Tag Archive for: Jarle Haugland

MÅLRETTET: - Man kan utrette mye for 200.000 hvis man er målrettet, sier daglig leder Jarle Haugland i Tro & Medier. FOTO: STEIN GUDVANGEN, KPK

Tro & Medier har 200.000 å gi til gode prosjekter

31. mars er fristen for å søke Tro & Mediers produksjonsstipend og forskningsstipend. Daglig leder Jarle Haugland er klar for å støtte nye spennende medieprosjekter.

Han har ikke oversikt over hvor mange som har søkt på Tro & Mediers mediestipend i år, men daglig leder Jarle Haugland tror antall søknader er omtrent som vanlig.

– Vi ønsker alltid flere spennende og nye søknader, og vi er klar for nye spennende prosjekter. Det er i alle fall gode søknader som er kommet inn, sier Haugland.

Formål
Tro & Mediers mediestipend som blir utlyst en gang årlig, er delt opp i et produksjonsstipend og et forskningsstipend. Produksjonsstipendet skal medvirke til flere programmer på TV, radio eller nett som bidrar til kristen tro og gode verdier i mediehverdagen i tråd med Tro & Mediers formål, basis og strategi. En kan søke om stipend til idéutvikling, produksjon av piloter og til selve produksjonen.

Forskningsstipendet gis til forskning innen medier, kommunikasjon, journalistikk eller andre relevante fagområder. Personer som ønsker å fordype seg i temaer som barn/medier og medier/livssyn, blir særlig oppfordret til å søke.

Ideer
– Det fins fortsatt gode, nyskapende og kreative ideer som kunne sett dagens lys. Å utvikle medieproduksjon og forskning er ikke gjort over natten. Det er langsiktig prosjekt. Mediestipendet kan være starten på et slikt langsiktig prosjekt. Man må ikke ha alt på plass. Det er viktigste er at en har en god idé, og at en har gjennomføringsevne, sier Haugland.

Beløp
Hva tenker du om stipendbeløpet på 200.000 kr og om det betyr noe for hvor mange søknader dere får?

– Det er et godt spørsmål. Beløpet 200.000 kr kan utrette mye hvis en er målrettet, men vi kunne kommet lenger ved å øke beløpet. Skal vi øke beløpet, må vi rekruttere flere givere slik at vi får råd til det. Det er et økonomisk spørsmål.

– Dere skulle gjerne hatt flere søknader. Hvor godt kjent vil du si at mediestipendet er?

– Det er alltid mulig å nå lengre ut. Jeg vet ikke hvor godt kjent mediestipendet er, men det er nok feil å si at det er godt nok kjent.

Kriterier
Hva med kriteriene og deres betydning for antall søknader?

– Det viktigste for oss når det gjelder kriterier, er at en har en klar hensikt – at en vil gjøre Jesus synlig i mediene og bærer et misjonsengasjement. Vi gir til aktører med samme visjon som oss, sier Jarle Haugland.

Søknadsfristen for å søke mediestipendet er 31. mars, og styret i Tro & Medier kan ved spesielle tilfeller dele ut stipendmidler utenom ordinær søknadsfrist.

VIKTIG LÆRING: Dagleg leiar i Tro & Medier, Jarle Haugland, trur det er mykje kyrkja kan læra av erfaringane frå koronatida. – Skal vi gjera gode val må vi vita kva denne tida har gjort med oss som kyrkje, seier han. FOTO: Tro & Medier

‘- To grøfter å gå i når samfunnet opnar igjen

Tro & Medier vil undersøka kva små trusfellesskap har betydd gjennom pandemien, og korleis kristne forsamlingar kan bruka dei digitale erfaringane godt vidare.

I løpet av mai ønsker organisasjonen Tro & Medier å gjennomføra ei stor undersøking blant ulike aktørar i kristen-Norge for å gi kyrkjer og kristne organisasjonar kunnskap om kva det betyr for truande å møtast i små trusfellesskap.

– Vi er opptatt av kva som skjer etter koronatida. Skal vi gjera gode val, må vi vita kva denne tida har gjort med oss som kyrkje, med misjon og disippelgjøring, seier dagleg leiar i Tro & Medier, Jarle Haugland, til Kristelig Pressekontor.

Han håper funna frå undersøkinga òg kan hjelpa forsamlingane med å ta riktige vegval etter pandemien.

