– Vis tydelig kristen profil

 BARNEHAGENE HAR EN VIKTIG OPPGAVE: – Vi skal være tydelige på hva vi formidler, sier Kari Lilleaasen. FOTO: KPK-ARKIV, HELGE JOHAN STAUTLAND Av Ole Andreas Husøy, KPK 140 styrere fra kristne barnehager over hele landet har torsdag og fredag vært samlet til konferanse på Gardermoen.I sitt foredrag på konferansen påpekte Lilleaasen at selv om det norske […]

Kari Lilleaasen... 
BARNEHAGENE HAR EN VIKTIG OPPGAVE: – Vi skal være tydelige på hva vi formidler, sier Kari Lilleaasen.
FOTO: KPK-ARKIV, HELGE JOHAN STAUTLAND

Av Ole Andreas Husøy, KPK

140 styrere fra kristne barnehager over hele landet har torsdag og fredag vært samlet til konferanse på Gardermoen.
I sitt foredrag på konferansen påpekte Lilleaasen at selv om det norske samfunnet er blitt mer sekularisert, er tro likevel viktig og noe som står på dagsorden for mange.
– Jeg tror våre barnehager vil trenges framover – også i en tid med full barnehagedekning. Vi skal være frimodige i å markedsføre dem som barnehager med en klar kristen profil, og med profesjonalitet på dette. Vi skal være tydelige på hva vi formidler, og kunne stå for det, sa hun.

Foreldre ønsker hjelp
Norske barn vokser opp med barn fra andre kulturer. Disse barna har ofte betydelig bedre kunnskap om sin religion enn norske barn har.
– Foreldrene til disse barna følger opp og er bevisste på og stolte over sin egen religion. Her har vi noe å lære, sa Lilleaasen.
Hun tror mange foreldre velger å sende barna til kristne barnehager fordi de ønsker hjelp til å fortelle barn om Gud, samtale og svare på spørsmål.

Barns rettigheter
Lilleaasen mente at den reviderte rammeplanen for barnehagene, som trådte i kraft 1. august i fjor, styrker barnets rettigheter og henviser til barnekonvensjonen, blant annet når det gjelder barns rett til religionsutøvelse. Rammeplanen viderefører også barnas rett til å ha kjennskap til og kunnskap om kultur, fortellinger og sanger.
Nordmenn er ofte preget av en slags bluferdighet på dette området, og er redde for å gjøre overtramp. Lilleaasen oppfordret til frimodighet når det gjelder å formidle det kristne verdigrunnlaget:
– I våre barnehager skal barna få møte bibelfortellingene, sangene, bønnene og opplevelser knyttet til kirke og bedehus på en pedagogisk profesjonell måte, sa hun.
Kari Lilleaasen bad barnehagene være kreative og nytenkende – også på dette området.
KPK

Uavklart hva regjeringen mener

 MANGE HENSYN: – Norge er ikke bare forpliktet til å respektere foreldrenes valg, men også å sikre at barnets rettigheter blir oppfylt, sa statssekretær  Lisbet Rugtvedt (SV) i Kunnskapsdepartementet på en konferanse for barnehagestyrere. Av Ole Andreas Husøy, KPK Innen 1. juni skal Bostad-utvalget komme med en innstilling blant annet om formålsbestemmelsene i barnehagene. I […]

Lisbet Rugtvedt... 
MANGE HENSYN: – Norge er ikke bare forpliktet til å respektere foreldrenes valg, men også å sikre at barnets rettigheter blir oppfylt, sa statssekretær  Lisbet Rugtvedt (SV) i Kunnskapsdepartementet på en konferanse for barnehagestyrere.

Av Ole Andreas Husøy, KPK

Innen 1. juni skal Bostad-utvalget komme med en innstilling blant annet om formålsbestemmelsene i barnehagene.

I et foredrag på IKOs landsdekkende konferanse på Gardermoen for barnehagestyrere torsdag, sa Rugtvedt at regjeringen mener det er viktig for barn å gå i en barnehage i sitt nærmiljø, offentlig eller privat, sammen med barn med ulik sosial bakgrunn, etnisk tilhørighet eller livssyn.
– De fleste foreldre ønsker at barna skal gå i barnehage og skole som omfatter ulike grupper av barn. Et mindretall av dagens foreldre ønsker en barnehage eller skole med et særskilt tros- eller livssynsgrunnlag, påpekte hun.

