Innlegg

ANKESAK: Päivi Räsänen bærer kristen lære på sine skuldre når hun igjen må innta tiltalebenken i Helsingfors. FOTO: Den finske regjeringen/Flickr

Kristendommen på tiltalebenken i Finland

ANALYSE Aktoratet klarte ikke å bevise at Päivi Räsänen hadde sagt eller skrevet noe ulovlig. I ankesaken vil anklagerne derfor be retten om å kriminalisere selve det kristne dogmet om synd.

Kl. 09 torsdag 31. august må den kristne politikeren, som for øvrig nylig ble gjenvalgt til riksdagen, igjen møte i retten. Påtalemyndigheten anket den blanke frifinnelsen av Räsänen i Helsingfors tingrett 30. mars i fjor. Ankesaken skulle egentlig ha startet 22. august i år, men ble utsatt med en uke etter anmodning fra aktoratet.

Det var en luthersk prest, Harri Meronen, som opprinnelig politianmeldte Päivi Räsänen. Etter flere lange avhør av den tidligere finske innenriksministeren innstilte politijuristene på å avslutte saken uten etterforskning. Politiet uttalte at etterforskning ikke kunne brukes som en kanal for å kritisere «frie religiøse meninger og verdier, selv om de ble oppfattet som forstyrrende og upassende». Juristen henviste varsleren (Meronen) til å respondere på Räsänens uttalelser ved å debattere, publisere og diskutere dem på de ulike plattformene i det sivile samfunn.

«Etnisk agitasjon»

Statsadvokaten var imidlertid av motsatt oppfatning. Det ble tatt ut tiltale med hjemmel i lov om etnisk agitasjon, seksjon ti om krigskriminalitet og forbrytelser mot menneskeheten (!). Her heter det (alle sitater er fritt oversatt fra engelsk) at «en person som gjør tilgjengelig for allmennheten (…), eller holder tilgjengelig for allmennheten, et synspunkt eller annet budskap der en bestemt gruppe blir truet, ærekrenket eller fornærmet, skal dømmes for etnisk agitasjon til bot eller fengsel i inntil to år».

Det ble tatt ut tiltale med hjemmel i lov om etnisk agitasjon, seksjon ti om krigskriminalitet og forbrytelser mot menneskeheten

Aktor prøvde å bevise at Räsänen hadde sagt i et radiointervju at homoseksualitet er en genetisk degenerasjon (negativ biologisk utvikling, min anm.) som må behandles, at Gud ikke skapte homoseksuelle, at homoseksuelle har lavere verdi enn andre mennesker, og at de av natur har anlegg for pedofil barnemishandling. Retten kunne ikke finne i det framlagte materialet at Päivi Räsänen hadde sagt noe av dette.

Avviste aktors påstander

Den finske teologen, apologeten og radiomannen Pasi Turunen fulgte rettssaken. På et seminar under European Leadership Forum (ELF) i mai 2022 forklarte han at Räsänen var blitt spurt av programlederen for radiosendingen om hun mente homoseksualitet kunne være genetisk. Hun svarte at det ikke er bevist at homoseksualitet er forårsaket av, eller bestemt av, gener, men at selv om det skulle være tilfelle, betyr det ikke at homoseksualitet er en normal oppførsel.

POLEN: Teologen Pasi Turunen hadde seminar om Räsänen-saken på European Leadership Forum i mai 2022. FOTO: PETTER OLSEN

Etter å ha lyttet til programmet avviste de fire dommerne aktors påstand om at Päivi Räsänen hadde sagt noe om degenerasjon, som hun var anklaget for. Dommerne fastslo videre at Räsänen heller ikke hadde sagt at homoseksuelle ikke er skapt av Gud slik som heteroseksuelle er. Den finske politikerens religiøse synspunkt om at homoseksuelle handlinger er synd, betyr ikke det samme som å si at homoseksuelle ikke er Guds skapninger, fastslo retten.

