImF underveis, fant styret det unaturlig.

Sambåndet har bedt om en kommentar fra ImF. Administrasjonsleder Helge Kleven sier han har formidlet til styret at ImF støtter at det gjennomføres en ekstern evaluering av styrets håndtering.

– Det er bra at styret har kunnet samle seg om et mandat for en slik evaluering – og orientering til medlemmene. Det er vår bønn at evalueringens konklusjon kan være til hjelp for styret, de involverte for øvrig og forsamlingen i sin helhet i tiden framover, sier Kleven.

Avslutningsvis skriver BI-styret at de i ettertid ser at «saken burde fått sin konklusjon på et tidligere tidspunkt, og at tiden som er gått, har medført ekstra belastninger for de involverte. Styret beklager det.

Det framgår også av medlemsmailen at tenåringsleder Bjørn-Sverre Juliussen har sagt opp stillingen som tenåringsleder fra 31. juli av hensyn til familien.

Denne saken er tidligere publisert i papirutgaven av Sambåndet. 

FORSAMLING: Styreleder John Økland i Bergens Indremisjon mener det kan komme noe godt for forsamlingen i Betlehem ut av evalueringen som skal gjennomføres. FOTO: ImF Media akriv

Krav om evaluering av styret for Betlehem

Det skal gjennomføres en ekstern evaluering av styrets behandling av saken som ledet til Arne Pareli Pedersens oppsigelse.

Om kvelden 13. januar publiserte sambåndet.no nyheten om at Arne Pareli Pedersen hadde sagt opp sin stilling som forsamlingsleder 2 i Betlehem, Bergens Indremisjon (BI). Både før og etter 13. januar har redaksjonen vært i kontakt med styreleder John Økland om saken.

23. januar, dagen etter styremøtet i BI, opplyste han at det på medlemsmøtet 17. januar var kommet fram et ønske om «en ekstern granskning» av styrets behandling av prosessen som ledet til Pedersens oppsigelse. Redaksjonen har ventet med å publisere dette til vi anså det som kjent i forsamlingen. 

Evaluering

I spalten «Nytt fra styret» i meldingsbladet Vårt Liv nr. 1/19, som utgis av BI og som Sambåndet abonnerer på, kunngjør BI nå følgende: «På medlemsmøtet ble det blant annet stilt spørsmål ved styrets måte å håndtere saken på. Styret tar med seg det som kom fram på medlemsmøtet, blant annet kravet om ekstern evaluering. Styret vil oppdatere medlemmene om dette og eventuelt andre ting på et senere tidspunkt.»

Overfor sambåndet.no i dag går styreleder John Økland et hakk lenger enn formuleringene i Vårt Liv:

– Jeg kan bekrefte at styret aksepterer ønsket om en evaluering, og at arbeidet med å utforme mandat og å finne personer som kan gjennomføre evalueringen, er i gang.

Ekstern

Styrelederen opplyser også at den tidligere brukte formuleringen «granskning» er endret til «evaluering».

– Noen i styret mente at «granskning» ikke er dekkende, og dessuten at det også ville bli omfattende og kostbart, sier Økland.

Det er imidlertid fortsatt slik at det skal være folk utenfor forsamlingen og BI som gjennomfører evalueringen.

– Ellers kunne det lett bli slik at noen ikke ville godta resultatet av arbeidet som ble gjort, framholder Økland.

En gruppe som består av folk både i og utenfor styret jobber nå med prosessen som må gjennomføres før evalueringen kan starte.

– Når evalueringen først er i gang, håper vi den kan gjennomføres i løpet av fire uker, sier Økland.

ImF rådspurt

I den tidligere nevnte telefonsamtalen 23. januar bekreftet Økland at Indremisjonsforbundet (ImF) var blant dem som på et tidlig tidspunkt var blitt rådspurt i saken, av administrasjonen i BI. Det opplyste styrelederen også til avisen Dagen 18. januar. I samtalen med sambåndet.no ga Økland uttrykk for at han for sin del ikke anser at ImF dermed må sies å ha vært formelt koblet på saken hele tiden.

På spørsmål om ImF kommer til å bli involvert i evalueringen, svarer styrelederen i BI dette:

– Vi vil nok ha innspill fra ImF også, men det er Betlehem som må ha hovedansvaret og styre det, sier Økland og fortsetter:

– Det er litt vanskelig å vite hvor mye ImF bør og skal være inne i evalueringsprosessen. De som skal evaluere, må ha mulighet for å kontakte ImF. Før vi går i gang med evalueringen, må ImF også kunne si noe om mandatet.