– Vi trur det er to store feil vi kan gjera som kyrkje når samfunnet opnar igjen. Det eine er å ukritisk gå tilbake til «slik det var før pandemien», utan å reflektera over om denne tida har lært oss noko viktig, både om kva det vil seia å vera kyrkje og kva arbeidsmetodar vi bruker. Då går vi glipp av viktig nyskapning, seier Haugland og held fram:

– Det andre er å ukritisk fortsetja med digital aktivitet, utan å reflektera over korleis det pregar det analoge fellesskapet av truande. Vi må spørja kvifor, kva vi vil oppnå, kva problem som må løysast, og korleis det digitale kan bidra til det på ein god måte.

Hybridkyrkje

Haugland meiner at digitale verktøy ber med seg ei kjempemoglegheit, men at det òg har store avgrensingar.

– Dette ønsker vi å få tak på i undersøkinga og det vidare arbeidet. Det digitale kan aldri fullt ut erstatta det analoge fellesskapet, men eg trur kyrkja i framtida vil bli ein hybrid av dette, seier Haugland.

Organisasjonen vil sjå på situasjonsbildet både før og under pandemien. Undersøkinga vil sjå på korleis deltaking i små grupper har bidrege i menneske si trusreise og kvardag, og kva det siste året har gitt av læring.

– Nokon har opplevd at dei små fellesskapa har fått ei ekstra tyding i denne tida når vi ikkje har kunna samlast så mange. I det digitale landskapet er det kanskje betre å oppleva tilhøyrsle gjennom ei mindre gruppe enn å berre vera tilskodar på ei streama gudsteneste, seier Haugland.

Den daglege leiaren påpeikar at han er open for at undersøkinga kan visa andre resultat.

– Vi kan bli overraska. Vi må alltid vera opne for at svara vi får, kan vera annleis enn det vi trur.

Framtidas disippelgjøring

Tro & Medier har eit håp om at svara som blir gitt i undersøkinga, kan føra til konkrete strategiar eller produkt som gjer at ein i framtida kan bruka digitale verktøy til misjon og disippelgjøring på nye måtar.

– Dette handlar om plassen til den kristne bodskapen i ei postkorona-tid, der digitale medieverktøy på kort tid har komme inn som ein del av kyrkjelivet. Korleis kan vi unngå å skusla bort moglegheita til å bruka dette på ein god måte og slik vera ei evangelisk kraft i samfunnet vårt, spør Haugland.

Vegskilje

Det har òg vore noko annan forsking på området som Haugland seier vil supplera heilskapsbildet. Ingen har til no gått så breitt ut til kristen-Norge som denne undersøkinga, som Tro & Medier vil senda ut til alle samarbeidspartnarane sine og òg legga ope ute på nett. Dei meiner undersøkinga vil gi eit godt grunnlag for vidare arbeid med korleis kyrkja i framtida kan kombinera digitale verktøy med analoge fellesskap.

– Vi trur at media og teknologien, når den blir brukt rett, kan vera ei velsigning for kyrkja, ikkje minst i misjonsoppdraget vårt. Derfor ser vi på dette som ansvaret vårt å komma med denne rapporten. Forhåpentleg vil kyrkje-Noreg oppleva dette som ei gåve inn i arbeidet deira, seier Haugland.

Tro & Medier-leiaren meiner koronapandemien har skapt eit potensielt vegskilje.

– Vi står framleis midt i det, men vi må byrja å spørja oss sjølv korleis vi kan bruka høvet til noko godt. Kvar krise ber med seg moglegheit til nyskaping. Vi ønsker å finna ut kva rolle det digitale kan ha i det bildet. På sitt beste kan det bringa evangeliet til naboen, seier Jarle Haugland. KPK

Daglig leder Jarle Haugland i Tro & Medier FOTO: ImF Media arkiv

Tro & Medier velger TBN Nordic som TV-partner

Både ImF og Tro & Medier har nå takket nei til å være med på Vårt Lands planer om en egen fjernsynskanal. Tro & Medier vil i stedet samarbeide med en svensk TV-kanal.

Nylig vedtok styret i Tro & Medier å bli med på et samarbeid med den svenske kristne TV-kanalen TBN Nordic. Kanalen har via paraplyorganisasjonen Trinity Broadcasting Network (TBN) tilgang til cirka 30 TV-kanaler rundt om i verden.

‒ Vi ser at det er behov for en sunn, samlende, seriøs og søkervennlig kristen aktør på TV-markedet som kan nå ut med evangeliet på TV-plattformen. Tro & Medier vil samarbeide med ulike aktører for at vi skal få det til. Etter vår vurdering er TBN Nordics satsing på TV-markedet spennende og verdt å gå inn i, forklarer daglig leder Jarle Haugland i Tro & Medier overfor sambåndet.no.

Ressursgruppe
‒ Hva vil Tro & Mediers rolle være i dette?

