Tag Archive for: momskompensasjon

REFUNDERT: Framnes kristne vidaregåande skule er blant de misjonseide internatskolene som har fått tilbake momskompensasjon de ble nektet av Skattedirektoratet. Foto: Vilhelm Viksøy

Skoler får tilbake 6,4 millioner

Tre skoler som ImF har eierinteresser i, får tilbake til sammen 6,4 millioner kroner i momskompensasjon.

Mens vi ennå skriver 2017, er det greit å avslutte en sak Sambåndet har skrevet mye om både på papir og nett de siste årene. Det gjelder kompensasjon av merverdiavgift for «anskaffelse og drift» av friskolers «internat og opplæring til voksne elever uten rett til videregående opplæring».

Endring av praksis

25. november 2015 sendte Skattedirektoratet et brev til skattekontorene der det ble presisert at penger brukt på dette, ikke skulle gis momskompensasjon. Sambåndet skrev første gang om denne saken 18. desember samme år. Denne presiseringen medførte en endring i praksis fra skattemyndighetenes side, og aktuelle friskoler slo alarm. Etter mye medieomtale og iherdig arbeid fra stortingspolitikere, ikke minst fra KrF, kom det våren 2016 på plass en ordning der de rammede friskolene kunne få tilbake det de hadde tapt på Skattedirektoratets tolkning av regelverket.

– KrF har vært opptatt av skattemyndighetenes ubegrunnede momskrav for friskoler med internat og skoler som gir undervisning til voksne elever uten rett til videregående skole. Vi er glade for at vi nå har fått en løsning som gir disse skolene økonomisk kompensasjon og forutsigbarhet for fremtiden, sa daværende leder for finanskomiteen på Stortinget, Hans Olav Syversen (KrF), til dagen.no. 

Utbetalt

Den nye tilskuddsordningen ble lagt under Kunnskapsdepartementet, og dets underliggende etat, Utdanningsdirektoratet, har i år sendt ut brev om utbetaling. Dette angår tre skoler som ImF har eierinteresser i. Alle tre har fått innvilget sine søknader i sin helhet, inkludert beregnede tapte renteinntekter:

  • KVS-Bygland i Setesdal, heleid av ImF, får refundert 605.946 kroner.
  • Framnes kristne vidaregåande skule i Norheimsund, eid av Indremisjonssamskipnaden og ImF, får refundert 1.560.861 kroner
  • Danielsen intensivgymnas i Bergen, deleid av ImF, får refundert 4.243.682 kroner.  

 Til sammen utgjør dette 6.410.489 kroner, men dette er altså penger som skolene fra før hadde regnet med å få. Skolene får heller ikke kompensert det betydelige arbeidet de har hatt med argumentasjon og dokumentasjon rettet mot skattemyndighetene.

Les også: Kamp og seier (lederartikkel) 

Påpeker ulik behandling

Danielsen Intensivgymnas opplever seg forskjellsbehandlet av skattemyndighetene i saken om momskompensasjon for voksne elever.

– Skatt vest har varslet at de vil åpne en ny sak mot oss. Det er ikke skjedd med de private internatskolene, sier rektor Asle Ystebø til Sambåndet.

Av et brev fra Skatt vest framgår det at Danielsen Intensivgymnas må tilbakebetale moms for 1,7 millioner kroner for 2012-2014. I tillegg har Skatt vest varslet at den videregående skolen ikke får utbetalt ca. 1,8 millioner kroner i tilbakeholdt moms siden 2014.

Likviditetspress

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i juni vedtok Stortinget at internatskoler og skoler som gir undervisning til voksne elever, ikke skulle bli skadelidende av skattemyndighetenes endrede praktisering av regelverket for momskompensasjon. Det skal komme en ordning der skolene kan søke om å få kompensert for det de eventuelt har måttet betale tilbake eller ikke har fått utbetalt.

– Den ordningen venter vi ennå på. I mellomtiden har vi et press på likviditeten vår på rundt 4 millioner kroner. Vi har tæret på reservene og har i tillegg måttet tatt opp et lån på de 1,7 millioner kronene, sier Ystebø.

Les også: Kamp og seier (leder)

Nytt vedtak

Det er varselet om at de 1,8 millioner kronene i forventet momsrefusjon som skatteetaten har tilbakeholdt, som rektoren reagerer mest på.

– Nå har altså Skatt vest varslet et vedtak om at vi ikke får disse pengene utbetalt. Det vil være et nytt vedtak, noe som ikke er varslet overfor internatskolene, sier Ystebø.