John Økland mener at BI-styret «må kunne prøves» på måten saken er håndtert på, og at det «også kan gjelde ImF».

– I og med at ImF har vært kontaktet i starten og også vært med i en senere prosess, må ImF få uttale seg, påpeker Økland.

Mer ro

Styrelederen mener evalueringen kan føre noe positivt med seg.

– Det er godt både med tanke på styret og forsamlingen å gjøre dette. Det vil kunne være med på å skape mer ro.

John Økland er også forberedt på at det kan komme fram kritikkverdige forhold.

– I ettertid vil jeg si at det er noen ting vi kunne ha gjort annerledes. Slik er det jo ofte i mange ting, og det vil forundre meg om de som skal evaluere, ikke finner noe å bemerke, sier styrelederen.

Han legger til at styret nok uansett ville ha gjennomført en intern evaluering av saken. 

BERGEN: Forsamlingen Betlehem i Bergens Indremisjon er for tiden uten forsamlingsleder på jobb. FOTO: Petter Olsen

Oppsigelse i Betlehem

Styret i Bergens Indremisjon møtes i neste uke for å diskutere veien videre etter at Arne Pareli Pedersen har sagt opp stillingen sin som forsamlingsleder 2.

Slik sambåndet.no meldte søndag kveld, har Pedersen selv bekreftet overfor sambåndet.no at han har sagt opp. Dagen før nyttårsaften gjorde han beslutningen kjent fra talerstolen på søndagsmøtet i Betlehem. 

– Styret informerte medlemmene via en medlemsmail som ble sendt ut tirsdag 8. januar. Her går det også fram at Arne Pareli Pedersen alt har fråtrådt stillingen. Forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug er for tiden sykmeldt.

Møter
– 22. januar, i et møte som har vært planlagt lenge, vil styret diskutere hva vi gjør videre med stillingen som forsamlingsleder 2. Da vil vi blant annet drøfte hvorvidt vi vil fortsette med to forsamlingslederstillinger og – hvis ja – når vi skal lyse ut forsamlingsleder 2, sier styreleder John Økland i Bergens Indremisjon til sambåndet.no.

Styrelederen er klar på at man uansett fortsatt må ha en forsamlingsleder i full stilling.  

Torsdag denne uka skal det være et medlemsmøte i Bergens Indremisjon, og også dette har vært planlagt lenge. Her er det første og fremst en mulig lovendring om forholdet mellom styre og eldsteråd som står på agendaen, men styret vil også kort orientere om Arne Pareli Pedersens oppsigelse

– Saken om lovendring handler om forholdet mellom styre og eldsteråd. I dag sitter medlemmene av eldsterådet også i styret, og særlig for disse kan det da bli mange møter. Vi vil også snakke om antallet styremedlemmer, sier Økland.

Få «hull»
Arne Pareli Pedersen startet i jobben som forsamlingsleder 2 1. august 2016. Han har vært diakonal leder, frivillighetskoordinator og har fulgt opp smågrupper. Han fikk også ansvaret for unge voksne-arbeidet på lørdagskveldene og gikk dermed opp fra 50 til 100 prosent stilling. 

Styreleder John Økland opplyser at møtevirksomheten er langtidsplanlagt og inkluderer eksterne krefter. De to neste månedene er det bare noen få «hull» i møteplanen, og styret jobber med å fylle disse. Økland regner ikke med at det blir mange avlysninger.

Bergens Indremisjon er en av ti kretser som er tilsluttet Indremisjonsforbundet (ImF) og er samtidig en av de største forsamlingene innen ImF. 

BERGEN: De ansatte i Solgløtt barnehage får ny arbeidsgiver. Foto: Åse Johannessen

NLM overtar Solgløtt barnehage

Bergens Indremisjon Eiendom AS kjøper Ytre Laksevåg bedehus. Barnehagen på huset fortsetter, men med ny driftsansvarlig.

‒ Vi har jobbet lenge med dette, cirka et år, og vi er glad for at det er kommet på plass en avtale, sier styreleder i Bergens Indremisjon, John Økland, til sambåndet.no.

Avtalen han snakker om, gjelder Ytre Laksevåg bedehus og Solgløtt barnehage som holder til der.