Synd

Førsteamanuensis ved Universitet i Helsingfors, Timo Eskola, har studert påtalemyndighetens 26 sider lange ankeskrift. Han mener at det er nettopp syndskonseptet aktoratet nå vil bygge ankesaken på. Ettersom tingretten allerede har avvist at det Päivi Räsänen har sagt eller skrevet, er ulovlig, må anklagen rettes inn mot hennes religiøse synspunkter.

Dersom dette argumentet skulle vinne fram, blir den kristne kirkes forståelse av synd ulovlig i Finland

Aktoratet vil hevde at selv om den kristne politikeren ikke fornærmer individuelle homoseksuelle personer, eller sier at de er mindreverdige, så er det å si at homoseksuelle handlinger er synd, i seg selv støtende og fratar homoseksuelle personer deres menneskelige verdighet.

Dersom dette argumentet skulle vinne fram, blir altså den kristne kirkes forståelse av synd ulovlig i Finland. – At dette er del av kristen lære, fjerner ikke det nedverdigende aspektet, hevder aktoratet i ankeskriftet.

Med andre ord forventes det at den kristne kirke forandrer sin to tusenårige lære om seksuelt samliv, og hvem vet hva som blir det neste innen kristen lære som blir forsøkt kriminalisert.

Ideologisk

Eskola, som underviser i Det nye testamentet, mener statsadvokatembetet går etter Päivi Räsänen av ideologiske og anti-religiøse grunner. Aktoratet forsøker å gjøre radikal kjønnsideologi – om at kjønn er flytende og knyttet til følelser i stedet for biologi – til et prinsipp som de mener ensidig skal ligge bak tolkningen av straffeloven.

Klassisk kristen lære, som Räsänen står for, går imot denne postmoderne tenkningen om kjønn, og anklagerne mener den kristne politikerens holdning dermed er klanderverdig. I tillegg legger aktoratet til grunn det marxistiske samfunnssynet om at grupper i befolkningen, ofte inndelt etter seksualitet (LHBT), er undertrykte ofre som må få sin konfliktsøkende forståelse av seg selv beskyttet av samfunnet.

Kristendommen

For få tiår siden var det kristendommen som formet menneskers selvbilde. Men fordi den har normer for seksualiteten og lærer at seksuelt samliv tilhører ekteskapet mellom én mann og én kvinne, er kristendommen blitt en fiende for offergruppene som ikke kan gis rom i offentligheten. Ut fra dette kommer for øvrig også kanselleringskulturen, som Eskola mener aktoratet blir en del av.

Kristendommen er blitt en fiende for offergruppene som ikke kan gis rom i offentligheten

Oppsummert mener dermed aktoratet at den kristne læren, seksualmoral inkludert, må fordømmes, fordi den oppfattes støtende av LHBT-grupper i befolkningen. «Religiøse ytringer må holde seg innenfor kravene i lovverket til ikke-diskriminering», heter det eksempelvis i ankeskriftet.

På ELF i mai i fjor refererte da også Pasi Turunen aktor på følgende måte i forkant av den første rettssaken: «Du har lov til å sitere fra Bibelen, men du har ikke lov til å være enig i det den sier.»

Presedens

Førsteamanuensis Timo Eskola mener aktoratet tenker slik at om det ikke kan påvises ærekrenkelse eller fornærmelse i Räsänens direkte uttalelser, ligger det hatprat mellom setningene. «Rent faktiske uttalelser kan være ganske ærekrenkende», hevdes det eksempelvis i ankeskriftet.

Dersom appelldomstolen, i motsetning til tingretten, går med på en slik ideologisk argumentasjon fra aktors side, blir den lutherske kirke kriminalisert. Det er med andre ord mye som står på spill når retten settes torsdag. Og en fellende dom kan skape presedens i store deler av den vestlige verden.

Også publisert på dagen.no 30.08.23 og i Dagens papiravis 31.08.23.

RETTSSAK: Päivi Räsänen er klar for ny behandling av anklagene mot henne, men må vente i ett år. FOTO: PRIVAT

Räsänen må vente ett år på ankesaken

Ankesaken mot Päivi Räsänen kommer til behandling i Helsinki lagmannsrett 22.-24. august neste år.