En skole som er sammenlignbar med Danielsen intensivgymnas, har fått innvilget momskompensasjon. Dermed forskjellsbehandles, ifølge rektor Asle Ystebø, Danielsen intensivgymnas både hva angår kravet om tilbakebetaling og den tilbakeholdte momsen.

– Skattemyndighetene reverserer med tanke på internatskolene, og det er bra, men tar ikke den prinsipielle konsekvensen av dette med inn i behandlingen av voksne elever som trenger en ny sjanse i skolen, mener Ystebø.

Hovedtyngden av elevene på Danielsen intensivgymnas er fra 19 år og oppover til 40-årene. I tillegg er det en del innvandrere som ikke har fått tatt utdanning i sine hjemland.

Bekrefter

Generalsekretær Jan Erik Sundby i Kristne friskolers forbund bekrefter overfor Sambåndet Ystebøs forståelse av at Danielsen Intensivgymnas forskjellsbehandles. Han peker også på et annet poeng som innebærer ulik behandling av skoler med voksne elever og internatskoler.

– Etter at Stortinget gjorde sitt vedtak i juni sendte Skattedirektoratet en melding til skattekontorene der det framgikk at internatskoler skulle få momskompensasjon. De har de ikke gjort med tanke på voksne elever, sier Sundby.

Det han imidlertid har lagt merke til i statsbudsjettet, er at tilskuddssatsene for voksne elever er blitt noe høyere – totalt en økning på 9 millioner kroner. Dermed virker det som om skattemyndighetene legger opp til to ulike løp, der internatskolene for momskompensasjon mens skoler med voksne elever i stedet får økt tilskudd.

– Det som er uheldig med det, er at tilskuddet bare gjelder for drift og ikke vil gi kompensasjon for investeringer, som for eksempel en utvidelse av skolen, sier Sundby.

Tar opp saken

Ifølge generalsekretæren har nesten alle internatskolene også en kvote for voksne elever.

– Det vil slå veldig urimelig ut dersom den enkelte skole har en høy andel voksne elever i et år der man ønsker å investere, sier Sundby.

Generalsekretæren i Kristne friskolers forbund vil nå sette seg enda grundigere inn i de nye signalene.

– Jeg vil ta saken opp med blant andre Hans Olav Syversen (KrF) i forbindelse med høringen , sier Jan Erik Sundby.

Kamp og seier!

KrF, og særlig partiets leder for Finanskomiteen på Stortinget, Hans Olav Syversen, fortjener i høy grad ros for både kamp og resultat i denne saken.

30. mai i år var det klart: KrF hadde fått gjennomslag i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett for at private internatskoler skal få kompensert det de taper etter at skattemyndighetene kom med det som oppfattes som en nytolkning av reglene for momskompensasjon. Flere skoler, også noen hel- eller deleid av Indremisjonsforbundet (ImF), sto i fare for å tape millionbeløp.

Sambåndet har fulgt denne viktige saken siden delvis ImF-eide Kristelig Pressekontor (KPK) brakte fram nyheten 18. desember i fjor. Gjennom egne nyhetsartikler har vi fått fram ny informasjon, og vi har brukt leder- og kommentarplass til å legge press på regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre. Vi har påpekt det vi mener er det underlige i at en borgerlig regjering har sittet rolig og sett på at Skatteetaten har «prøvd seg overfor dette skoleslaget», slik stortingsrepresentant Bente Thorsen (Frp) fra Karmøy uttrykte det overfor Dagen 30. mai.

Avtalen på Stortinget mellom KrF, Venstre og regjeringen forutsetter at «samtlige skoler får kompensert for den tapte merverdiavgiftskompensasjonen som følge av praktiseringen av gjeldende regelverk (…) og for de krav og avkortninger som fremsettes inntil nytt regelverk er kommet på plass, og det forutsettes at et slikt nytt regelverk gjøres gjeldende fra 1. januar 2017». Kompensasjonen skal både gjelde «internat og voksne elever uten rett til videregående skole» (les: Danielsen intensivgymnas), og avtalen sier også hvor pengene skal hentes fra. Avtalen understreker også «behovet for mer forutsigbare og bestandige regelfortolkninger over tid».

KrF, og særlig partiets leder for Finanskomiteen på Stortinget, Hans Olav Syversen, fortjener i høy grad ros for både kamp og resultat i denne saken. Det samme gjelder Kristne friskolers forbund og leder Jan-Erik Sundby. Det er å håpe at formuleringene i avtalen er så presise og vanntette at finans- og skattebyråkrater i departement og direktorat ikke finner noe smutthull til likevel å få gjennomslag for sin friskolefiendtlige vilje.