‒ Det er det for tidlig å si noe om. Vi går inn i en ressursgruppe som skal bidra med innspill til den norske satsingen.

ImF er en av Tro & Mediers medlemsorganisasjoner. Når det gjelder TV-produksjon, har ImF fått forespørsel om å bli med i Vårt Lands TV-satsing, men ImF-styret besluttet i møte 16. januar å takke nei.

ImF
‒ Når dette kom opp, opplevde vi at vi måtte ta det opp med kretslederne og i samråd med kretsene. Det er et tungt løft, og ImF sentralt kan ikke gjøre dette alene. Noen kretsleder sa absolutt nei, mens noen ville ha døra på gløtt om der kommer andre alternativ. Vi har verken mannskap eller økonomi til å begynne med TV-produksjon, sier generalsekretær Erik Furnes.

‒ Hva skjer videre i ImF i spørsmålet om TV-satsing?

‒ Det er viktig for oss å støtte oss til naturlige samarbeidspartnere som jobber med det. I koronapandemien har vi folk i ImF som har utviklet digital kompetanse som kan brukes. Det kan være Awana-sendinger, forkynnelse og debatt.

‒ Hva tenker du om at Tro & Medier blir en ressursgruppe for TBN Nordic?

‒ Jeg tenker at ImF vil følge med på hva organisasjoner vi samarbeider med, gjør på dette feltet, svarer Furnes.

Viktigst
Pr i dag sender TBN Nordic noen norske programmer fra Norea. Tro & Medier har ikke en egen TV-satsing, men Jarle Haugland nevner at de har nettkurs liggende ute på omgudnet.no.

‒ Hva vil det bety for Tro & Medier?

‒ Det er litt underordnet hva dette vil bety for oss. Det viktigste er hva vi kan bety for kristne og søkende mennesker gjennom at vi får en kristent TV-plattform, sier Haugland og føyer til:

‒ Vi håper kristne organisasjoner og medieaktører vil gå inn og stå sammen om denne medieplattformen. Det kristne evangeliet fortjener at kristne står sammen om et bedre programtilbud.

I Sambåndet 1/21, som gikk i trykken før møtet i ImF-styret, skrev vi også om planene til to andre kristne medieaktører når det gjelder TV-produksjon, Bladet Evangelisten AS og P7 Kristen Riksradio, der ImF også er medlemsorganisasjon. 

I adventstiden sendte Bladet Evangelisten programserien «Tanker i Advent». Men det er ikke bladets første fjernsynsproduksjon. I et år har redaktør Kurt Urhaug laget israelsprogrammet «Shofar».

– Evangelisten fyller 110 år i år og har som mål å forkynne evangeliet på så mange plattformer som mulig. En skriftlig publikasjon er ikke nok hvis en vil nå ut, og det er trange kår for slike publikasjoner. Vi har egne samlinger som bibelkonferanse og regionale konferanser, og vi har vært aktive på radio i mange år. I et halvt år nå har vi tenkt at vi må gjøre mer på TV, sier styreformann Johnn Hardang i Bladet Evangelisten.

P7
Hardang sluttet nylig som radio- og TV-pastor i P7. 

– P7 er glad for satsingen til Evangelisten. Flere gode konservative aktører som leverer god, bibelsk fundert TV-underholdning og TV-undervisning er bra, kommenterer daglig leder Kenneth Hjortland i P7.

– Hvordan blir det fremover med P7s TV-satsing nå som både Johnn Hardang og Irene Krokeide Alnes går av som pensjonister?

– I P7 har vi planer om å utvide satsing på bildemedier. Det å ansette Ole Kristian Sameien er et viktig steg for å få høy kompetanse i stab. Vi tror det er et marked for – og et behov for – godt og bibelsk fundert TV-innhold også i årene fremover. Dette vil vi være en del av, svarer Hjortland.

PROSJEKTGRUPPE: Disse har jobbet med TV-prosjektet til Bladet Evangelisten: Kurt Urhaug, t.v., Kristoffer Algrøy, Geir Jensen og Johnn Hardang. FOTO: BLADET EVANGELISTEN

Handlingsfrihet
I lokaler på Knappskog har en prosjektgruppe i Evangelisten bygd et TV-studio og et teknikerrom, og de planlegger å bygge et studio til.

– Det er et intimstudio. Vi kan samtale opp til tre personer der, forteller Hardang.

Han framhever at det er en god medarbeider på Sørlandet som har gitt mye, som har gjort det økonomisk mulig for Evangelisten å bygge TV-studioet.

– Det som er veldig kjekt, er at vi har økonomisk handlingsfrihet slik at vi nå kan bruke tid og krefter på produksjon i stedet for på å få inn penger. Men vi er selvfølgelig avhengig av at folk ber for oss, støtter oss økonomisk og forteller om oss.