Publisert 23. august 2022 kl. 13.49.

Det skriver den kristne riksdagspolitikeren på sin Facebook-profil tirsdag.

30. mars ble Päivi Räsänen frikjent i Helsinki tingrett for anklager om hatprat mot homofile. 29. april ble det klart at påtalemyndigheten anket avgjørelsen.

– For min del har forundersøkelsen og rettsprosessen pågått i over tre år og vil fortsette i årevis, skriver Räsänen.

Les også: Dette er anklagene mot Päivi Räsänen.

Den kristne politikeren synes det er trist at prosessen blir langvarig.

– Innsnevrende effekt

– Det har en innsnevrende effekt på ytringsfriheten og gjør at publikum er redd for å uttrykke sin tro. Jeg oppfordrer alle til å bruke ytrings- og religionsfriheten, fordi det er den beste måten å forhindre selvsensurens ånd.

Räsänen skriver at hun er trygg på den framtidige rettsprosessen.

– En seier i tingretten hadde etter min mening vært tilstrekkelig, men frifinnelse i høyere domstoler har en bredere betydning og gir mulighet til å få en avgjørelse fra Høyesterett som beskytter ytrings- og religionsfriheten. Dette ville tjene som juridisk veiledning for mulige lignende tiltaler i fremtiden, selv om jeg håper ingen andre blir utsatt for lignende anklager, skriver Päivi Räsänen og avslutter innlegget slik:

– For min del er jeg klar til å forsvare ytrings- og religionsfrihet i alle nødvendige juridiske instanser, om nødvendig også i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

NY RUNDE: Päivi Räsänen er kristen riksdagspoitiker og tidligere statsråd i Finland. FOTO: PRIVAT

Anker frifinnelsen av Päivi Räsänen

Påtalemyndigheten har besluttet å anke dommen som frifant den kristne riksdagspolitikeren Päivi Räsänen.

Publisert 29. april 2022 kl. 14.04.

Det skriver den finske politikeren selv på sin Facebook-profil.

I Helsingfors tingrett ble Räsänen frifunnet på alle punkter for anklagene om hets mot homofile. Påtalemyndigheten hadde frist ut denne måneden med eventuelt å anke.

– Aktors avgjørelse om å klage på avgjørelsen i Helsinki tingrett, gir mulighet til å få en dom fra Høyesterett som beskytter ytrings- og religionsfriheten. Jeg er også glad for at diskusjonen om Bibelen fortsatt pågår. For min del er jeg klar til å forsvare ytrings- og religionsfrihet i alle nødvendige juridiske grep, om nødvendig også i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen. Det skriver Päivi Räsänen blant annet.

Sambåndet følger saken videre.

HELSINGFORS TINGSRÄTT: Dommen ble forkynt for den kristne politikeren kl. 13 finsk tid, det vil si kl. 12 norsk tid. Selve rettssaken fant sted 24. januar og 14. februar. FOTO: MakeF/Wikimedia Commons

Päivi Räsänen frikjent for hatprat

Den finske riksdagspolitikeren Päivi Räsänen ble i Helsingfors tingsrätt onsdag frikjent for hatprat mot homofile.

Publisert onsdag 30. mars kl. 12.12.

Dommen ble forkynt for den kristne politikeren kl. 13 finsk tid, det vil si kl. 12 norsk tid. Selve rettssaken fant sted 24. januar og 14. februar. Aktor, statsadvokat Anu Mantila, la ned påstand om 120 dagslønner i bot for Räsänen og 60 dagslønner for hennes medtiltalte, biskop Juhana Pohjola.

Tre anklagepunkter

Som sambåndet.no tidligere har skrevet, hadde tiltalen mot Päivi Räsänen tre anklagepunkter, med en strafferamme bøter eller fengsel i maksimalt to år.

Det første punktet gjelder en traktat den kristne riksdagspolitikeren skrev i 2004 og som hadde tittelen «Til mann og kvinne skapte han dem – homoseksuelle forhold utfordrer den kristne forståelsen av menneskeheten» (fritt oversatt). Utgiveren av traktaten, Den evangelisk-lutherske misjonsstiftelsen i Finland, er også tiltalt, ved biskop Juhana Pohjula.