Et skår i gleden er at Skatteetaten fortsatt kan komme til å kreve inn tidligere utbetalt kompensasjon. Vi forstår det slik at skolene i så fall skal kunne hente tilsvarende beløp tilbake fra Kunnskapsdepartementets budsjett.

Skatteetaten blir i tilfelle stående igjen som et trassig barn som får viljen sin av overbærende foreldre, men der det hele blir omgjort etterpå av budsjettavtalen som de folkevalgte «foreldrene» på Stortinget står bak.

Vi utelukker likevel ikke at Skatteetaten vil velge en slik kortvarig nytelse av synden.

Takket Stortinget med gospel og rock’n’roll

– Vi er her i dag fordi vi har fått momsen tilbake og skolen får bestå, sa elevene ved Kongshaug Musikkgymnas som stod bak festen.

De fleste av elevene på den NLM-eide skolen var samlet i musikalsk harmoni for å markere sin takk til at politikerne stanset skattemyndighetenes moms-trussel mot kristne internatskoler over hele landet.

Høylytt sang
Det ble innslag av både tradisjonell gospel, jazz, AC/DC og en teckno-versjon av «Jesus elsker alle barna».

Faktisk lagde elevene så mye lyd at en sikkerhetsvakt fra Storingent kom ned og ba om at elevene måtte dempe seg.

– Friskole er et fantastisk tiltak der vi lærer mye mer enn på den ordinære skole. Det er livets skole der vi også lærer å leve sammen med andre. Vi har det utrolig gøy sammen – og ville aldri ha klart å utvikle det musikalske nivået vårt om vi hadde bodd hver for oss, sier Kongshaug-elev Kristen Kvalheim.

– Tilbudet stod i fare
I slutten av mai kom gladmeldingen: Friskolene som er truet med millionkrav om tilbakebetaling av moms slipper likevel den fryktede moms-smellen.

Hans Olav Syversen (KrF), leder i Stortingets finanskomité takket Kongshaug-elevene for konserten, og sa moms-saken handler om mye mer en skatter og avgifter – men også om et viktig utdanningstilbud som stod i fare.

– Det er ikke hver dag et vedtak i Stortinget blir møtt med AC/DC som takk for innsatsen. Vi har fått en god løsning for Kongshaug og andre internatskoler.

– Denne saken er for viktig til at noen byråkrater i skattevesenet skal styre med alene. Derfor har vi grepet inn og sørget for at denne typen skole skal bestå og helst videreutvikles, sa Syversen til stor jubel fra elever og tilskuere.

Også Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum holdt en appell med revidert nasjonalbudsjett i hånden.

– Dette dokumentet er ganske tørt og vi må diskutere det som står der. Men til syvende og sist handler politikk om å videreutvikle landet vårt. Det var gøyere å gå på internatskole enn det er å være på Stortinget, sa en lattermild Vedum og refererte til sin tid som student på Normisjon-skolen Tomb – videregående skole.

– Verdt en konsert
Friskole-general Jan-Erik Sundby i Kristne Friskolers Forbund (KFF) fikk også med seg konserten fredag. Han mener vedtaket fra Stortinget er vel verdt en konsert.

– Jeg synes den uroen vi har hatt og som vi ennå ikke har helt trygt på bakken, viser at vi trenger politikere som kan ta tak i de relativt små sakene på nasjonalt nivå, men som er av avgjørende betydning lokalt.

– I dette tilfelle for en rekke internatskoler som gir et verdifullt bidrag til videregående opplæring. Det var fint at Stortingspolitikerne fikk en smakebit av dette, sier Sundby. KPK

n-moms-internat-fest 3

Internatskolene får kompensasjon

Friskolene som er truet med millionkrav om tilbakebetaling av moms, skal få kompensasjon for kravene.

Etter at regjeringen er blitt enige med Venstre og Kristelig Folkeparti om revidert statsbudsjett vil de gi friskolene kompensasjon for de kravene og den momskompensasjonen de ikke får frem til de nye reglene er på plass i 2017. De nye reglene vil sikre at internatskoler vil få momskompensasjon for internatdriften når denne er en integrert del av skolen.

– Problemet for oss var jo at regjeringen ikke tok høyde for de problemene mange skoler allerede sitter med etter disse kravene om tilbakebetaling. Nå ser vi et lys i tunnelen, sier Jan Erik Sundby som er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.

Fornøyd KrF

Hans Olav Syversen fra KrF fremhevet på pressekonferansen mandag ettermiddag at de var fornøyd med å få en enighet i denne saken.

– Vi har hatt en krevende sak som gjelder en del skoler som har internat og en del skattesaker som har vært løpende for den gruppen. Vi er glad for at vi også har fått en enighet rundt dette, både for det som er mellomværende og for fremtiden, sier Syversen.