Hun viste til at utdanningssystemet lenge har åpnet for private skoler som utgjør et pedagogisk eller religiøst alternativ til den offentlige skolen, omtrent som dagens formålsbestemmelse for barnehagen gir muligheter for et spesifikt religiøst grunnlag.

Folkerettslige forpliktelser
– Regjeringen er opptatt av å overholde våre folkerettslige forpliktelser. Vi er både opptatt av barnas og foreldrenes rettigheter. Norge er ikke bare forpliktet til å respektere foreldrenes valg, men også å sikre at barnets rettigheter blir oppfylt. På enkelte områder kan det oppstå situasjoner der voksenverdenens oppfatninger går på bekostning av barnets interesser, sa Rugtvedt.

Hun framholdt at religionsfriheten er en grunnleggende rettighet som er vernet av flere konvensjoner og som også følger av Grunnloven.
– Barnets rett til å bestemme øker med alder og utvikling. Likevel, selv et lite barns klart formulerte overbevisning kan ikke overkjøres av voksne., sa Rugtvedt og viste til UNESCO-konvensjonen som slår fast at «ingen person eller gruppe skal tvinges til å motta religiøs opplæring som ikke er i samsvar med deres overbevisning».

Usikker økonomi
En undersøkelse IKO-Kirkelig pedagogisk Senter og Kirkens arbeidsgiverorganisasjon har gjort, viser at barnehagereformen gir økonomisk usikkerhet for mange private barnehager, særlig de små. Det blir hevdet at kommunal stordrift presser kostnadene og dermed tilskuddene til de private barnehagene.
Statssekretær Rugtvedt sa i foredraget at enhver omlegging av tilskuddsordninger vil ha noen bivirkninger. Men hun påpekte at det er adgang til å øke foreldrebetalingen ut over maksimalgrensen dersom barnehagen står i fare for å bli nedlagt. En slik prisøkning krever samtykke fra foreldrerådet.

– Når barnehagesektoren er fullt utbygget, og rett til barnehage er innført, vil barnehager kunne komme til å konkurrere på kvalitet og etterspørsel. Det er ikke noe mål i seg selv at barnehagene skal være små, sa Rugtvedt og la til:
– Det vil være et kommunalt ansvar at alle får plass, de private vil ha en sentral rolle for at kommunene skal kunne oppfylle sine forpliktelser. Kommunen skal legge vekt på innbyggernes ønsker og behov.

Stortingets fråhaldsgruppe dunsta bort

 TIDLIGERE STORTINGSREPRESENTANT:– Det siste fråhaldsgruppa gjorde, var å sende eit brev til Stortingets nobelpriskomité og  tilrå at den internasjonale fråhaldsrørsla skulle få Nobels fredspris, seier Finn Kristian Marthinsen. (FOTO: INGUNN STRAND/KPK) Av Torbjørn Greipsland/KPK Den tidligare stortingsrepresentanten og generalsekretæren i Blå Kors, Finn Kristian Marthinsen, svarar dette på spørsmål om det er behov for ein person til […]

  
TIDLIGERE STORTINGSREPRESENTANT:
– Det siste fråhaldsgruppa gjorde, var å sende eit brev til Stortingets nobelpriskomité og  tilrå at den internasjonale fråhaldsrørsla skulle få Nobels fredspris, seier Finn Kristian Marthinsen.
(FOTO: INGUNN STRAND/KPK)

Av Torbjørn Greipsland/KPK

Den tidligare stortingsrepresentanten og generalsekretæren i Blå Kors, Finn Kristian Marthinsen, svarar dette på spørsmål om det er behov for ein person til å gi hjelp til  representantar som har alkoholproblem. Nyleg blei det kjent at Per Arne Dahl skal verke på deltid som prest på Stortinget. Dessutan har Per Sandbergs inntak av akevitt før han gjekk på talarstolen, vore eit heitt tema. Og stortingsrepresentant og lege Olav Gunnar Ballo sa i eit intervju i Dagbladet i fjor at norske politikarar vert utsette for drikkepress.