Planer
– Hva slags produksjonsplaner har dere?

– Vi har et programkonsept som vi vil kalle «Akkurat nå» med gjester og samtaler og musikk, og der vi vil være aktivt med på å støtte misjonen. Det blir ukentlige program. Det er uavklart hvilken plattform det vil bli sendt på, men vi vil antagelig begynne med Frikanalen. Så vil vi ha et mer forkynnende program, «Ved kilden», hvor det kan være bibelundervisning, eller opptak fra møter og forkynnelse.

Samarbeid
– Stemmer det at dere skal samarbeide med Gospel Channel?

 – Vi har vært i dialog med Gospel Channel. Der har vi åpne dører til å levere så mange programmer som vi kan, og der har vi mulighet til å få en fast sendetid. Men vi har ikke helt landet på hva vi vil.

Vårt Land TV

ImF og andre har frist fram til slutten av januar med å svare på om en ønsker å være en del av Vårt Land TV, som er ment å være en egen fjernsynskanal.

– Hva tenker dere i Bladet Evangelisten om Vårt Lands TV-planer opp mot deres prosjekt?

– Jeg kjenner ikke mye til hva Vårt Land tenker om sin tv-satsing. Men det er stor forskjell på hva avisen Vårt Land profilerer og det Evangelisten står for, så for oss er ikke Vårt Land TV en aktuell samarbeidspartner. Vi ønsker å være en evangelist, også på tv. Men folk er så forskjellige, så det er bra at der er forskjellige tilbud. Vi tenker ikke at vi er konkurrenter. Vi vil gå på TV med det vi selv har tro for, sier Johnn Hardang.

DELER UT: Jarle Haugland og Tro & Medier, der ImF er medlem, er blant dem som står bak stipendet. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

Stipend-vinnere stemmes fram som på Stjernekamp

Mediekonferansen Melt er utsatt til neste år på grunn av korona. I år blir det i stedet livesending med utdeling av Melt Kickstart.

I fjor fikk Tro & Mediers Mediestipend to nye kategorier, produksjonsstipend og Melt-stipend. Fjorårets Melt-stipend er blitt til Melt Kickstart, et idéutviklingsstipend (se faktaboks).

Daglig leder Jarle Haugland i Tro & Medier opplyser til sambåndet.no at de hadde sju kandidater til Melt Kickstart.

‒ Vi hadde håpet på langt flere. Folk må være frimodige og sende inn sine ideer, sier Haugland.

Erstatning
Nå er tre av de syv kandidatene blitt plukket ut til å presentere sine ideer i en livesending fra Filadelfia Oslo den 5. november. Den kan ses på Melt-konferansens Facebookside. Det blir en erstatning for den fysiske konferansen Melt 2020 som ble utsatt på grunn av korona. Vinneren av Melt Kickstart vil få 50 000 kr i stipend. De tre bidragene er publisert på nett og i sosiale medier.

26. oktober åpnet stemmegivningen, og man kan stemme helt frem til livesendingen. Det koster 5 kr pr stemme.

Gode prosjekt
‒ Alle tre er gode kandidater, og det er tre ulike prosjekt. Hver på sitt vis passer de inn i Tro & Medier sitt konsept og fremmer våre verdier, som er godhet, sannhet og tro i mediene. I tillegg til stipendet inngår det også veiledning til å utvikle ideen videre. Slik kan premien bidra til at ideen blir gjennomført, sier Haugland.

De tre kandidatene er Føbe Edvardsen, som vil lage en bibelpodcast for barn, Karoline og Thomas Neteland, som vil lage et samtaleprogram om ekteskap og Ingrid Vatnar Eikje, som vil lage bygdefolkportretter på sosiale medier. Les mer om kandidatene her

Stemmegivning
Hvordan skal dere sikre at det blir rettferdig stemmegivning?

‒ Vi bruker en løsning som er utviklet og har vært brukt i talentprogrammer. Folk kan sende en sms, og en profesjonell aktør teller opp stemmene, svarer Haugland.

Hva tenker du om at man må betale for å kunne stemme?

‒ Betaling sikrer at folk ikke stemmer ubegrenset. Det er den samme måten NRK og TV2 gjør det på i sine konkurranser. Det bidrar også til å finansiere stipendet og vil gå inn i årets pott.

Haugland ønsker også å få frem at det er første gang de produserer et slikt liveshow.

‒ Det skal skape litt gøy rundt kandidatene. Vi ønsker å lage en produksjon det er verdt å se og som er nyskapende, sier Jarle Haugland.

