GISKE: Kretsleder Johann Halsne i ImF Sunnmøre er taler på møtene på Vigra. FOTO: Privat

Det slår gnister på Vigra og Konsmo

På møteukene på Vigra bedehus og Konsmo bedehus kommer det mange folk, og mange søker forbønn, men arrangørene nøler med å bruke ordet "vekkelse" om det som skjer.

På Vigra bedehus er det femte uka at Vigra Indremisjon og Vigra Kristelege Ungdomslag samarbeider om evangeliske møter i Giske kommune nord for Ålesund, der kretsleder Johan Halsne i ImF Sunnmøre er forkynner. De har møter onsdag, torsdag og fredag.

– Vi har hatt møter der det har kommet en god del folk. Vi har opplevd at det har vært veldig fine møter, og folk har ønsket å være der og ønsker at møtene skal fortsette. Dermed har vi tenkt at vi fortsetter så lenge situasjonen er som den er, sier Odd Kåre Naalsund i Vigra Indremisjon til sambåndet.no.

Tent på nytt
– Hvordan vil du karakterisere det som skjer?

– Det er ikke noe spesielt ord jeg vil bruke på situasjonen. Jeg vil kalle det noen fine møter der folk blir tent på nytt, for det meste folk som allerede går på bedehuset.

Noe av det Naalsund trekker frem som fint med møtene, er lovsangen, og at det har vært et varmt fellesskap av unge og eldre. Han forteller at det kommer folk fra området rundt, og ikke bare fra Vigra.

Kommet til tro

Om folk er blitt kristne på møtene, kan han ikke si så mye om, men det har kommet noen mennesker som ikke går på bedehuset til vanlig. Det store oppmøtet på bønnemøtene i forkant av møtene er også positivt, fremholder Naalsund.

– Der er noen som har kommet til tro den siste tiden, men ikke nødvendigvis på møtene. Der er folk i området her som har bestemt seg for å følge Jesus, men vi kan ikke knytte det til de møtene vi har.

Vigra bedehus er ifølge Odd Kåre Naalsund smekkfullt hvis det er 150 personer på et møte. På spørsmål om hvor mange som har kommet på møtene disse ukene, regner han at det har vært opp mot 120 til stede. På de fleste møtene er de 100 -110 personer.

– Vi opplever at Gud er til stede i møtene, sier Naalsund.

VEKKELSESSIGNAL: Mange kommer på møtene i Vigra. FOTO: Privat

Behov
– Hvorfor tror du at det er så mange som kommer på møtene?

– Det er tydelig et behov som blir dekt. Folk kjenner at det er en god plass å være, og at de får noe ved å komme. Derfor så kommer de, svarer Naalsund og legger til:

– Det er viktig for oss å tenke at dette her er noe som Gud gjør og ikke vi. Der er en holdning blant oss at dette her er Gud sitt arbeid, og det er Gud som gjester oss og er med oss.

– Hvor lenge vil dere fortsette?

– Det vet vi ikke. Vi tar det uke for uke, men vi har kjent veldig på et gudsnærvær på møtene. Vi opplever at Gud gjester Vigra på en spesiell måte akkurat nå.

Konsmo
Også Konsmo bedehusforsamling i Audnedal i Lyngdal kommune har møteaksjon, og der er Irene Krokeide Alnes forkynner. Opprinnelig var planen å ha møter 11. oktober–22. oktober. På noen av møtene har det vært over 90 stykker, og folk har ønsket at møtene skulle fortsette. Derfor hadde de også møte lørdag og søndag forrige uke, da med Krokeide Alnes sammen med Marit Stokken Berland, og de skal ha møte onsdag til søndag denne uken opplyser, Jan Øystein Persson i Konsmo bedehusforsamling til sambåndet.no.

Bønn
– Vi erfarer at det er god tilstrømning av folk på bønnemøtene før møtene. At folk samles til bønn, tenker jeg er et av de sunneste signalene vi har på at Gud virker i flokken. Det er ikke tvil om at bønn er noe av det viktigste i Guds forsamling, sier Persson.