Det andre anklagepunktet gjelder en tweet som ble publisert 17. juni 2019 som, i tillegg til Twitter, ble publisert på Facebook og Instagram. I denne mikrobloggen satte hun spørsmålstegn ved Den evangelisk-lutherske kirkes tilslutning til Helsinki Pride i 2019. Hun illustrerte teksten med et bilde fra Bibelen, oppslått på Rom 1,24-27.

Den tredje anklagen gjelder synspunkter som politikeren la fram i et radio-program på Finlands utgave av NRK om temaet «Hva ville Jesus ha tenkt om homoseksuelle?»

Dommen

Det var finske YLE som var først ute med dommen, kl. 11.40 norsk tid onsdag. Vårt Land la ut en sak kl. 11.58. Også Juhana Pohjola ble frikjent.

Retten finner at Räsänen ikke har gjort seg skyldig i hets mot folkegruppen med sine uttalelser og meninger om homofile. Noen av Räsänens uttalelser i Yles radioprogram var ifølge retten støtende for homofile, men de var ikke hatefulle ytringer.

Päivi Räsänen kommenterte dommen på en live-streamet pressekonferanse fra kl. 12.15 norsk tid. Pressekonferansen foregikk på finsk.

– Jeg er takknemlig mot Gud og alle mine støttespillere, sa Räsänen, ifølge Yle.

ANKLAGET: Bildet av Andrew Brunson er tatt under et møte i Det hvite hus 15.10.19. FOTO: Det hvite hus/Wikimedia Commons. MONTASJE: Sambåndet

Forfulgt pastor møtte Räsänen

Pastor Andrew Brunson, som risikerte 35 år i tyrkisk fengsel, fløy til Helsinki mandag for å gi sin støtte til den hatprat-tiltalte kristne politikeren Päivi Räsänen.

Publisert 14. februar kl. 16.

Amerikanske Brunson ledet i 23 år en liten protestantisk kirke i Izmir i Tyrkia. Han ble fengslet 7. oktober 2016, anklaget for spionasje og støtte til terror. Han satt fengslet uten lov og dom i to år. 25. juli 2018 ble han overført til husarrest. 12. oktober 2018 ble han løslatt. Ifølge bladet Stefanus ble flere vitnemål trukket tilbake og avslørt som løgn i retten. Tyrkia hadde også vært under politisk og økonomisk press fra USA, dit Brunson nå kunne flytte tilbake til.

Støtte

Mandag 14. februar hadde altså Andrew Brunson tatt turen til Finland for å møte Päivi Räsänen før hun tok fatt på sin andre dag på tiltalebenken i Helsingfors tingsrätt. Med seg hadde han et støttebrev signert av kristne over hele verden. Det er Christian Network Europe som melder dette på sin direkteblogg fra rettssalen.

– Vi ærer deg for ditt mot og din tro og den gode måten du representerer Jesus Kristus på, sier Brunson i en video som ble lagt ut på Twitter av den kristne jussorganisasjonen ADF International.

Påstand om bøter

Rettssaken mot den finske politikeren ble avsluttet mandag ettermiddag. Aktor la ned påstand om 120 dagslønner i bot for Räsänen og 60 dagslønner for hennes medtiltalte, biskop Pohjola. Dommeren opplyste at dommen vil bli offentliggjort 30. mars.

DOMSTOL: Helsingfors tingrett holder til i et tidligere brennevinsdestilleri. FOTO: MakeF/Wikimedia Commons

Når handlingen skal definere mennesket

KOMMENTAR Aktor i saken mot den kristne riksdagspolitikeren Päivi Räsänen, utfordrer et viktig prinsipp innen kristendommen.

Kl. 09 mandag 24. januar i Helsingfors tingsrätt startet rettssaken mot den kristne politikeren og tidligere statsråden som er tiltalt for tre tilfeller av påstått hets mot homofile.