Intensjonsavtale
Pr i dag er det Indremisjonsforbundet (ImF) som eier bedehuset og Bergens Indremisjon som drifter barnehagen. Nå er snart en intensjonsavtale mellom ImF og Bergens Indremisjon på plass. Ifølge avtalen skal Bergens Indremisjon kjøpe Ytre Laksevåg bedehus, mens NLM-barnehagene AS skal overta driften av Solgløtt Barnehage.

‒ Bare formalisering av overtakelsen og underskrifter gjenstår, men NLM har sagt ja til å være med på avtalen, forteller Økland.

Finansiering
‒ Vi selger bedehuset i sammenheng med at vi trenger penger til det nye servicebygget på Lyngdal Bibelcamp, sier administrasjonsleder Helge Kleven i ImF.

ImF selger Ytre Laksevåg bedehus for 2 millioner kroner.

‒ I utgangspunktet hadde vi ønsket å få høyere pris. Men vi er tilfreds med å ha fått en slik løsning at driften av barnehagen fortsetter, kommenterer Kleven.

‒ Vi ser positivt på at NLM-barnehagene overtar driften, og vi regner med at det blir bra for oss, og at det blir godt samarbeid mellom Bergens Indremisjon og NLM-barnehagene AS, sier styrer Åse Johannessen i Solgløtt barnehage.

Virksomhetsoverdragelse
Dato for virksomhetsoverdragelse er planlagt til 01.01.2019. Da skal NLM overtar driften av barnehagen og som leietaker, mens Bergens Indremisjon Eiendom formelt overtar som eier og ansvarlig for bygget.

‒ Hva betyr dette for Bergens Indremisjon?

Styret og ansatte er veldig glad og takknemlig for at vi har fått på plass en avtale som viderefører barnehagedriften slik den har vert. I tillegg er NLM-barnehagene AS en stor aktør når det gjelder barnehagedrift, og de har erfaring og kunnskap både til drift og til å videreutvikle barnehagen, sier Økland.

‒ Hva skjer med de ansatte ved Solgløtt barnehage?

De ansatte får fortsette, men med ny arbeidsgiver, svarer styreleder i Bergens Indremisjon, John Økland.

Nytt fjes i Bergens Indremisjon

Bergens Indremisjon har fått ny barne- og familieleder. Hun heter Marta Lomheim.

− Jeg fikk en telefon fra Bergens Indremisjon. De spurte om jeg ville jobbe der. Det var en prosess før jeg sa ja, men jeg kjente etter hvert at jeg kunne tenke meg arbeidsoppgavene. Jeg tror Gud vil ha meg her, sier Lomheim.

Når sambåndet.no snakker med henne, har hun vært en uke i den nye jobben som barne- og familieleder i Bergens Indremisjon. Hun er fra Stord og er utdannet lærer og har jobbet som lærer på Sygna videregående skole og Danielsen ungdomsskole Sotra og nå sist i et vikariat på Danielsen ungdomsskole Bergen.

Hun er ganske godt kjent med Indremisjonsforbundet. I to år jobbet hun som barne- og ungdomsarbeider i ImF Rogaland, og hun har gått på Bildøy Bibelskole og har også vært med på lørdagssamlingene for eldre ungdommer og studenter i Betlehem.

Allsidig jobb
 
Men det er en del år siden jeg gikk der. Jeg kjenner ikke forsamlingen i dag, sier Lomheim.

− Hva slags inntrykk har du av forsamlingen etter en uke i jobben?

− Jeg har et positivt inntrykk. Jeg treffer stadig på hyggelige mennesker.

− Hva vil arbeidet konkret bestå i?

− Jeg vil være hovedansvarlig for søndagsskolen og leirarbeidet og vil også være engasjert i familiearbeidet Jesus i hjemmet og Storsøndag, som er møte for hele familien. Så skal jeg følge opp, veilede og rekruttere ledere.

I tillegg skal Lomheim ha kontakt med Solgløtt barnehage, som Bergens Indremisjon eier.

− Det er en allsidig jobb hvor jeg får utfordret meg selv på blant annet leirarbeid og forkynnelse. Det er noe annet enn å være lærer, konstaterer Lomheim.

Visjon
Men hun ser at erfaringen som lærer er relevant i stillingen.

− Jeg har erfaring med barn og organisering og administrasjon, og jeg har vært kontaktlærer og har samarbeidet med foreldre hele tiden.