STIPEND: Chris Duwe har fått Tro & Mediers mediestipend. Her er han sammen med dukka Øystein på Awanas DNA-konferanse 2019. FOTO: ImF Media arkiv

Mediestipend til Chris Duwe

Chris Duwe, TV Inter og Linn Kjøllmoen får Tro & Mediers mediestipend for medieproduksjoner som fremmer kristen tro og gode verdier.

Det er en veldig oppmuntring og klapp på skulderen å få tildelt dette stipendet fra Tro & Medier, er Chris Duwes kommentar til at han er blitt tildelt Tro & Mediers mediestipend.

Han har fått stipendet for å kunne videreutvikle sin produksjon av direktesendte barne- og familieprogrammer sammen med dukka Øystein. Det er snakk om søndagsshow for hele familien søndag kl 10 og Tweenstorsdag for 10-12 åringer på torsdag.

Mange følgere
Siden koronakrisen har han sendt direkte på Facebook daglig hvor han formidler det kristne budskapet. Det er mange som følger sendingene.

Over tusen mennesker er med når vi spiller Kahoot. Det gir et samhold, og barna lærer om Jesus. Det er mange som kommer med respons på programmene, og barn sender tegninger og ringer inn og kommer med forslag til problemstillinger vi kan ta opp, forteller Duwe.

Produksjoner
TV Inter og Linn Kjøllmoen og Text Me har også fått tildelt stipend. TV Inter har levert serien «Kort fortalt – livsmestring» til NRK og ønsker å utvikle en ny sesong som handler om de kristne høytidene. Linn Kjøllmoen og Text Me ønsker å produsere en brosjyre som tar opp behovet for skjermfri midt i en hverdag full av skjermer, noe som passer sammen med Tro & Mediers konsept «Skjermfri».

Bredde
De tre som har fått tildelt årets mediestipend, representerer bredden i Tro & Mediers arbeidsområde. Det er tre spennende aktører som det skal bli spennende å følge videre, sier daglig leder Jarle Haugland i Tro & Medier til sambåndet.no.

De tre aktørene får 50 000 kr hver, og da er potten er brukt opp, men Haugland opplyser at Tro & Medier jobber med en fjerde søknad som ennå ikke kan offentliggjøres. I tillegg kommer Tro & Medier igjen til å dele ut et stipend på 50.000 kr til høsten på Mediekonferansen Melt.

Strategisk
Hva betyr mediestipendet for Tro & Medier?

Jeg tror det er det mest strategiske vi som kristne kan gjøre når det gjelder å påvirke mediebildet. I stedet for å reagere på et sluttprodukt vil vi være tidligere inne i prosessen og støtte de som ønsker å lage gode produksjoner, sier Jarle Haugland.

PÅ NETT: Daniel Sæbjørnsen er prosjektleder for "Preach!"

Tro & Medier lanserer preach.no

Daniel Sæbjørnsen skal møte ungdommer på digitale plattformer, og han ønsker en dialog heller enn en monolog.

‒ Målsettingen er å møte ungdom på digitale plattformer der ungdom kan komme med spørsmål de har, om blant annet selvbilde, samfunn, samliv og Gud. Det legges opp til en dialog, heller enn en monolog, sier prosjektleder Daniel Sæbjørnsen i «Preach!», det nye medieevangeliseringskonseptet som ble lansert av Tro & Medier onsdag 18. september.

Sæbjørnsen som for tiden er pastor i kirken Passion Åsane, vil jobbe med «Preach!» i en 40 % stilling.

Dialog
‒ Hvordan skal du få til at det blir en dialog og ikke at det er du som kommer med fasiten?

‒ Det vil være mulighet for dialog gjennom å skrive til oss på de ulike medieplattformene vi er til stede på. Enten gjennom en personlig direktemelding eller ved å respondere i kommentarfeltene under våre publiseringer.  Når det er sagt, så er det klart at «Preach!» ikke er verdinøytralt. Vi er veldig frimodig med å fremme det vi oppfatter som sant, sier Sæbjørnsen til sambåndet.no.

På nett
På Instagram, Facebook, Youtube og nettsiden preach.no kan ungdommer og unge voksne sende inn spørsmål de ønsker personlig svar på, eller spørsmål de ønsker «Preach!» skal ta opp. Hver måned vil Preach ta opp et tema på video som senere vil bli behandlet i en podcast.

‒ Vi lanserer dette først og fremst fordi vi ønsker å nå den aldersgruppen med evangeliet. Det er en aldersgruppe som er mye på nettet og som er åpne og gjerne søker på nettet for å finne svar på vanskelige spørsmål, sier daglig leder Jarle Haugland i Tro & Medier.