– På svært mange jobbrelaterte middagar blir det servert alkohol.  Eg vonar andre yrkesgrupper ikkje drikk like mykje som politikarane, sa Ballo.
 At det opp gjennom åra har vore stortingsrepresentantar som har hatt alkoholproblem, er Marthinsen kjend med. 
 – Derfor kan det vere viktig at det på komitéreiser er ein medrepresentant som kan gi moralsk støtte til den som måtte har problem med alkohol, seier Marthinsen. Det treng ikkje vere ein fråhaldsmann som gir hjelp.
 I fleire år hadde Stortinget ei fråhaldsgruppe. Den har somna stille inn.
 

– Det er rett at det var ei slik gruppe. Vi visste kven frå dei ulike partia som var med. Men nokon møteverksemd var det ikkje dei siste åra eg var på Stortinget. Det siste gruppa gjorde, var å sende eit brev til Stortingets nobelpriskomité og tilrå at den internasjonale fråhaldsrørsla skulle få Nobels fredspris, seier Finn Kristian Marthinsen, som ikkje meiner det er noko behov for at ei  fråhaldsgruppe skal ha ein direkte diakonal funksjon. 
– Det er først og fremst gruppeleiar som skal sørgje for at stortingsrepresentantar som har alkoholproblem, får hjelp, ifølgje Marthinsen.

– Bilnyheter er viktigere enn kirkestoff

 LITEN INNFLYTELSE: – Avisene spiller liten rolle i de store spørsmålene folk sitter med, sa redaktør Sven Egil Omdal til generalsekretærer og styreledere i kristne organisasjoner. FOTO: KNUT REIER INDREBØ/KPK Av Knut Reier Indrebø, KPK Årsmøtedeltakerne fikk muligheten til å stille redaktøren spørsmål om hvordan de bør forholde seg til pressen for å få omtale. […]

Svein Egil Omdal... 
LITEN INNFLYTELSE: – Avisene spiller liten rolle i de store spørsmålene folk sitter med, sa redaktør Sven Egil Omdal til generalsekretærer og styreledere i kristne organisasjoner.
FOTO: KNUT REIER INDREBØ/KPK

Av Knut Reier Indrebø, KPK

Årsmøtedeltakerne fikk muligheten til å stille redaktøren spørsmål om hvordan de bør forholde seg til pressen for å få omtale. Omdal svarte med å stille spørsmål ved hvor viktig media egentlig er for de kristne organisasjonene.
– Jo viktigere en sak er for folk, jo mindre innflytelse har mediene på dem. Avisene spiller liten rolle i de store spørsmålene folk sitter med. Det å komme i avisa for å omvende folk, kan du derfor bare glemme. Hvis du derimot kan hjelpe folk til å formulere hva som er problemet og dessuten antyde hvor svaret er, har du noe som er interessant.

Heller bil enn kirken.
Mange av årsmøtedelegatene var forundret over den dalende interessen for kristent stoff i media.
– Bakgrunnen er at media har blitt avideologisert, og i den prosessen gikk kirken med i dragsuget. For journalister er nå det å være aktiv i kirkelivet like galt som det å være politisk aktiv. I stedet konsentrerer en seg om de verdinøytrale stoffområdene. Fotball og bilstoff er noe alle bør kunne noe om, og derfor har en egne spesialister til å dekke de stoffområdene. Derfor blir de også viktigere enn kirken, forklarer Omdal.

Lover livssynsblogg.
At misnøyen også er stor over at journalister har for lite kunnskap om kristenlivet i Norge, var tydelig blant de frammøtte på årsmøtet. Omdal mener at organisasjonslederne stiller for høye krav.
– Det er vanskelig å levere stoff på det nivået dere ønsker. Folk flest interesserer seg ikke for dyptpløyende analyser og detaljer. Dere kan i stedet gi dem hjelp på områder som har med de store spørsmålene å gjøre. Men også dette forsvant i dragsuget med avideologiseringen. Jeg mener mediene hadde blitt enormt mye bedre om de fikk med mer av denne type stoff, sa mediekommentatoren, som avsluttet med å love at Stavanger Aftenblad skulle bli den første avisen i landet som har egen livssynsblogg

 