− Hva vil du som barne- og familieleder?

− Først vil jeg snakke med lederteamet og bli kjent med forsamlingen. Jeg ønsker bevissthet om hva vi formidler. Så har jeg en visjon om at barn og familier opplever Betlehem som en god plass å være og et sted hvor de kan vokse i tro og kjennskap til Jesus.

Interesser
− Hva gjør du når du ikke er på jobb?

− Jeg bruker mye tid sammen med familie og venner. Så er jeg veldig glad i å være fysisk aktiv, er glad i idrett og sport, går på treningsstudio og er glad i å gå på ski og i fjellet. Jeg liker godt å reise og se andre kulturer.

Forrige skoleår reiste hun rundt i syv måneder. Da jobbet hun blant annet tre måneder som frivillig på Youth With a Mission sin Discipleship Training School på Hawai og reiste til Mexico, Bolivia, Peru, New Zealand og Australia. Hun har også reist med den transibirske jernbanen.

− Så liker jeg å lese, legger Lomheim til.

Hennes onkel, Sylfest Lomheim, kjent fra radioprogrammet Språkteigen og TV-serien Typisk norsk og tidligere direktør i Språkrådet, har kanskje bidratt til at hun liker å lese.

− Som norsklærer er jeg er glad i språket, men jeg vet ikke om min onkel har noe med det å gjøre, sier Marta Lomheim.

Forbereder seg på julemarked

I kveld inviterer Ingvild Berg til strikkekafé i Betlehem i Bergen. Hun oppfordrer til å lage ting til årets julemarked.

– I fjor arrangerte vi julemarked i Betlehem. Vi ønsker å arrangere det i år også. I forbindelse med det har vi en strikkekafé hvor folk kan lage ting til julemarkedet, forklarer Ingvild Berg til sambåndet.no.

Hun er med i komiteen for julemarkedet, og det er den som i inviterer til strikkekafé i Betlehem. De har hatt strikkekafé en gang før i år. Da kom det ifølge Berg 25-30 stykker.

– Da var det ikke særlig snakk om julemarkedet, men i kveld vil vi ha enda mer fokus på det, Vi har en egen side for julemarkedet på Facebook. Men man må ikke bidra. Det er ikke nødvendig å lage noe til julemarkedet. Man kan lage noe for egen del, forteller Berg og opplyser om at det er planlagt strikkekafé to ganger i løpet av høsten.

– Hvem er strikkeafeen for?

Egentlig er det for alle som vil. Det fungerer litt sånn at man blir kjent med forskjellige generasjoner. Vi har både godt voksne og unge med. Man kan lage noe, strikke, hekle eller håndarbeid, samtidig som vi har det sosialt. Det er viktig med en arena hvor man kan bygge fellesskap.

– Er det noen menn med?

Nei, det er bare kvinner, men det hadde vært kjempegøy hvis menn kom sammen og laget noe til julemarkedet, svarer Berg.

 

Arne Pareli til Bergens Indremisjon

Arne Pareli Pedersen er ansatt som forsamlingsleder 2 i Bergens Indremisjon.

– Vi kan med glede melde om at styret for Bergens Indremisjon har kalt Arne Pareli Pedersen som ansatt i forsamlingen vår, og at han har takket ja til å gå inn som forsamlingsleder 2 i 50 % stilling, skriver forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug i en medlemsmail i formiddag.

Arne Pareli Pedersen har sagt opp sin nåværende stilling som sangevangelist i Indremisjonsforbundet. Han begynner i den nye jobben 1. august. Forsamlingsleder 2 skal være diakonal leder, frivillighetskoordinator og følge opp smågrupper.

– Styret har hatt samtaler med ham, og vi tror at han vil fylle oppgavene på en god måte. Han er god på relasjoner, sier Arne Pareli Pedersens kommende sjef, forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug, til sambåndet.no.

Andre stillinger

Nord-Varhaug opplyser at Pareli Pedersen ikke selv søkte stillingen, men at han ble kontaktet.

Bergens Indremisjon jakter fortsatt ny administrasjonsleder, og sammen med forsamlingsleder 2 er det disse som vil jobbe nærmest forsamlingslederen.

– Jeg tror Arne og jeg vil utfylle hverandre godt, sier Nord-Varhaug.

Styret vil nå vurdere hvordan ansettelsen av Pareli Pedersen eventuelt påvirker de fire andre stillingene som har vært utlyst.