Som sambåndet.no tidligere har skrevet utfyllende om, gjelder anklagene en Twitter-melding, et radiointervju og et hefte om homoseksualitet i et bibelsk perspektiv. I forbindelse med det siste er også biskop Juhana Pohjola i Misjonsprovinsen i Finland tiltalt, som utgiver av heftet. I Sambåndet nr. 3/20 brakte vi et intervju med Räsänen som del av en temaseksjon om trosfrihet.

Ytring

Det kristne nyhetsnettstedet Christian Network Europe (CNE) rapporterte fra rettssalen via en direkteblogg. Med den som bakgrunn – og begrensning – kan vi danne oss et bilde av hovedlinjer i rettsforhandlingene. Rettsaken fortsetter 14. februar med partenes sluttinnlegg.

I innledningsforedraget sa aktor, statsadvokat Anu Mantila, at saken ikke handler om teologi eller bibelfortolkning. Ei heller gjelder tiltalen det faktum at Räsänen siterte Bibelen. Ifølge aktor handler det heller ikke om friheten til å tolke Bibelen slik man vil, for alle har religions- og trosfrihet. Det saken imidlertid handler om ifølge aktor, er at det å uttrykke seg om dette, har noen grenser. Slik aktor ser det, har Räsänen brukt uttrykk som er diskriminerende og støtende.

Augustin

Et svært interessant punkt i aktors argumentasjon, slik CNE gjengir den, er den indirekte henvisningen til kirkefaderen Augustin av Hippo (354-430). Han uttalte at «du skal hate synden, men elske synderen». Selve uttrykket finnes ikke i Bibelen, men det er god teologi å si at Gud elsker menneskene, på tross av at de synder, men tåler ikke selve synden. Det var da også derfor Jesus ble til synd i vårt sted og banet veien for oss til et gjenopprettet forhold til Gud.

Aktor foregrep Räsänens forsvar på dette punkt og hevdet at homoseksuelle handlinger ikke kan ses atskilt fra den aktuelle personens seksuelle identitet. Dette er et alvorlig angrep på sentral kristendomsforståelse.

Den finske anklagemyndigheten er da heller ikke først ute med å argumentere slik. 17. mars 2021 brakte sambåndet.no en artikkel fra KPK som omhandlet rettssaken mot den tyske presten Olaf Latzel. Han ble anklaget – og dømt – for hat mot homofile. Hans forsvar om at han skiller mellom homofili, som han avviser, og homofile, som han respekterer som mennesker, ble avvist av dommeren. Homofili uten mennesker er utenkelig. Den seksuelle orienteringen er en del av en person og definerer personligheten hans eller hennes, uttalte dommer Ellen Best.

Handling

Aktor i saken mot Päivi Räsänen fortsatte med å hevde at det ikke kan anses uskyldig å si at homoseksualitet er en synd. Dersom man fordømmer en handling (ved å kalle den for en synd, slik vi må forstå aktor), fordømmer man personen, hevdet Mantila. Dersom man fordømmer homoseksuelle handlinger, bryter man ned en homoseksuell persons identitet, utdypet aktor.

Dette er en oppsiktsvekkende argumentasjon som, slik Sambåndet påpekte på lederplass i nr. 5/21, «kan få uante konsekvenser». Skal det virkelig være slik at det er handlingene som definerer mennesket, og at man ikke skal kunne skille en persons handlinger fra selve personen? Hvordan kan man i så fall fastholde at alle mennesker har samme verdi?

Det er mulig at aktor her forstår mennesket først og fremst som et seksuelt vesen, som følgelig må få leve ut sin seksualitet for å være menneske. I så fall er også dette dypt problematisk. Hva da med menneskeverdet til dem som ikke kan – eller ikke ønsker – å ha sex, og skal alle begjær kunne leves ut?

Hatprat

Å beskrive homofili som synd er akseptert i Norge, i alle fall dersom man skal forholde seg til Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug. I Dagen 30. oktober 2015 svarte han bekreftende på spørsmål om en prest kan undervise om homofili som synd.