Fortelling
Sæbjørnsen er opptatt av at fortellingen han kommer med, må være noe evig, sikkert og frigjørende, og at det kristne budskapet leder til svar som er med på å sette fri og ikke sette fast.

‒ Vi ønsker å være en stemme som kommer med en annen fortelling enn den de fleste kommer med. Heller en bedre fortelling enn den som ofte blir fortalt.

‒ Hvorfor går du inn i dette?

‒ Helt enkelt fordi jeg personlig har møtt Jesus og erfart hva den kristne troen og det kristne håpet betyr i mitt liv. Så har jeg en utrustning til å formidle og nå ut. Jeg er veldig glad i ungdom og har et veldig hjerte for ungdommene. Vi gleder oss til å komme i gang, sier Daniel Sæbjørnsen.

Stipend for å fremme kristen tro i mediene

Tro & Medias mediestipend er i år utvidet med to nye kategorier.

– Det overordnede her er at vi som kristne må være mer proaktive (å handle på forhånd for å hindre at noe uønsket skal skje, red.anm.) i å prege mediebildet. Vi må ikke bare reagere når det er noen programmer vi synes er dårlig eller ikke bra, sier daglig leder Jarle Haugland i Tro & Medier.

For å være proaktiv deler organisasjonen årlig ut et mediestipend.

– Stipendene skal bidra til å realisere viktige og gode prosjekter. Det er strategiske stipend for å prege medieinnholdet, fortsetter Haugland.

Nytt av året er at Mediestipendet får to nye kategorier, produksjonsstipend og Melt-stipend i tillegg til forskningsstipend. Søknadsfristen for forskningsstipendet og produksjonsstipendet er 31. mars og 1. september for Melt-stipendet.

Flinke folk
– Vi opplever at der er mange flinke folk i kristen-Norge med gode ideer, men produksjon er dyrt. Mediekanaler finansierer i beste fall bare deler av produksjonen. Vi vil være på banen og være med og finansiere nye produksjoner, ikke minst der evangeliet og den kristne tro blir forkynt. Her kan mange søke. Vi er åpen for dem som kan bidra til å utvikle ideer. Vi ønsker mer produksjon som fremmer den kristne troen, forteller Haugland.

Produksjonsstipendet dreier seg produksjon for TV, radio, avis eller nett.

Melt
Melt-stipendet er på 50 000 kr og blir avgjort i en konkurranse på Mediekonferansen Melt. Det er en åpen kategori der man kan presentere en søknad om stipend til forskning, produksjon, gravejournalistikk, utstyr, reiser eller annet. En jury plukker ut tre kandidater som får muligheten til å presentere sin idé på fem minutter under Melt, som i år arrangeres 26. oktober. 

– Alle kan søke. De som søker, må presenterer ideen på en måte som juryen og deltagerne på konferansen vil ha tro på, fremholder Haugland.

Det er stemmer fra både publikum og en jury som avgjør hvem som fortjener å vinne.

Forskning
Når det gjelder forskningsstipendet, ser Haugland at det er mange ulike arenaer innen mediene det kan forskes på, som barn og medier, livsynsformidling, pornografiens virkning og den kristne troens plass i mediebildet.

– God forskning kan bidra til å sette agendaen i mediene. Søkere bør primært være tilknyttet en akademisk institusjon, enten som forsker eller student.

Økonomi
Utover de 50 000 kr til Melt-stipend har Tro & Medier 150 000 kr å dele ut som vil bli fordelt mellom forskningsstipendet og produksjonsstipendet avhengig av hvilke søknader som kommer inn.

– Vi ønsker å utfordre mennesker til å bidra økonomisk til at stipendet økes. Det er strategisk viktig å løfte stipendet, sier Jarle Haugland.

Familie & Medier overtar omGud.net

Nå får Familie & Medier en ny plattform å jobbe på. – En styrket satsing på mediemisjon, sier daglig leder Jarle Haugland til Sambåndet.

Den 2. mars i år vedtok styret i Familie & Medier (F&M) at administrasjonen skulle sende en formell søknad til Indremisjonsforbundet (ImF) om å overta arbeidet med omGud.net. Samtidig arbeider F&M med å opprette et kompetansesenter for nettevangelisering med Jesus.net-konseptet som kjernevirksomhet.

Mediemisjon.
– Dette arbeidet passer som hånd i hanske med vår styrkede satsing på mediemisjon i Norge. F&M ønsker å samle kristen-Norge til et fornyet, felles arbeid for å nå mennesker med evangeliet gjennom mediene, sier Haugland.