Da Konsmo bedehusforsamling, bestående av Misjonssambandet, Indremisjonsforbundet og Normisjon, ble dannet den 4. januar 2023, og folk kunne krysse av hva slags tjeneste de ville være med på i forsamlingen, huket Persson av på bønnetjeneste. De hadde sin første samling ikke så lenge før møteaksjonen. På det første møtet var de sju stykker, og de avtalte å ha bønnemøte annen hver mandag.

– Så hadde vi et bønnemøte den neste mandagen, selv om det ikke skulle være det. Da kom det plutselig 17 stykker. Det var virkelig fornyelses-ånd over møtene, forteller Jan Øystein Persson.

Viktig
Formann i forsamlingen, Terje Andersen, bekrefter at bønn er viktig for å forklare det som skjer under møteaksjonen.

– Bønn har vært en viktig del av hele forsamlingsdannelsen som vi har holdt på med i to år, og det er blitt enda mer viktig og enda mer organisert og mer fokusert etter at vi ble en forsamling, sier Andersen.

Han nevner at i mange år har en gjeng med mannfolk samles hver fredag morgen klokken 06.00 og har bønnemøte fra 06.00 til 07.00.

Gnist
– Hvordan vil du karakterisere det som skjer på møtene?

– Jeg vil karakterisere det sånn at Guds ånd virker iblant folk. Folk har nød for de ufrelste og søker forbønn, sier Andersen.

– Hvorfor tror du at folk kommer, og at de ønsker at dere skal fortsette med disse møtene?

– Jeg tror at en del folk herifra har vært med på møtene på Vigeland og fått med seg noe av gnisten derifra. Samtidig så ligger der mye forbønn for møtene og for hele forsamlingen, sier Terje Andersen og legger til:

– Vi er takknemlig til Gud for det han har gitt oss og det han har møtt oss med, og vi er i bønn om at det skal bli lagt nye til flokken. Det er jo det vi håper og ønsker.

ØRSTA: Åpne Dører ved Olaug Lillian Bjørke og Helge Åkernes kjem til Ørsta fire torsdagar i november og held kveldssamlingar i Ørsta Frikyrkje. Foto: Åpne Dører

– Motstand er ein del av det å vere kristen

Ørsta Frikyrkje og Ørsta Indremisjon har gått saman og invitert Åpne Dører til sunnmørskommunen for å bli betre rusta til å stå sterke når det stormar.

Dei fire første torsdagane i november vert det kveldssamlingar i Ørsta Frikyrkje. Gjennom å samtale om kva som kan utfordre ein i kristenlivet og kva utfordringar ein kan oppleve som kristne, kan ein verte betre rusta til å “Stå sterke i stormen”, som kurset heiter.

– Målet med samlingane er er å bevisstgjere oss, både som einskildmenneske og som kristent fellesskap, på at motstand er ein del av det å vere ein kristen. Vi kjem til å snakke om krossen. Krossen er eit sentralt punkt i kristent liv og forkynning. Det er sjølve kjerna i kristentrua at Jesus døde på krossen. Der ligg fundamentet for frelsa vår. I krossen ligg håpet vårt, seier Helge Åkernes frå Åpne Dører.

Er kristne påverkarar?

I løpet av dei fire kurskveldane kjem ein også innom temaet om kristne er influensarar eller påverkarar. Er kristne personar folk som endrar omgjevnadene sine? Spørsmålet er korleis ein, gjennom det livet ein lever, kan prege samfunnet rundt seg. Dersom desse spørsmåla skulle komme opp, kva er svara våre da? Kvifor er du ein kristen?

– «Stå sterke i stormen»-kurset er bygd på undervisning og historier frå forfølgde søsken; der ein hentar lærdom og inspirasjon frå liva deira. Åpne Dører står i teneste for desse og har arbeid i over 70 land. Under kurskveldane vil deltakarane bli tatt med til nokre av desse landa og møte forfølgde kristne som står sterke i stormen, understrekar Olaug Lillian Bjørke.

Det kristne språket

Kanskje kan det vere enkelt å svare på desse spørsmåla innad i forsamlinga der du går, eller saman med andre kristne.

– Men kva viss du skulle svare på desse spørsmåla til ein muslim, eller ein sekulær nordmann som ikkje kjenner til eller forstår det kristne språket om frelse, synd og så bortetter. Kva ville du seie då, undrar Helge Åkernes.