Da den såkalte rasismeparagrafen i 1981 ble utvidet til også å gjelde hatefulle ytringer mot homofile, var hensynet til den religiøse forkynnelsesfriheten sentralt. Da paragrafen ble ytterligere utvidet i 2020, skulle den bare ramme såkalt kvalifisert krenkende uttalelser. Det handlet om å oppfordre til integritetskrenkelser (krenkelse av en persons eiendom, legeme og psykiske grenser) og å komme med utsagn som innebærer en grov nedvurdering av en persons menneskeverd.

Dersom menneskeverdet skal defineres ved en persons handlinger, slik som den finske statsadvokaten kan forstås, kan man i prinsippet ikke utpeke noe som galt, før man har trådt over grensen til straffbar hatytring. Hvordan et samfunn da i det hele tatt skal kunne regulere menneskers adferd, framstår som gåtefullt.

Også publisert på dagen.no 28.01.22.

TILTALA: – Eg set mi lit til at vi framleis lever i eit demokrati der kristne ikkje skulle trenge å drive med sjølvsensur, seier den finske politikaren Päivi Räsänen. Foto: Privat.

Räsänen til retten med sinnsro og tru til Gud

Måndag startar rettssaka mot den tidlegare finske innanriksministeren Päivi Räsänen, som er anklaga for å skape hat mot homofile ved å sitere Bibelen. Ho nektar straffskuld.

Saka mot Räsänen (62) har vakt oppsikt internasjonalt. Den rettslege prosessen mot henne starta i 2019 og har sin bakgrunn i tre tilfelle av påstått hatefulle ytringar, gjennom attgjeving av bibelvers mellom anna på Twitter, og kommentarar knytta til dette.

Nektar skuld

Räsänen sit i den finske riksdagen for Kristdemokraterna (Suomen Kristillisdemokraatit) og var innanriksminister i Finland i åra 2011 til -15. Ho risikerer no inntil to år i fengsel for ytringane sine, men nektar seg skuldig på alle dei tre tiltalepunkta.

Ei melding ho la ut på Twitter i 2019, er nok den som har fått størst merksemd. Der synte ho til Romarbrevet 1,27 og kritiserte Den evangelisk-lutherske kyrkja i Finland for at dei stødde Pride-markeringa det året.

«Korleis passar det med kyrkja og Bibelen si lære når skam og synd vert løfta fram som noko å vere stolt over?» spurde ho.

I det aktuelle verset omtaler Paulus homofili som utukt og ei villfaring som Gud vil straffe.

– Absurde avhør

I ein Youtube-video produsert av den kristne støttegruppa Alliance Defending Freedom i forkant av rettssaka, fortel Räsänen korleis ho har opplevd dei i alt 13 timar lange politiavhøyra.

– Avhøyra var dels svært absurde. Eg sat der med Bibelen på bordet, og politiet spurde meg om trua mi. Mellom anna spurde dei meg om kva eg meinte om det apostelen Paulus skriv om homoseksuelle handlingar, fortel ho.

Samstundes ser ho det som eit privilegium å ha vore igjennom avhøyra.

– Dei ga meg ein sjanse til å fortelje politiet kva Bibelen seier om menneskeverdet og at alle menneske er skapte i Guds bilete. Det er jo dette som gjer at vi alle er så verdifulle, seier Räsänen som er lækar av yrkje.

Politi-ansvarleg

Räsänen skal mellom anna ha blitt spurd om ho var viljug til å seie frå seg synspunkta sine og fjerne dei fra sosiale medium.

– Eg svarte at eg vil halde fast ved det eg trur på, og at eg vil snakke og skrive om desse tinga fordi det handlar om overtydinga mi, ikkje berre nokre meiningar eg har, står det i ei attgjeving av videoen som nettstaden Evangelical Focus har gjort.

Medan Räsänen var innanriksminister, hadde ho det politiske ansvaret for politiet.

– Eg såg aldri for meg medan eg hadde dette ansvaret, at eg ein dag ville bli avhøyrd av politiet og bli stilt slike spørsmål på ein politistasjon. Dette var vanleg i sovjettida, men ikkje i demokratiske samfunn, seier Räsänen.