Tilskuddsordning

KFF er også fornøyd med at momssaken nå ser ut til å løse seg for skolene

– Nå bevilger de penger som tilsvarer behovet vårt. Nå må det opprettes en tilskuddsordning slik at skolene som ikke får momskompensasjon eller må betale tilbake tidligere kompensasjon, kan hente penger der, sier Sundby.

Han ser for seg at denne tilskuddsordningen vil ligge under Kunnskapsdepartementet.

– Vi synes jo skolene fortsatt kunne fått vanlig momskompensasjon, men vi er fornøyd så lenge skolene får de pengene de ellers skulle hatt, sier Sundby.

Ifølge dagen.no gjelder enigheten også skoler som gir undervisning til voksne uten rett til videregående skole, som Danielsen intensivgymnas i Bergen.

– KrF har vært opptatt av skattemyndighetenes ubegrunnede momskrav for friskoler med internat og skoler som gir undervisning til voksne elever uten rett til videregående skole. Vi er glade for at vi nå har fått en løsning som gir disse skolene økonomisk kompensasjon og forutsigbarhet for fremtiden, sier Hans Olav Syversen (KrF), leder for finanskomiteen på Stortinget, til dagen.no. KPK

Skatt sør overkjører tilsynsmann

Skatt sør valser over Stortingets tillitsmann og lener seg på Utdanningsdirektoratet når etaten nå krever at KVS-Bygland må tilbakebetale vel 600.000 i momskompensasjon.

Skatt sør har avvist argumentene fra KVS-Bygland som Sambåndet omtalte i februarnummeret. I et hemmeligstemplet brev fastholder etaten at utgifter til internatdrift ikke er berettiget til momskompensasjon. Dette fordi Skatt sør legger til grunn at elevene ved skolen i Setesdal ikke har rettskrav på å få bo på internat.

Den ImF-eide skolens hovedanførsel var en uttalelse fra Sivilombudsmannen – eller Stortingets ombudsmann for forvaltningen – som sier at et rettskrav ikke er avgjørende for momskompensasjon. I et notat til Kristne friskolers forbund (KFF) påpeker advokatfirmaet BDO at Sivilombudsmannen bygde sin uttalelse på «vurderinger av lovens ordlyd, uttalelser i lovforarbeidene og øvrige rettskilder».

Rettskilder

«Rettskilder» er definert som faktorer som kan tas i betraktning når det skal fastsettes hva en rettsregel går ut på. Den viktigste rettskilden er naturlig nok den skreven loven. Lovreglene er ofte ikke uttømmende, og ordene som er brukt, kan være tvetydige. Det er sikker rett at uttalelser i lovens forarbeider om det som er tilsiktet med loven eller den enkelte formulering, kan tillegges betydelig vekt.

Lovforarbeider er arbeid som er gjort i forkant av Stortingets vedtak av lovteksten, blant annet innstillingen fra fagkomiteen på Stortinget og forhandlingene i nasjonalforsamlingen. Forarbeidene kan kaste lys over hva som var lovgiverens – altså de folkevalgtes – hensikt med lovteksten.

Departement

Blant annet disse forarbeidene var det altså Sivilombudsmannen – for tiden høyesterettsdommer Aage Thor Falkanger – la til grunn da han kom til sin konklusjon i januar 2015, noe også Skatt sør bekrefter i brevet til KVS-Bygland.

Men i motsetning til BDO på vegne av KVS-Bygland, er ikke Skatt sør så opptatt av lovforarbeider, som altså er den viktigste rettskilden når uklarheter i lovverket skal belyses. I stedet framholder Skatt sør at Finansdepartementet var uenig i lovtolkningen fra lovgivernes egen tillitsmann, og at Skattedirektoratet har holdt fast på at rettskrav er en forutsetning for momskompensasjon.

Direktorat

I et meget interessant avsnitt i brevet erkjenner Skatt sør at «friskolelova § 2-2 åpner for at den private skolen kan drive bl.a. internat innenfor rettssubjektet», det vil si innenfor sine rettigheter og plikter, men at Utdanningsdirektoratet «har lagt til grunn at innlosjering /internat her ikke er en lovpålagt plikt for skolen/rett elevene har». «I tråd med dette godkjenner heller ikke Utdanningsdirektoratet skolens internat, og verken statstilskuddet eller skolepengene kan brukes til å dekke kostnadene til internatdrift».

Når Skatt sør argumenterer om hva lovteksten innebærer, velger altså etaten å legge mer, ja, avgjørende, vekt på hva et direktorat mener enn hva Stortingets ombudsmann for blant annet Skatteetaten leser ut av den viktigste rettskilden til å forstå lovteksten.