Kjenner forsamlingen

En av oppgavene til forsamlingsleder 2 vil altså være å kartlegge kompetansen som finnes blant medlemmene i forsamlingen.

– Arne kjenner en stor del av de som går i Betlehem, han har gått i forsamlingen i mange år. Likevel vil det selvsagt også bli noen nye bekjentskaper for ham, sier Glenn Nord-Varhaug.

Glad

Sambåndet.no har ikke fått tak i Arne Pareli Pedersen selv, men på sin Facebook-profil skriver den nyslåtte lederen blant annet at han er «glad, takknemlig og ydmyk» overfor det han skal inn i til høsten.

– Selv om det er vemodig å forlate stillingen som sangevangelist, gleder jeg meg stort til nye utfordringer i en fantastisk forsamling, skriver Arne Pareli Pedersen.

Han takker ImF for tiden som sangevangelist, og Bergens Indremisjon for den tilliten han nå vises.

Nordhordland jakter kretsleder

Prosessen har vært mer krevende enn ledelsen hadde tenkt.

Asle Hetlebakke ble høsten 2013 konstituert som kretsleder i Nordhordland indremisjon. I første omgang gjaldt dette perioden 1. januar 2014 og ut mai. Senere ble konstitueringen forlenget ut 2015. Ny kretsleder er fortsatt ikke på plass, men Hetlebakke har sagt seg villig til å sitte også denne våren.

Letingen etter ny leder har foreløpig ikke gitt resultater. Stillingen har vært utlyst i Dagen, og søknadsfristen var 15. april.

– Vi har fått en søker, og derfor har vi bestemt oss for å lyse ut stillingen på nytt. Vi er også åpne for forslag på navn på aktuelle kandidater vi kan ringe til, slik at vi kan få flere å velge mellom, sier kretsformann Jostein Dale i Nordhordland Indremisjon.

Ny søknadsfrist er 20. mai.

– Er prosessen med å få tak i ny kretsleder slik som du hadde tenkt det?

– Jeg trodde ikke at det skulle være så vanskelig. Vi håper at vi får det til. Vi er optimister og får tro at noen kjenner kallet, sier Dale.

Ungdomskonsulent

Kretsen står også uten ungdomskonsulent når  Sindre Kvalheim slutter 1. juli etter to år i stillingen.

– Det har vært en fin tid og givende, gode dager. Jeg takker for tiden som ungdomskonsulent i Nordhordland Indremisjon, men nå har jeg har lyst til å gjøre noe annet, sier Kvalheim.

Sindre Kvalheim er utdannet lærer og ikke fremmed for å begynne å jobbe i skolen.

Dialog

Nordhordland ble stående uten kretsleder da daværende leder ble ny forsamlingsleder i Bergens Indremisjon. Nå er også de på ansattjakt.

Som Sambåndet tidligere har skrevet, har de i vinter lyst ut fem stillinger; leder for tenåringsarbeidet, leder for ungdomsarbeidet, administrasjonsleder, forsamlingsleder 2 og barne- og familieleder – alle med søknadsfrist 31. mars.

– Vi har fått flere henvendelser om stillingene, vi har kontaktet flere folk, og det er kommet en del søkere. Fremover vil vi ha videre dialog med folk, opplyser forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug i Betlehem.

Kuttet tre årsverk på seks år

Ny bemanning i Bergens Indremisjon vil bestå av 5,7 årsverk. Det er tre færre enn i 2010.

Som Sambåndet meldte i januarnummeret, har styret for Bergens Indremisjon (BI) vurdert sammensetning av staben som følge av oppsigelser og pensjonering. Nå er fem stillinger tilsvarende totalt 2,6 årsverk lyst ut. Mens det i budsjettet for i fjor var 6,5 årsverk, legges det nå opp til 5,7. Målt i antall årsverk vil altså nesten halvparten av staben bli ny. Et sentralt grep er at administrasjon er redusert med 0,8 årsverk, fra 2,4 årsverk i 2015 til 1,6 nå. Forsamlingsarbeidet har beholdt 3,1 årsverk.

– Tallet lyver

Det er styret i BI som har arbeidsgiveransvaret. Styreleder Runar Mulelid mener tallet på 0,8 årsverk lyver litt.