Ho fortel at ho alltid har vore svært open om trua si.

– Då eg skreiv om og diskuterte desse tinga, meinte eg aldri å fornærme eller ærekrenkje nokon, for eg trur at alle menneske har same verdi og at alle er dyrebare. Mi overtyding har si rot i kjærleik, ikkje i hat, seier Räsänen.

Mykje debatt

Saka har ført til omfattande debatt i media samt i riksdagen og i kyrkjelege krinsar. Päivi Räsänen seier ho har sinnsro i møte med rettsvesenet sjølv om ho også er ein tanke nervøs.

– Eg er nervøs fordi eg ikkje har vore i ein liknande situasjon før, så eg ber om at eg får visdom når eg skal svare for meg. Eg set min lit til at vi framleis lever i eit demokrati der kristne ikkje skulle trenge å drive med sjølvsensur, seier ho og syner til den finske grunnlova og internasjonale konvensjonar som sikrar trus- og ytringsfridomen.

Samstundes er ho uroa fordi ho merker at kristne er usikre på kva dei kan seie og ikkje seie.

– Nokre pastorar har sendt meg talar og ting dei har skrive, og spurd meg om dei risikerer å bli skulda for noko kriminelt, fortel Räsänen, som trur at særleg unge truande no er redde for å seie at dei er kristne av frykt for dei mogelege konsekvensane.

Ho har fått monarleg mykje støtte i Finland, ikkje minst frå den næraste familien.

– Dessutan stolar eg på Gud, seier den finske politikaren veka før rettssaka tek til. KPK

Artikkelen er skriven av Stein Gudvangen i Kristelig Pressekontor

TILTALT: Päivi Räsänen risikerer to års fengsel for å ha skrevet om det bibelske ekteskapssynet. FOTO: PRIVAT

Tiltalt for å ha lagt ut bibelvers på Twitter

Den finske riksdagspolitikeren Päivi Räsänen er tiltalt for tre tilfeller av straffbar agitasjon mot en minoritetsgruppe. En av anklagene gjelder et bibelvers hun postet på sosiale medier.

I marsnummeret i fjor intervjuet Sambåndet Päivi Räsänen om politietterforskningen. Det er i en pressemelding sendt til Sambåndet 30. april at Räsänen opplyser om tiltalen.

– Om morgenen 29. april mottok jeg beskjed via telefon om at Riksadvokaten (Prosecutor General) har bestemt seg for å tiltale meg for tre saker for distriktsretten i Helsinki, skriver Räsänen.

Tiltalen har en strafferamme bøter eller fengsel i maksimalt to år. 

Tre anklagepunkter

I Sambåndet i fjor gjorde vi rede for de aktuelle sakene. Den første handler om om traktat den kristne riksdagspolitikeren skrev i 2004 og som hadde tittelen «Til mann og kvinne skapte han dem – homoseksuelle forhold utfordrer den kristne forståelsen av menneskeheten» (fritt oversatt). Utgiveren av traktaten, Den evangelisk-lutherske misjonsstiftelsen i Finland, er også anklaget, ved sin leder.

Det andre anklagepunktet gjelder en tweet som ble publisert 17. juni 2019 som, i tillegg til Twitter, ble publisert på Facebook og Instagram. I denne mikrobloggen satte hun spørsmålstegn ved Den evangelisk-lutherske kirkes tilslutning til Helsinki Pride i 2019. Hun illustrerte teksten med et bilde fra Bibelen, oppslått på Rom 1,24-27. 

Den tredje anklagen gjelder synspunkter som politikeren la fram i et TV-program på Finlands utgave av NRK om temaet «Hva ville Jesus ha tenkt om homoseksuelle?»

– Sjokkerende

– Riksadvokatens beslutning er overraskendene, ja, sjokkerende. Jeg oppfatter ikke at jeg har truet eller krenket en minoritetsgruppe. I alle disse tre tilfellene handler det om Bibelens lære om ekteskap og seksualitet. Når alt kommer til alt, handler anklagene mot meg om hvor vidt det er lov i Finland å gi uttrykk for en overbevisning som er basert på Bibelens og den kristne kirkes tradisjonelle undervisning, uttaler Päivi Räsänen i pressemeldingen til Sambåndet.