Tid for påmelding

 FOR 17. GONG: Indremisjonsforbundet arrangerer 11.-15. juni 07 Landseldrestemne på Bildøy for 17. gong. Senior-konsulent Nansy Thormodsæter har programmet klart og ventar nå at påmeldingane skal strøyme inn. FOTO: KJELL HAUAN Av Kjell Hauan Programmet for Landseldrestemnet 07 på Bibelskolen Bildøy er klart og brosjyrar er sendt ut. Nansy Thormodsæter ventar at dei første påmeldingane […]

  
FOR 17. GONG: Indremisjonsforbundet arrangerer 11.-15. juni 07 Landseldrestemne på Bildøy for 17. gong. Senior-konsulent Nansy Thormodsæter har programmet klart og ventar nå at påmeldingane skal strøyme inn.
FOTO: KJELL HAUAN

Av Kjell Hauan

Programmet for Landseldrestemnet 07 på Bibelskolen Bildøy er klart og brosjyrar er sendt ut. Nansy Thormodsæter ventar at dei første påmeldingane kjem allereie før jul.
– Om ein ikkje har fått program tilsendt, kan ein kontakte Indremisjonsforbundet. Det er berre å skunde seg, for dei som melder seg først får dei beste plassane, seier seniorkonsulenten.

Ho meiner det praktiske ligg godt til rette, og kan love godt stell på Bibelskolen 11.-15. juni 2007. Sist sommar var 16 av deltakarane på Landseldrestemnet (LES) der for første gong. Nansy Thormodsæter vonar på nyrekruttering også neste sommar.
– Når vert ein gamal nok til å reise på LES?
– Vi tenkjer på aldersgruppa frå 55 år, eller 55+ som vi kallar det på bibelcampen i Lyngdal.
Nansy Thormodsæter oppmodar nye til å leggje turen til Bildøy midt i juni neste år. Sjølv om mange kjem att år etter år, er det plass til nye.

Himmel over livet
Tema for bibeltimane på LES er «Det evige livet». Bibeltimehaldar er Gunnar Kjøde, tidlegare krinssekretær i Sunnmøre Indremisjon.
– Han ønskjer å peike på det som ventar dei som trur på Jesus, og som kan skape meir himmel over livet her, fortel Nansy Thormodsæter.

Bjarne Eide, Gottfred Eriksen, Karl Johan Hallaråker og Arnfinn Norheim står også på lista over talarar. Songen og musikken tek Kåre Steinsund, Ingunn og Alv Magnus Tysse og Fiskarheimens musikklag seg av.

 

 

Blir dette nye Vestbok?

 MODERNE: Slik har arkitektene foreslått at Vestbok-bygget skal se ut i fremtiden.ILLUSTRASJON: ARKITEKTSELSKAPET ARTEC   Av Egill J. Danielsen Styreleder i Vetrlidsalmenning 1 AS, Haakon Georg Moe, forklarer at dagens bygg nærmest er kondemnabelt og må rehabiliteres grundig om det skal stå oppreist i fremtiden. Så krevende vil det være at det blir mye billigere […]

  
MODERNE: Slik har arkitektene foreslått at Vestbok-bygget skal se ut i fremtiden.
ILLUSTRASJON: ARKITEKTSELSKAPET ARTEC

 

Av Egill J. Danielsen

Styreleder i Vetrlidsalmenning 1 AS, Haakon Georg Moe, forklarer at dagens bygg nærmest er kondemnabelt og må rehabiliteres grundig om det skal stå oppreist i fremtiden. Så krevende vil det være at det blir mye billigere å rive og bygge helt nytt.

– Vi trodde først at det var et murhus med helstein. Planen var å rive alt det innvendige og beholde den historiske fasaden. Men så viste det seg at bygget er et trehus med en elleve centimeter tykk teglsteinsbelegning utenpå, sier Moe, og forklarer videre:

– Naglene som holder teglsteinene på plass er i ferd med å ruste bort. En rehabilitering vil kreve at fasaden rives og bygges opp på nytt. Det blir for dyrt, sier Moe som til daglig er økonomi- og administrasjonsleder i Indremisjonsforbundet.

Veldig annerledes
Styret i eiendomsselskapet har engasjert arkitektfirmaet Artec til å tegne et forslag på hvordan et nybygg kan bli.

– Vi vil prøve å gi mer igjen til byen enn det vi tar fra den. Så vi har lagt ned mye tid i utformingen av skissen, fordi vi synes det er et spennende oppdrag, sier arkitekt Henrik J. Halvorsen i Artec.