Saken om momskompensasjon for internatdrift er tema i forhandlingene på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett. Det gjenstår å se om de folkevalgte vil ta tilbake initiativet fra byråkratene.

Frykter de voksne elevene mister tilbud

Eksistensen til den kristne skolen Danielsen Intensivgymnas i Bergen trues fordi skatteetaten mener skolens elever er i feil aldersgruppe.

Delvis ImF-eide Danielsen Intensivgymnas er ikke internatskole, men tilbyr utdanning til studiekompetanse for voksne elever som ikke har fått fullført videregående skole. Også her har skattemyndighetene sendt varsel om tilbakebetaling av momskompensasjon.

– For to år siden fikk vi et varsel fra Skatt Vest om krav om tilbakebetaling av momskompensasjon fra 2006 og frem til 2014. Dette utgjør rundt 5 millioner kroner + renter på rundt 1 million, forklarer rektor Asle Ystebø.

Han forteller at Skatt Vest i tillegg har holdt tilbake momsrefusjon for skolen siden 2014, noe som tilsvarer rundt 2 millioner kroner.

– Plutselig kommer det en ny lovforståelse der vi på veldig kort varsel blir avkrevd til sammen 8 millioner kroner. Dette utgjør en reel trussel for vår eksistens, sier rektoren.

Foreløpig er det ikke gjort noe endelig vedtak i Skatt Vest i denne saken.

Elever som faller gjennom

Flertallet av de rundt 400 elevene på Danielsen Intensivgymnas er personer som per i dag ikke har rett på plass i offentlig videregående skole.

– Det kan være klassisk drop-out, folk som ikke har fått kommet i gang eller folk som har gått yrkesfag uten å komme i mål, forteller Ystebø.

Skatt Vests begrunnelse for å kreve tilbake momskompensasjon skal være at videregående opplæring for voksne er pålagt fylket, men ikke knyttet til individuelle rettigheter for de voksne mellom 21 og 25 år.

– Dette er en gruppe som har falt mellom mange stoler i livet. Nå ser det ut som om de også kan falle mellom to stoler her og miste dette tilbudet, sier Ystebø.

Redusert statstilskudd

Ystebø er tydelig frustrert over at retten til momskompensasjon tolkes så ulikt.

– I samme periode som skatteetaten krever tilbakebetaling har både Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet utbetalt oss redusert statstilskudd fordi de mener vi har rett på momskompensasjon, forklarer han.

Statssekretær Birgitte Jordahl i Kunnskapsdepartementet sier at ansvaret for regelverket om momskompensasjon ligger under Finansdepartementet.

– Jeg kan ikke gå inn i hvordan dette regelverket skal tolkes. Jeg forstår det slik at Skatt Vests vedtak er basert på at de aktuelle elevene er voksne uten rett til opplæring, og at det dermed ikke er tale om en lovpålagt tjeneste, sier hun.

Ulik lovforståelse

Også Sivilombudsmannen har ifølge Ystebø vurdert i en lignende sak at skatteetatens lovforståelse ikke er riktig.

– På grunn av at Skatteetaten er uenig med Kunnskapsdepartementets vurdering, og stiller seg over Sivilombudsmannens vurderinger, risikerer vi å rammes vi av et grovt urimelig skattekrav, sier han.

Skattedirektoratet svarer svært generelt på KPKs henvendelse:

– Det er Skatteetatens oppgave å påse at regelverket blir fulgt i henhold til loven og at de som får utbetalt kompensasjon har rettmessig krav på dette. Kompensasjonsloven fastsetter i § 11 at den som uriktig har krevd og fått utbetalt kompensasjon av merverdiavgift, skal tilbakebetale det uriktig utbetalte beløp, sier seksjonssjef i rettsavdelingen til Skattedirektoratet, Lars Jone Skimmeland.

Ikke lov å spare

Rektoren forteller at Friskoleloven legger sterke begrensninger på hvor mye egenkapital skolen kan bygge opp.

– Vi er pålagt å bruke opp pengene vi får tildelt per elev mens eleven går på skolen. Vi har derfor ikke hatt mulighet til å bygge opp en økonomisk buffer som gjør det mulig å betale et slikt krav, sier han.

Skolen har vært i dialog med både Skatt Vest og politikere i Finansdepartement og utdanningskomiteen.

– Fra politikere har vi fått tilbakemelding på at dette kravet virker urimelig. Vi håper stortingspolitikerne kan finne en løsning som sikrer at vi kan fortsette med tilbudet vårt, sier Ystebø. KPK

Internatskoler får ikke løst momsproblemet

Selv om regjeringen vil redde internatskolene fra og med 2017, ligger det fortsatt an til at KVS-Bygland og andre må tilbakebetale store momsbeløp.