– Administrasjonsleder i full stilling utførte også noen forsamlingsrettede oppgaver. Når den stillingen nå blir 50 prosent, overfører vi noen administrative oppgaver til den nyopprettede stillingen som forsamlingsleder 2. Også forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug er inne på administrasjon, påpeker han.

– Forsvarlig

Styrelederen mener reduksjonen er forsvarlig både for å få utført de nødvendige oppgavene og med tanke på de administrativt ansatte.

– Det er også snakk om effektivisering. Til nå har både administrasjonsleder og forsamlingsleder deltatt i det styreforberedende arbeidet, men nå skal Glenn gjøre det alene, påpeker Mulelid.

Styret har også sett på om det er mulig å forenkle nødvendige arbeidsoppgaver. For eksempel legges det opp til at bladet Vårt Liv skal komme i et annet og billigere format og med et mer forsamlingsrettet innhold.

Frivillige

– Arbeidsoppgaver som kan utføres av frivillige, vil vi forsøke å få gjort på den måten. Der har de ansatte en viktig rolle, legger Mulelid til.

Etter at diakonimedarbeideren pensjonerte seg har besøkstjeneste og andakter på sykehjem eksempelvis blitt utført av frivillige.

– Som forsamling ønsker vi ikke å «kjøpe oss ut» av arbeidsoppgaver. Frivillighet er sunt for en forsamling. Samtidig vil det fortsatt være flere ansatte hos oss enn i andre forsamlinger, framholder Mulelid.

Reduksjon

For seks år siden var det 8,78 årsverk i Bergens Indremisjon.

– Sammenlignet med det vil staben nå bli redusert med tre årsverk. Har virksomheten blitt redusert tilsvarende?

– Det synes jeg det er vanskelig å svare konkret på. Dette handler om at vi må dimensjonere staben i forhold til størrelsen på forsamlingen og gaveinntektene. Da har det vært naturlig både for det sittende og tidligere styrer å jobbe i retning av en reduksjon av bemanningen. Vi må jobbe utfra nåtiden. Det er vanskelig å strekke seg lenger på antall ansatte, og så må aktiviteten være deretter.

Sykmeldinger

– De senere år har det vært flere langtidssykmeldinger blant ansatte i Bergens Indremisjon. Hva tenker du om forholdet mellom det og reduksjon av staben?

– Her må jeg svare for mitt eget syn som styrerepresentant. Jeg ser ikke at disse sykmeldingene er direkte relatert til reduksjonen i antall årsverk, sier Runar Mulelid, som til daglig er fastlege på Askøy.

– Hva vil dere gjøre for å unngå sykmeldinger som mulig følge av reduksjon i staben?

– Vi vil ha tett dialog med de ansatte og legge til rette for gode arbeidsforhold. Er det en oppgave som det verken er frivillige eller ansatte til å løse, er det bedre at den ikke utføres enn at noen sliter seg ut. Arbeidsoppgaver må stå i forhold til kapasitet, påpeker styreleder Runar Mulelid.

Viktige

Forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug er opptatt av at de administrativt ansatte ikke skal oppfatte det slik at de ikke er viktige.

– Uten dem ville arbeidet vårt ha falt sammen, men vi tenker at vi ikke skal bruke mer på administrasjon enn det vi trenger, sier Nord-Varhaug.

Bergens Indremisjon kutter på administrasjon

Bergens Indremisjon kutter i antall ansattårsverk og vil satse mer på frivillighet.

Sambåndet.no meldte fredag 4. mars at forsamlingen i Betlehem lyser ut fem stillinger (se faktaboks). Ifølge utlysningsteksten er det mulig å kombinere flere av stillingene.

– Vi håper at vi får noen i hele stillinger, bekrefter forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug i Bergens Indremisjon (BI).

Kutter

Forsamlingslederen bekrefter at administrasjon og styret har benyttet anledningen som oppsigelser og pensjonering ga, til å gjennomgå strukturen i bemanningen.

– Hovedgrepet i det vi nå gjør, er å redusere innen administrasjon og rette ressurser inn mot forsamlingsarbeidet, sier Glenn Nord-Varhaug til sambåndet.no.

Totalt sett reduseres bemanningen fra 6,5 årsverk i fjorårets budsjett til 5,7 i den nye løsningen. Fordelingen av årsverk mellom administrasjon og forsamlingsarbeid var i 2015 henholdsvis 2,4 og 3,1 årsverk, mens den nå blir henholdsvis 1,6 og 3,1 årsverk (vaktmester i full stilling kommer i tillegg). I 2010 var det til sammenligning 8,78 årsverk i Bergens Indremisjon.