For å delfiniansiere nybygget, har eiendomsselskapet Vetrlidalmenning 1 AS tenkt at det skal være leiligheter på toppen som skal selges. Lenger ned en etasje med kontorer, og så butikker i de tre laveste etasjene.

Haakon Georg Moe opplyser at det er sendt ut varsel til naboene, om at det søkes om rivingstillatelse. Samtidig er ledelsen i Bergen kommune orientert. Moe er klar over at det kan bli heftig debatt om planene.

– Vi vet at det er dristig, men byantikvaren har signalisert de ikke ønsker en kopi av det gamle, dersom bygget ikke kan bevares.

Gammel arkitektur
Dagens bygg fra 1870-tallet er tegnet av arkitekt Von der Lippe. Det er utformet for å stå sammen med to andre bygg i området; Kjøttbasaren og Tasken som står inntil Hanseatisk Museum. Moe regner derfor med mye drakamp før saken blir avklart.

– Prosessen vil kunne ta fra tre til fem år, sier han.

Det som i alle fall er klart er at Vestbok får et lengre eksilopphold i andre lokaler, enten det blir riving eller fullstendig nedplukking og oppsetting av det gamle bygget.

Vetrlidsalmenning 1 huser tre eiere. Bok og Media Vestbok er den største, med en andel på 50 prosent. I tillegg finnes det en malerbutikk og et bakeriutsalg som har 25 prosent hver. Alle eierne stiller seg bak forslaget om nybygg.

 

ImF-Ung utvider

 NY TENÅRINGSKONSULENT: Thore Søvik (t.v) ønskes velkommen på laget av landsungdomssekretær Kenneth Foss (t.h) FOTO: VILHELM VIKSØY Av Vilhelm Viksøy – Vi har de siste årene hatt Per Åge Berge tilsatt som tenåringskonsulent i inntil 70 prosent stilling. Da han sluttet 1. august valgte vi å tenke litt strategisk og spørre hva vi nå trenger, […]

  
NY TENÅRINGSKONSULENT: Thore Søvik (t.v) ønskes velkommen på laget av landsungdomssekretær Kenneth Foss (t.h) FOTO: VILHELM VIKSØY

Av Vilhelm Viksøy

– Vi har de siste årene hatt Per Åge Berge tilsatt som tenåringskonsulent i inntil 70 prosent stilling. Da han sluttet 1. august valgte vi å tenke litt strategisk og spørre hva vi nå trenger, framfor å finne en ny person med det samme, sier landsungdomssekretær Kenneth Foss.

Tre deltidsstillinger
Nå blir stillingen delt opp i flere mindre stillinger, først og fremst for å styrke den utadrettede tjenesten.
– Jeg tror vi vil bli mer attraktive for kretsene på denne måten siden vi kan ha flere personer engasjert og dermed også skape et bredere tilbud, sier Foss.
– I tillegg erfarer vi at det er enklere for enkelte å gå inn i mindre deltidsstillinger ved siden av for eksempel studier og annet arbeid.
Prosessen er ikke endelig avsluttet, men foreløpig er tre deltidsstillinger besatt. Det er Kjersti Hauge Foss som har begynt i en 20 prosent prosjektstilling fram til sommeren, der målet er å bedre barnearbeidet på
Lyngdal Bibelcamp. I tillegg er Nils-Ove Støbakk engasjert i 20 prosent som nettkonsulent for å utvikle og drifte egne nettsider for ImF-Ung.

Stort potensiale
Den siste som kom på plass i denne omgang, er Thore Søvik fra Lyngdal. Han er ansatt i 25 prosent stilling med tittelen tenåringskonsulent. Han skal da ha noe reisevirksomhet i helgene og vil i tillegg jobbe med å utvikle ungdomsarbeidet ved Lyngdal Bibelcamp.
– Jeg gleder meg. Dette blir veldig spennende og utfordrende og jeg har store forventinger til hva Gud ønsker å få til, sier Søvik som til daglig studerer menighet, organisasjon og ledelse ved Høyskolen i Staffeldsgate i Oslo. I fjor sommer var han sammen med resten av sanggruppen SUM, tilsatt som sommerhjelp og ungdomsarbeider på bibelcampen. Da kom også lysten til å gjøre en innsats for å heve standarden enda noen hakk.
– Etter mitt skjønn er Lyngdal Bibelcamp den best drevne campen i hele landet. Den er allerede meget bra, men har også et veldig stort potensiale til å bli mye bedre. Jeg har gjort meg noen tanker om hva som kan utvikles enda mer sånn at folk får oppleve det beste i livet, som Jesus, sol, sommer og Sørlandet, sier Søvik med et glis.