Regjeringen skriver i foreløpig utkast til revidert nasjonalbudsjett at den ønsker å utvide momskompensasjonsordningen til også å omfatte privatskolers drift av internatdelen. Videre står det at regjeringen har igangsatt et arbeid med dette og vil fremme et forslag om en slik utvidelse i forbindelse med statsbudsjettet for 2017.

– Dette er positivt, men det løser ikke de problemene en rekke skoler står overfor i dag, sier generalsekretær i Kristne friskolers forbund (KFF), Jan-Erik Sundby.

Millionkrav

KFF håper at skolene som har fått millionkrav om tilbakebetaling av momskompensasjon for internatdrift mot seg, også kan få en løsning på dette.

– Disse uttalelsene gir oss enda et argument når vi jobber for å få satt en strek over disse kravene, sier Sundby.

Regjeringen og skattemyndighetene er ikke enige i at det nåværende lovverket gir rom for momskompensasjon også på internatdrift slik KFF hele tiden har hevdet.

– Vi opplever det som en ny praksis. For ett år siden ble det tatt som en selvfølge at også internatdriften var underlagt momskompensasjonen, sier Sundby.

KrF kjemper for skolene

Representanter for Kristelig Folkeparti har tatt opp internatskolenes situasjon i forbindelse med revidert statsbudsjett og er klare på at dette er noe de vil kjempe videre for.

– Vi satser på at dette kan innebære en løsning for internatskolene, og det er positive signaler fra regjeringen. Vi må se på avgrensning for hvilke internatskoler som kan omfattes av momsrefusjon og ikke minst hva som skjer med skattekravene som er varslet for inneværende år, sier Hans Olav Syversen, leder i Finanskomiteen (KrF).

– Finanskomiteen skal ha høring om revidert statsbudsjett på fredag. Dette vil bli ett av temaene KrF vil løfte frem i høringen, sier Syversen.

Tidligst 2017

Regjeringens lovendringsforslag vil slik prosessen står i dag, tidligst tre i kraft fra første januar, 2017. For de kristne internatskolene betyr dette mange penger tapt.

– Flere av skolene har fått krav for to år tilbake i tid. Det betyr tre år med store utgifter som går hardt utover skolene som er rammet, sier Sundby og trekker frem Kongshaug musikkgymnas som har hatt store investeringer i denne perioden.

Regjeringens forslag setter også klare grenser for hva som kan gi momskomppensasjon. Det står blant annet «Tilbud om elevovernatting i eller i tilknytning til skole som ikke er en integrert del av undervisningstilbudet, vil fortsatt være utenfor kompensasjonsordningen.»

– Det er vi i KFF helt enige i. For oss har det vært viktig at internatdelen er en integrert del av skolens virksomhet for å imøtekomme elever fra hele landet som ønsker å gå på en kristen skole. Uten internat er denne valgmuligheten borte for mange, sier Sundby. KPK

I Sambåndet i neste uke kan du lese at Skatt sør velger å se bort fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen.

Internatskoler har fått skattekrav

Internatskolene KVS-Bygland og Drottningborg har nå mottatt krav om tilbakebetaling av momskompensasjon på henholdsvis 0,6 millioner og ca. 2 millioner kroner.

– Det er et betydelig beløp i forhold til vår totale omsetting. Denne saken skaper også mye merarbeid for oss, og det er frustrerende å bruke tid og ressurser på dette i stedet for på elevene, sier inspektør ved ImF-eide KVS-Bygland, Tor Inge Askeland.

Som tidligere meldt, gjelder kravet tilbakebetaling av momskompensasjon for internatdrift for to år tilbake i tid. Skattemyndighetene mener internatskole ikke er en rettighet elevene har krav på, og at skolene dermed ikke har rett på momskompensasjon for dette.

-Ikke drivverdig

Tor Inge Askeland forteller at dette kravet gjør det betydelig vanskeligere å drive skolen.

– Vår skole er ikke drivverdig uten internat. Vi har ikke nok elevtilfang her i Setesdalen, og signalene fra foreldre er at det er dyrt nok som det er, sier han.

-Får konsekvenser

Drottningborg vidergående skole eies av Norsk Luthersk Misjonssamband.

– Uansett hvordan du snur og vender på det, vil dette kravet gå ut over skolen og dermed gå ut over elevene, sier rektor Audun Raen.

Han forteller at i tillegg til det de må tilbakebetale for tidligere år, vil en slik momspraksis utgjøre ca. 1 million kroner i ekstra utgifter per år for skolen.