– Vi reduserer administrasjonslederstillingen fra 100 til 50 prosent og kontorfullmektig fra 80 til 50 prosent stilling, sier Nord-Varhaug.

Administrasjon og styre har gått gjennom alle oppgavene som utføres på kontoret, og gitt dem et visst antall arbeidstimer.

– Da har vi sett at noe av det administrasjonslederen har gjort, har vært forsamlingsrettet. De oppgavene har vi lagt inn i en nyopprettet stilling som forsamlingsleder 2, sier Nord-Varhaug.

Audun Myksvoll, som var ansatt som diakoniarbeider i BI, er blitt pensjonist. Diakonale oppgaver legges til forsamlingsleder 2.

– Diakoni ligger dypt i historien til forsamlingen og har vært viktig for arbeidet vårt. Vi tror også at dette vil være viktig for arbeidet vårt i den tiden som kommer, sier Nord-Varhaug.

Ledelsen i BI ønsker også økt vektlegging av frivillighet og legger også det inn som en del av oppgavene til forsamlingsleder 2.

– Den som ansettes i stillingen, skal blant annet kartlegge kompetansen som finnes i forsamlingen. Nå skal vi for eksempel bytte ut et nøkkelsystem i bygget, og arbeidet med blant annet å hente inn pristilbud, gjøres av frivillige som synes det er kjekt å gjøre slike ting, sier Glenn Nord-Varhaug.

En del av tenkningen bak nyorganiseringen er også at de ansatte skal «trå et skritt tilbake», som forsamlingslederen uttrykker det:

– Vi skal lede de frivillige lederne våre og skape frihet for frivillige til å utføre en jobb i forsamlingen. Vi ønsker å slippe folk til, sier Nord-Varhaug.

Søknadsfristen for de fem stillingene er 31. mars.

– Men vi vil bruke god tid på å finne de rette personene. Vi tror dette er en investering for vekst i arbeidet vårt, sier forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug i Bergens Indremisjon.

Tre lederstillinger i spill

Flere av de ansatte i Bergens Indremisjon slutter, og forsamlingen i Betlehem er inne i en endringsprosess.

Administrasjonsleder Kenneth Hjortland og barne- og familieleder Lisbeth Hjortland har sagt opp stillingene sine, mens diakoniarbeider Audun Myksvoll er gått av med pensjon, og ungdomsleder Torstein Fosse er ute i permisjon. Ifølge forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug er det uavklart om Fosse kommer tilbake i stillingen.

– Vi har som mål at den nye stillingskabalen skal være klar til høsten, sier Nord-Varhaug til Sambåndet.
På et medlemsmøte 17. januar og styremøte 19. januar ble bemanningssituasjonen tatt opp.

– Der vil vi redegjøre for hva vi tenker videre. Vi ønsker å gi skikkelig informasjon. Vi vil antagelig også ta en runde med lederne i arbeidet vårt, for å høre hva de tenker om situasjonen, sier Nord-Varhaug.

En mulighet
– Hva tenker du om situasjonen i Betlehem, og da særlig bemanningen?

– Det er en mulighet til å se på situasjonen og hva vi trenger. Vi vil bruke tid på den prosessen og ikke bare sette inn folk raskest mulig. Vi vil se på hele situasjonen og på eventuelle endringer vi ønsker å gjøre. Når det gjelder administrasjonsleder, vil vi en periode ha vikarer, og Ingebjørg Brekke som vikarierer for Lisbeth Hjortland, har fått forlenget vikariatet i 40 prosent stilling, sier Nord-Varhaug.

Men det er ikke bare bemanningen som er i støpeskjeen i Bergens Indremisjon.

– Vi har begynt en prosess der vi ser på hva vi vil videre fremover, og som vi vil bruke tid på. Jeg kan ikke nå si hvor lang tid vi vil bruke, forteller Glenn Nord-Varhaug.

Interne prosesser
I høst har Betlehem hatt flere kvelder hvor de har tatt opp visjoner og veien videre.

– Det snakk om interne prosesser, og det er for tidlig å si noe om hva som konkret har kommet ut av møtene i høst, sier forsamlingsleder Glenn Nord-Varhaug i Bergens Indremisjon.