Han tror Jesus.net-konseptet, som inkluderer omGud.net, mystory.me og hvorforjesus.no, er et glimrende verktøy for å lede mennesker fra å være «online søkende» til å bli «offline disipler».

Spennende plattform.
– Hva betyr denne overtakelsen for F&M?

– For oss betyr det at vi har fått en spennende plattform å jobbe videre med, for å nå mennesker i Norge med evangeliet. Nesten alle i landet har bredbånd, smarttelefon og er på sosiale medier, og vi ønsker å fylle Facebook med håp, Instagram med nåde og gi mennesker der et møte med Jesus.

Haugland forsikrer at denne overtakelsen ikke betyr at F&M slutter med dialogen med mediene, som de har hatt i mange år.

– Vi kommer fortsatt til å ha kontakt med NRK og andre medier, men samtidig vil vi i fremtiden bli en mer aktiv aktør som bidrar til at kristne medieaktører styrkes i sitt arbeid med å nå ut med evangeliet til nye mennesker, sier han.

Lite drivstoff
ImF mister nå en av sine «merkevarer», men generalsekretær Erik Furnes understreker at F&Ms overtakelse av omGud.net ikke betyr at ImF reduserer sin støtte til arbeidet.

– Vi forplikter oss til å bruke like mye penger som før, og vi håper at denne satsingen også skal spre seg til andre organisasjoner og kirkesamfunn i minst like stor grad. Givere og forbedere til ImFs arbeid skal vite at vi fremdeles vil ha et sterkt søkelys på evangelisering på nett, sier Furnes.

– Hvorfor «gir» ImF «fra seg» omGud.net?

– Problemet vårt har vært at vi ikke har nok ressurser til å profilere det. For å bruke et bilde: Vi har en kjempegod bil, men vi har sørgelig lite drivstoff til å bruke den. Ved at ImF har stått litt alene bak konseptet, har vi heller ikke fått engasjert kristne fra andre sammenhenger til å støtte denne form for evangelisering. Ved å gi dette over til F&M håper vi at satsingen skal favne bredere, forklarer Furnes.

Utfordrer kristen-Norge
Jarle Haugland ønsker å fremholde at ImF har gjort en god jobb med omGud.net.

– Men nå var vi enige om at vi kunne bidra til å gi det en bredere plattform som kunne samle større deler av kristen-Norge. Det betyr dermed også at vi kan styrke dette arbeidet, utruste flere e-coacher, få flere kurs, nå lengre ut med målrettet annonsering i sosiale medier og engasjere flere kristne og menigheter til å dele sitt vitnesbyrd på mystory.me, sier han.

– Hva med deres ressurser for å videreutvikle omGud.net?

– Vi er utrolig takknemlig for at ImF vil gå inn med et betydelig pengebeløp, og vi kommer også til å utfordre flere organisasjoner til å følge deres eksempel. Vi utfordrer også våre medlemmer og givere til å bli med på dette og har stor tro på at kristen-Norge vil respondere positivt og bli med på dette felles arbeidet for å nå mennesker med evangeliet på nett. Så tror vi også at dette arbeidet er villet av Gud, og da er vi også trygg på at pengene vil komme, sier den daglige lederen i Familie & Medier.

ImF er en av om lag 30 eiere av Familie & Medier.

Utfordrer eierne om guttogjente

– Skal guttogjente.no overleve, er man avhengig av at medlemsorganisasjonene kjenner et aktivt eierskap, sier skolekonsulent Sidsel Høland Olausson i NLMvgs.

Familie & Medier (FOM) og Ungdom i Oppdrag (UiO) tok initiativ til nettsiden guttogjente.no i 2012 etter at Vårt Land avdekket at det ikke fantes noen god kristen seksualveiledning for kristne ungdommer. I dag er det en rekke kristne organisasjoner som står bak som eierorganisasjoner til guttogjente.no. NLMvgs, som representerer 11 videgående skoler eid av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), er en av dem.

Sidsel Høland Olausson peker på at det er viktig med engasjement fra eierorganisasjonene for at guttogjente.no skal utvikle seg videre.

Bra initiativ
– Guttogjente.no er et veldig bra initiativ, og det er flott at siden er der. Det er viktig å holde engasjementet ved like. Man skal skape en identitet som organisasjon med forskjellige medlemsorganisasjoner. Det er ikke lett, men skal dette overleve, er man avhengig av at medlemsorganisasjonene kjenner et aktivt eierskap. Daglig leder har en viktig rolle i å snakke med og motivere medlemsorganisasjonene. Vi er avhengig av å snakke om felles plattform og visjon, fordi det kan være noe ulike kulturer selv om målet er det samme, sier hun.

– Og hva gjør NLMvgs?