– Hvis dette kravet består, blir vi nødt å se på både tilbud og prisen på elever. Vi synes det er tragisk og ønsker jo ikke at internatskoler skal være noe ikke alle har råd til, sier Raen.

Drottningborgs rektor sier det er for tidlig å si helt konkret hvilke følger det vil få dersom kravet og praksisen blir stående, men at det vil helt garantert kreve tiltak.

– Vi kan ikke drive videre som om ingenting har skjedd. Det er ikke lukrativt å drive kristen friskole i utgangspunktet, så dette er en tøff smell å få.

Håper på politisk løsning

– Skolene får klare råd om å klage på vedtaket, men signalene fra skattemyndighetene tyder ikke på at de vil få særlig gjennomslag for dette, sier Jan Erik Sundby, generalsekretær for Kristne Friskolers Forbund (KFF).

KFF har mer tro på en politisk løsning.

– Håpet vårt er knyttet til revidert budsjett i mai. Vi har fått tydelig signal på at dette er noe politikere vil ta tak i. Vi har ikke hørt noen politikere si at dette er en rimelig og fornuftig lovanvendelse, sier Sundby.

Reelt friskoleprinsipp

KFF er også opptatt av det prinsipielle i at folk skal kunne velge en friskole. 15 andre internatskoler har fått varsel om lignende krav.

­– Dersom skattemyndighetene gjør det for dyrt å drive internatskoler, vil det være umulig å dekke hele Norge med friskoletilbud. Uten internatene har ikke folk som bor utenfor radiusen til skolene noe reelt valg av alternative skoler, sier Jan Erik Sundby. KPK

KVS-Bygland avviser skattekrav

Misjonseide KVS-Bygland avviser skatteetatens begrunnelse for å kreve momskompensasjon tilbakebetalt.

Skattemyndighetene har som kjent gått ut med at de mener private internatskoler ikke har krav på momskompensasjon for internatdelen. ImF-eide KVS-Bygland og to andre skoler har fått varsel om tilbakebetaling. For KVS-Byglands del dreier det seg om totalt 606.000 kroner for 2014 og halve 2015. Begrunnelsen er at elevene ikke har et rettskrav på å få på plass på internatet. Sambåndet omtalte saken i forrige nummer  av bladet og har mellom bladutgivelsene fulgt saken på sambåndet.no (se faktaboks).

Svar fra advokat

KVS-Bygland har nå, via BDO Advokater AS, svart på varselet fra Skatt sør om tilbakebetaling. I brevet avviser skolen skattemyndighetenes argumentasjon og konkluderer med at «hele internatskolens virksomhet omfattes av kompensasjonsloven».

– Gjennomgangen av de relevante rettskildene viser at det på undervisningsområdet ikke er et vilkår at elevene har et rettskrav på å motta tilbud om losji, skriver advokat Kari Elisabeth Christiansen.

Sivilombudsmannen

BDO Advokater AS viser i første rekke til en uttalelse fra Sivilombudsmannen fra januar i fjor. Her heter det blant annet om momskompensasjon at «det avgjørende er om kommunen eller fylkeskommunen har en lovpålagt plikt, og ikke om tjenestemottakere har et korresponderende rettskrav på den aktuelle tjenesten». Advokat Christiansen påpeker i brevet at Skattedirektoratet, i sin uttalelse av desember i fjor, ikke en gang har nevnt den grundige uttalelsen fra Sivilombudsmannen.

– Forvaltningen kan ikke utelate en så sentral rettskilde, understreker Christiansen.

Friskolelov

KVS-Bygland påpeker via advokaten at skolen har elever fra store deler av landet, og at internatet er nødvendig for å gi elevene en reell mulighet til å kunne gå på Bygland. Internatet blir dermed også nødvendig for å oppfylle friskoleloven. Om lag 90 prosent av elevene bor på internatet, og internatrom og fellesrom brukes også i undervisningen.

Når det gjelder skattemyndighetenes argument om at elevene ikke har rettskrav på internatplass, viser advokaten til at skolefritidsordningen (SFO) omfattes av kompensasjonsordningen – til tross for at elevene ikke har rettskrav på plass i SFO. Og i Opplæringsloven heter det om offentlige skoler at «om nødvendig skal fylkeskommunen byggje elevheim». Det taler for at friskoler skal omfattes av kompensasjonsloven for hele skolevirksomheten, inkludert internat, framholder advokaten.

Fortolkning

I brevet viser advokaten videre til at også Finansdepartementet, i en fortolkningsuttalelse fra mars 2004, skriver at de «antar også at servering av mat til elever på internatskoler er kompensasjonsberettiget».