Skap medieopplevelser

 VÆR ROLLEMODELLER: Daglig leder i BarneVakten oppfordrer foreldre til å se TV sammen med barna. FOTO: BARNEVAKTEN Av Vilhelm Viksøy Tallene kommer fra en omfattende undersøkelse som nylig er gjennomført på oppdrag fra Canal Digital Norge og BarneVakten. Hovedmålet med denne var å kartlegge tv-vanene hos barn og unge og daglig leder i BarneVakten, Øystein […]

  
VÆR ROLLEMODELLER: Daglig leder i BarneVakten oppfordrer foreldre til å se TV sammen med barna. FOTO: BARNEVAKTEN

Av Vilhelm Viksøy

Tallene kommer fra en omfattende undersøkelse som nylig er gjennomført på oppdrag fra Canal Digital Norge og BarneVakten. Hovedmålet med denne var å kartlegge tv-vanene hos barn og unge og daglig leder i BarneVakten, Øystein Samnøen, er glad for at de nå har fått et mer konkret verktøy å forholde seg til. Men resultatene overrasket egentlig ikke.
– Nei, men det understreker at tv-mediet er sentralt i barnas oppvekst og hverdag. Men den viser også at det er flere barn som ser TV alene enn det vi i BarneVakten ønsker. For vi i BarneVakten er mer opptatt av hva barn ser på TV og hva slags spill de spiller, enn hvor mye tid de bruker på det.

TV på barnerommet
Undersøkelsen viste også at hvert tredje barn over fem år ser TV alene. Ofte for seg selv på barnerommet. 50 prosent av landets barnefamilier har minst to tv-apparat i huset, og i brorparten av tilfellene står TV nummer to på barnerommet.
– Det er ikke noe galt i at barn ser på TV, men foreldrene må vite både hva de ser og ikke minst passe på hvilke reaksjoner barnet har på det de ser. Det er ikke alltid like lett når barn helt ned i femårs alderen har eget TV på rommet, sier Øystein Samnøen.
Han oppfordrer derfor foreldre til å involvere seg og våge å være synlige og tydelige rollemodeller sammen med barna.
– BarneTV-heltene er mye mer sammensatt som snille og slemme i dag enn de var før. De er rett og slett blitt mye mer komplekse. Og vi ser i tillegg at voldsmengden i film øker og at aldersgrensen presses nedover.
– Da er det viktig at vi voksne er tilstede selv og ikke overlater alt til tv-heltene.

– Skap opplevelser
Julehelgen som venter betyr mye fri, lange, gode dager og mye godt på TV. Det viktigste rådet fra BarneVakten er å være tilstede sammen med barna.
– Vårt råd er at foreldre skaper gode opplevelser og det betyr også gode TV-opplevelser. Velg det gode og i julen er det ekstra mye godt å velge blant. Jeg vil oppmuntre foreldre til selv å ta initiativ til gode medieopplevelser sammen med barna, men også andre opplevelser. Ludo dør aldri, sier Samnøen, som selv skal gå noen runder med dataspill.
– Sønnen min på fem ønsker seg nytt spill til sin PlayStation. Så jeg får prøve å finne et som både far og sønn kan kose seg med. Det finnes jo mange tips om gode spill hos BarneVakten.

Bedehusets julekalender

 FENGSLENDE: Flere ganger har han dømt forbrytere til fengselstraff. Som gjest i Bedehusets julekalender fengslet Helge Bjørnestad forsamlingen med sine spennende erfaringer fra sin karriere som dommer. Johan Halsne (t.h) intervjuet. FOTO: KJELL HAUAN Av Kjell Hauan I adventstiden har det blitt arrangert Bedehusets julekalender flere steder i Rogaland. Initiativtaker er Johan Halsne, prosjektmedarbeider i […]

  
FENGSLENDE: Flere ganger har han dømt forbrytere til fengselstraff. Som gjest i Bedehusets julekalender fengslet Helge Bjørnestad forsamlingen med sine spennende erfaringer fra sin karriere som dommer. Johan Halsne (t.h) intervjuet. FOTO: KJELL HAUAN

Av Kjell Hauan

I adventstiden har det blitt arrangert Bedehusets julekalender flere steder i Rogaland. Initiativtaker er Johan Halsne, prosjektmedarbeider i Indremisjonsforbundet. Han har hatt med seg sangere, musikere og forskjellige gjester.