– Vi har brukt Maren og Sven Weum i fagrådet i guttogjente.no, i flere sammenhenger, blant annet på UL 2014 og på en personalkonferanse for ansatte i våre skoler. De har også vært på skolebesøk og er særlig interessert i å besøke ungdomsledere og lærere, svarer Olaussen.

En god start
Tall fra guttogjente.no viser at nettsiden har cirka 5000 brukere hver måned og 70 000 brukere på et år. Av disse er 70 prosent nye brukere og 30 prosent returnerende brukere. Siden starten kan de vise til 125 000 brukere og 700 000 sidehenvisninger.

Jarle Haugland er daglig leder i Familie & Medier

Jarle Haugland er daglig leder i Familie & Medier

– Jeg tror det er en god start, men de har potensial for å vokse, kommenterer daglig leder Jarle Haugland i Familie & Medier tallene. – Det er så viktig med tydelig og god kristen veiledning for ungdom. Jeg har ikke vært så mye på siden i det siste, men det jeg har sett, er bra, fortsetter han.

– Og hva gjør Familie & Medier for å holde oppe engasjementet for guttogjente.no?

– Vi står med som eierorganisasjon og er med i styret, men vi er mer opptatt av at guttogjente.no selv tar kontakt om de har behov for det. Og de må lage sin egen strategi for å nå ut og bli kjent. Vi er også opptatt av ikke å gå inn på deres område, men vil gjerne bidra på andre områder. Vi har skrevet om det i våre kanaler, men vi kan nok gjøre mer for at siden skal nå lengre ut, sier Haugland.

I rykk og napp
– Engasjementet og bruken av guttogjente.no går i rykk og napp. I perioder hvor det er mye medieomtale, øker brukertallene og antall følgere. Det å skape en identitet som organisasjon når flere eierorganisasjoner står bak, er en stor utfordring. Å nå ut med budskapet og bli kjent, er en stor jobb, sier tidligere styreleder i guttogjente.no, Kenneth Foss, som er daglig leder i ImF-Ung.

Som medlemsorganisasjon bruker ImF-Ung guttogjente.no på forskjellige måter.

– Vi bruker å få nyhetsbrev som vi sender ut til ansatte og videre ut i organisasjonen. På nettsiden vår har vi en stor link til guttogjente.no der en kan komme inn på siden. Så har vi hatt med noen fra guttogjente.no på lederkonferanser og brukt dem der. Representanter for guttogjente.no har også vært på eierorganisasjonenes egne større arrangementer, som UL og Skjærgårdsgospel, hvor de er synlige og man kan bli kjent med organisasjonen, forteller Foss.

Henvisning
Styreleder i guttogjente.no, Audun Tøsse, er økonomisjef i Ungdom i Oppdrag. Han sier UiO prøver å gjøre nettsiden kjent.

– Vi prøver å reklamere for nettsiden både internt og eksternt. Når vi har arrangementer, deler vi ut visittkort for guttogjente.no. På stabssamlinger bruker vi å nevne nettstedet. I vårt magasin «Mot målet» har vi enten skrevet artikler om nettsiden eller henvist til artikler fra siden. Jeg har også prøvd å rekruttere folk som kan være frivillige bidragsytere til siden, sier han.

Eierorganisasjonen Norges kristelige student- og skoleungdomslag (Laget) har ikke så aktiv bruk av guttogjente.no.

– Vi stiller oss bak det de står for, har en sporadisk henvisning til nettsiden og har lagt inn en link på nettsiden vår som våre feltarbeidere kan bruke. Studenter og skoleungdom er den gruppen vi ønsker å nå, og vi arbeider med spørsmål som er aktuelle for dem. Her er seksualitet et viktig tema, og da er guttogjente.no en fin kilde å henvise til. Vi tror det er viktig å ha en kristen stemme når seksualmoral blir tatt opp, sier generalsekretær Karl-Johan Kjøde i Laget.

Viktig temaområde
Jarle Haugland i FOM minner om at guttogjente.no er en egen organisasjon.

– Det er ganske krevende å starte en ny organisasjon. Den er ikke ferdig utviklet. Det er fortsatt viktige skritt å ta, og der må eierorganisasjonene være med og ta ansvaret som trengs, påpeker Haugland.

– Hva slags skritt tenker du på?

– Det må guttogjente.no selv svare på. Det er et utrolig følsomt område de jobber med. Vi som kristenfolk må stå sammen. Alle ser at det er et viktig temaområde. Jeg ser positivt på fremtiden til guttogjente.no, fordi temaet er så viktig. Jeg håper vi som eierorganisasjoner fortsatt står med dem, sier Jarle Haugland.