Den kristne riksdagspolitikeren kan ikke se at hun på noen måte har ærekrenket homoseksuelle.

– Jeg har hele tiden understreket at jeg respekter og forsvarer deres menneskelige verdighet og deres menneskerettigheter. Imidlertid er Bibelens lære klar på at ekteskap er en forening av mann og kvinne, og at det å praktisere homofili er mot Guds vilje, uttaler Päivi Räsänen.

Innholdsløst

Apostelens Paulus’ undervisning handler ikke bare om å forsvare ekteskapet mellom mann og kvinne, påpeker Räsänen, men om hvordan et menneske blir frelst og får evig liv.

– Dersom Guds ords lære om syn blir fornektet, så blir kristentroens kjerne tømt for innhold. Det handler om det offer som Jesus tilveiebrakte på korset på grunn av vår synd, og måten han åpent evigheten for oss, understreker Räsänen.

Bokbål

Riksdagspolitikeren påpeker videre at tiltalen handler om noe langt mer enn risikoen for bot eller fengsel. Det handler om et krav om sensur, en ordre om å fjerne de aktuelle postene på sosiale medier og forbud mot publikasjon av den nevnte traktaten. 

– En slik dom vil åpne en vei for å forby publisering av tilsvarende tekster og moderne bokbrenning, sier Päivi Räsänen.

Hun viser til at politiet mente at det ikke var noen grunn til å mistenke henne for en straffbar handling relatert til traktaten og TV-intervjuet og dermed heller ingen grunn til å etterforske. Politiet uttalte at «dersom noen av synspunktene i Bibelen skulle anses å per definisjon oppfylle kriteriene for kriminell agitasjon, ville formidling av eller å gjøre Bibelen tilgjengelig, i prinsippet være straffbart. 

– Så dypest sett handler tiltalen mot meg om ytrings- og religionsfrihet, framholder Räsänen.

Rettigheter

Hun sier hun vil møte i retten med et fredfullt og tappert sinn i tillit til at Finland er en konstitusjonell stat der grunnlovsfestede rettigheter om ytrings- og religionsfrihet blir respektert. 

– En overbevisning basert på den kristne tro er er mer enn overfladisk meningsytring. De første kristne ga ikke avkall på sin tro selv i møte med løvens gap. Hvorfor skulle jeg da frasi meg min tro i en rettssal? Jeg vil ikke ta avstand fra min tro eller det jeg har skrevet. Ei heller ber jeg om unnskyldning for apostelen Paulus’ lære. Jeg er beredt til å forsvare ytrings- og religionsfriheten så langt som det er nødvendig, sier Päivi Räsänen.

Jussen

Juridisk sett påpeker den finske politikeren og lovgiveren at straffbar agitasjon krever forsett. Det innebærer et krav om at den som står for ytringen, oppfatter handlingen som en straffbar overtredelse. For å kunne vurdere om skyldkravet er oppfylt, må man gjøre sitt beste for å sette seg inn i forfatterens bakgrunn og hensikt med ytringen. 

– Som medlem av Riksdagen har jeg vært med på å formulere dette prinsippet. Jeg tenkte overhodet ikke at min tweet eller synspunkter basert på den kristne tro, på noen måte kunne være ærekrenkende eller fornærmende, påpeker Räsänen.

Tid for å stå opp

Politikeren oppfordrer andre til å gjøre seg bruk av ytrings- og religionsfriheten. 

– Denne tiltalebeslutningen viser at akkurat nå er det tid for å forsvare disse fundamentale frihetene og rettighetene.

Den kvinnelige riksadvokaten i Finland har sagt at hun har mottatt ubehagelige meldinger som følge av sakene mot den kristne politikeren.

– Jeg håper at man ikke utsetter henne for slikt, avslutter Päivi Räsänen.