– Vi har hatt en samling i hvert bedehus, og har besøkt seks steder i alt. Det startet 1. desember med konsert på Finnøy med Refleks og Marianne Juvik Sæbø. Etter det har vi besøkt Tau, Sirevåg, Langåker, Halsnøy og Haugesund, sier Johan Halsne.
Han forteller at målet med disse samlingene er å samle et bredere lag av folket i bedehuset.
– Mange er i adventstiden opptatt av å få små overraskelser i adventskalenderen. Her kan de få en overraskelse i bedehusets julekalender. For misjonsfolket er disse samlingene også en mulighet til å gi en julegave til Indremisjonsforbundet.

Hvem er gjesten?
Sambåndet var til stede på Bedehusets julekalender i Sirevåg Bedehus søndag 3. desember. Etter velkomst, sang av Rune Vidar Fjelde og fellessang entrer Johan Halsne talerstolen:
– Kveldens gjest er 56 år, gift, har to døtre. Han begynte sin karriere i forsvaret, så politiet. Han tok utdannelse i jus på fire år. I mars dette året ble han rikskjendis da …
Noen i det fullsatte bedehuset har nok etter hvert en anelse om hvem gjesten kan være.
– Velkommen til Helge Bjørnestad, annonserer Johan Halsne.
Den kjente sorenskriveren som var dommer i 1. runde av NOKAS-rettsaken, dukker frem fra skjulestedet bak et forheng på plattformen.

Skille rett og galt
– Hva er viktigst i din rolle som dommer? spør Johan Halsne.
– Det viktigste er å skille mellom rett og galt, svarer dommeren.
En interessant samtale er i gang. Tilhørerne får et lite innblikk i dommerens møte med dem som stilles for retten. NOKAS-saken blir selvfølgelig et hovedtema.
– Hva kan få så mange mann til å gå sammen og gjøre noe slikt?
– Jeg har sett disse mennene inn i øynene og stilt dem alle spørsmålene. Mange forstod at jeg ikke trodde på dem. Jeg visste at de løy. Grunnen var det kolossale bevisbildet vi hadde. I NOKAS-saken var det mange oppvakte og flinke mennesker blant de tiltalte. Men de var ikke flinke på det rette. Jeg kaller det intellekt på avveier.
Helge Bjørnestad gir tilhørerne et lite innblikk i sitt forhold til dem han tidligere har dømt.
– Jeg tar avstand fra det de har gjort, men jeg tar ikke avstand fra dem som mennesker, forteller han.
Dommeren røper at han er lite komfortabel med å sende folk i fengsel. Han mener fengsel er lite egnet til å hjelpe folk på rett kjøl. I løpet av samtalen får vi også høre at det gjør inntrykk på dommeren å lese og høre om lidelser og traumer hos ofrene for de krimi-nelles handlinger.

Familiehøytid
– Hva er jul for deg? spør Johan Halsne til slutt.
– Jul er en familiehøytid. Da ser jeg frem til å ta familien med til Randaberg kirke, svarer Helge Bjørnestad som ønsker seg en jul mindre preget av de materialistiske ting. 

– Får lite konsekvensar for ImF

  KFUK-KFUM OPNAR FOR HOMOFILE  SOM LEVER I PARTNERSKAP: – Det smerkar, men får lite konsekvenar for ImF som organisasjon, seier Hallaråker.FOTO: EGIL J. DANIELSEN Av Vilhelm Viksøy Vedtaket i KFUK-KFUM er gjort på bakgrunn av ein høringsrunde som vart avslutta 4. desember. Svarprosenten var på ca 50% og 17 av 21 instansar stemte ja […]

  

KFUK-KFUM OPNAR FOR HOMOFILE  SOM LEVER I PARTNERSKAP: – Det smerkar, men får lite konsekvenar for ImF som organisasjon, seier Hallaråker.
FOTO: EGIL J. DANIELSEN

Av Vilhelm Viksøy

Vedtaket i KFUK-KFUM er gjort på bakgrunn av ein høringsrunde som vart avslutta 4. desember. Svarprosenten var på ca 50% og 17 av 21 instansar stemte ja til forslaget om å opna for homofile i partnarskap på alle nivå, ein stemte imot og tre ville vente på Kykjemøtet si handsaming av saka.