– Når matservering anses som nødvendig, bygger uttalelsen på en forutsetning om at internatdrift er kompensasjonsberettiget, framholder advokaten fra BDO.

Skattedirektoratet har også lagt denne fortolkningsuttalelsen inn i sin egen Merverdiavgiftshåndbok, som er ment å «gi en oversikt over gjeldende rett».

– Det tilsier at det også etter Skattedirektoratets syn har vært forutsatt at det på undervisningsområdet ikke er et vilkår om rettskrav for å omfattes av kompensasjonsloven, anfører advokat Kari Elisabeth Christiansen i BDO Advokater AS.

Flere tilsvar

Generalsekretær Jan-Erik Sundby i Kristne Friskolers Forbund har tidligere uttalt at han mener skattemyndighetene opererer med en for snever tolkning av hva som er en lovpålagt oppgave.

– Vi har i samråd med fagfolk rådet skolene til ikke å godta skattekontorenes nye praksis med å avvise kompensasjonskrav for internat. Hittil har derfor en del skoler svart tilsvarende som KVS-Bygland på dette, sier Sundby til KPK.

Kongshaug musikkgymnas var først ut med en klage i romjulen. Også Drottningborg har sendt tilsvar omtrent samtidig med KVS-Bygland.

Tror på moms-løsning i budsjettforhandlinger

Kristne Friskolers Forbund (KFF) tror på politisk flertall i revidert nasjonalbudsjett for å beholde momskompensasjonen for private skolers internatbygg.

– Vi hadde i forrige uke nok et møte med Hans Olav Syversen (KrF). Han ønsker å ta saken om momskompensasjon opp som merknad i forbindelse med behandling av revidert nasjonalbudsjett (se faktaboks), sier generalsekretær Jan-Erik Sundby i KFF til Kristelig Pressekontor.

Han tror på politisk velvilje og har inntrykk av at flere politikere og partier er positive til at de har satt søkelys på saken.

Fredag 29. januar var stortingspolitiker Siri Meling (H) invitert til Tryggheim vidaregåande skule, som eies av NLM, for å møte ansatte og elever. De ti siste årene har Tryggheim fått rundt sju millioner kroner i momskompensasjon for internatdelen ved skolen, penger de nå risikerer å måtte betale tilbake.

Ifølge Aftenbladet betaler elevene i dag 55.000 kroner i året for kost og losji på internatet. Borteboerstipendet fra Lånekassen dekker 39.000 kroner, og egenandelen er på 16.000 kroner. Nå risikerer elevene et prishopp på 9000 kroner.

– Jeg synes dere har en god sak. Det vil være en stor økning og mye penger for mange å gå fra en egenandel for elevene på 16.000 kroner til 25.000 kroner. Jeg kan ikke love hva som blir resultatet, men vil engasjere meg i saken, sier Meling til Aftenbladet.

Mandag 25. januar var Kristne Friskolers Forbund i møte med Finansdepartementet for å få politisk støtte i kampen for å beholde momskompensasjonen for internatdrift. Men møtet med statssekretær Jørgen Næsje gikk ikke helt som de hadde ønsket. Finansdepartementet understreket igjen at de ikke kommer til å gå inn i den konkrete saken.

– Vi fikk ingen direkte imøtekommelse i saken. Det blir ingen rask løsning på dette, sa generalsekretær i KFF, Jan-Erik Sundby, til KPK dagen etter.

Les også: Jensen vil ikke redde internatskoler

Han så likevel ingen grunn til å gi opp og mener friskolene har en god sak.

– Vi går videre og jobber inn mot både Skattedirektoratet og de politiske kanalene, sa Sundby i forrige uke.

Nå har de altså kommet ett skritt videre:

– Vi regner med at det er mulig å skaffe flertall på dette, enten enkeltstående eller som del av en pakke under forhandlingene. Det viktigste er at vi får et vedtak som er så tydelig at det ikke er til å misforstå for myndighetsutøvelsen, sier Hans Olav Syversen.

Les også: Skattedirektoratet fastholder momskrav

Det reviderte nasjonalbudsjettet kommer i mai. Deretter skal det behandles av de relevante komiteene og i Stortinget. Dermed kan det gå mot sommer før saken avklares.

– Dersom vi får en politisk løsning som er klar og uomtvistelig rundt juni, så er vi godt fornøyd med det. Slik saken står nå, skal vi uansett gå en runde med klagefrister, foreløpige utkast til vedtak, tilsvar og nye vedtak med klagefrist på. Det er umulig at vi er kommet stort lenger i juni uansett, sier Jan-Erik Sundby.

Les også leder: Mer verdiavgift