– Det smertar kvar gong nokon kjem ut med bibelstridig standpunkt. Særleg alvorleg er det når det skjer i eit tema som Bibelen relaterer til frelse eller fortaping, seier generalsekretær i ImF, Karl Johan Hallaråker, men trur ikkje dette vil få dei store konsekvensane for Indremisjonsforbundet som organisasjon. 

– Vi har på landsplan ikkje noko åndeleg samarbeid med KFUK-KFUM. Eg har også tillit til at krinsane våre og lokalplanet vil halda seg borte frå samarbeid med folk som hevdar eller praktiserer slike bibelstridige standpunkt.

– Så det er andre som vil kjenne sterkare på denne utfordringa?
– Ja, det blir større utfordring for organisasjonar som samarbeider med KFUK-KFUM på landsplan eller i ytre misjon. Den største utfordringa vil nok lokale kyrkjelydar i Den norske kyrkja få. KFUK-KFUM er jo svært aktive med å prøva å opptre som dei er kyrkja sitt ungdomsarbeid.
– Så her må eg utfordra kyrkjelege leiarar som vil verna om bibelsk lære, til å markera seg klart imot KFUK-KFUM etter dette. Dersom nokon lagar opne kanalar for KFUK-KFUM etter dette, mister dei eigentleg eige truverde. Eg håpar inderleg at ikkje det skjer, seier Hallaråker.

 

Teltmøter også neste sommer

 GÅR FREMOVER: Bygningsarbeidere er i gang med grunnarbeidene til den nye flerbrukshallen ved KVS-Lyngdal. I bakgrunnen ser vi den nye ridehallen. FOTO: KJELL HAUAN Det arbeides med fjøs, ridehall og flerbrukshall. 11. september ble det første spadetaket tatt på tomten til den nye ridehallen. Det var faglærer ved hestelinja, Rune Espeland, som fikk æren av […]

  
GÅR FREMOVER: Bygningsarbeidere er i gang med grunnarbeidene til den nye flerbrukshallen ved KVS-Lyngdal. I bakgrunnen ser vi den nye ridehallen. FOTO: KJELL HAUAN

Det arbeides med fjøs, ridehall og flerbrukshall. 11. september ble det første spadetaket tatt på tomten til den nye ridehallen. Det var faglærer ved hestelinja, Rune Espeland, som fikk æren av å starte grunnarbeidene. Går alt etter planen er ridehallen med et areal på vel 1500 kvadratmeter, ferdig til jul.

Da Sambåndet besøkte skolen andre uken i november var grunnarbeidene ferdig, stålkonstruksjonen til ridehallen montert og arbeidere fra Lista Bygg var godt i gang med å kle veggene med plater.
Grunnarbeidene til det nye fjøset var også startet. Her skal det gamle fjøset rives og nytt og større fjøs bygges på samme tomten.

Arbeidet med den 2275 kvadratmeter store flerbrukshallen var også startet. Tomten var planert, byggekranen var på plass og forskalingsarbeidet var så vidt kommet i gang.

Går etter planen
Administrasjonsleder Thorbjørn Nøtland ved KVS-Lyngdal forteller at byggeprosjektene går etter planen.
– Men de som hadde sett for seg møter i hallen i forbindelse med bibelcampsesongen neste sommer, må nok regne med teltmøter, sier administrasjonslederen.
Derimot er han rimelig sikker på at hallen står klar til skolestart neste høst.
– Det er også det som har vært skolens målsetting, forteller Thorbjørn Nøtland.
Han antyder i forsiktige ordelag at markeringen av siste teltmøte på bibelcampen i sommer nok var vel optimistisk.
– Vi regner ikke med at hallen blir tatt i bruk i løpet av bibelcampsesongen. Men om så likevel skulle skje, får det heller bli en positiv overraskelse.