Dei som vil undre seg saman med Åpne Dører, kan altså ta turen til Ørsta Frikyrkje i november. Samlingane er gratis, og det er ei lita “kjekspause” på alle kveldssamlingane også, der det er høve til å drøse med andre deltakarar.

Artikkelen er skriven av Hjørdis Almelid Vikenes, Ørsta Indremisjon

TILSYN: NLA Høgskolen mener nå å kunne dokumentere at de oppfyller alle krav fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

NLA mener å ha oppfylt alle krav

NLA Høgskolen kan vise til både styrket fagmiljø og økt forskningsvirksomhet og mener de oppfyller kravene til fortsatt å være en akkreditert høgskole.

I desember 2019 besluttet Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) å sette i gang en revidering av NLA Høgskolens akkreditering. At den delvis ImF-eide høgskolen er akkreditert betyr at den har fullmakt til selv å opprette nye studietilbud på bachelorgradsnivå.

Bakgrunnen for revideringen var blant annet at Nokut «over lengre tid hadde registrert ulike bekymringsmeldinger om NLAs praktisering av prinsippet om akademisk frihet».

16. desember 2021 slo styret for Nokut fast at NLA Høgskolen oppfyller lovens krav til å verne og fremme akademisk frihet, og det ble ikke gitt krav til oppretting på dette punktet.

Avvik

Derimot var det to andre punkter der Nokut-styret mente at NLA ikke oppfylte aktuelle forskrifter om studiekvalitet. NLA fikk en frist på to år til å dokumentere styrket fagmiljø innenfor økonomi og administrasjon og å øke «førstestillings- og toppkompetansen». «Førstestillingskompetanse» gjelder stilling som førsteamanuensis eller førstelektor, mens «toppkompetanse» gjelder stilling som professor eller dosent.

For det andre må NLA kunne vise til «økt og stabil forskningsvirksomhet innen fagområdene økonomi og administrasjon og lærerutdanning».

Dokumentasjon

28. juni i år, om lag et halvt år før fristen, sendte NLA Høgskolen inn et dokument på til sammen 820 sider som de mener utgjør den nødvendige dokumentasjonen for å svare ut de to punktene.

– Tilsynssaken har allerede trukket langt ut i tid blant annet på grunn av pandemien, påpeker rektor Sigbjørn Sødal.

I sammendrag og oppsummering lister rektor opp følgende:

 • Mellom oktober 2020 og juni 2023 har første- og toppkompetansen ved NLA økt fra 48,5% til 61,1%. Dette har skjedd ved nyrekruttering og interne opprykk. I 2020 lå gjennomsnittet for akkrediterte høyskoler på 56,6%. I samme periode har toppkompetansen ved NLA økt fra 7,6% til 16,9%. I 2020 lå gjennomsnittet for akkrediterte høyskoler på 14,7%.
 • Fra 2020 til 2022 økte antallet Cristin-registrerte forskningsresultater ved NLA med 78%. (Cristin er et rapporteringssystem for forskningspublikasjoner.)
 • Fra 2021 til 2022 økte antallet publikasjonspoeng ved NLA fra 76,1 til 135,4, som innebærer en økning på 78%. De fleste andre institusjoner hadde stagnasjon eller tilbakegang i sine publiseringstall samme år. Tilstandsrapport for høyere utdanning i 2023 (HK-dir) bemerket at «… NLA utmerket seg med betydelig vekst”. Antall publikasjonspoeng i treårsperioden 2020-2022 ligger i gjennomsnitt 71% høyere enn i treårsperioden 2017-2019.
 • NLAs fagmiljø i lærerutdanning som i perioden 2013-2019 hadde et snitt på 15,1 publikasjonspoeng pr. år, produserte 60,2 poeng i 2022. Avdelingen økte dermed fra 0,1 poeng pr. faglige årsverk i 2019 til 0,6 poeng pr. faglige årsverk i 2022.
 • NLAs fagmiljø i økonomi og administrasjon (Hauge School of Management) er styrket og har økt antallet årsverk fra 5,7 i 2020 til 14,2 i 2023. I 2021 og 2022 leverte avdelingen et snitt på henholdsvis 1,0 og 0,6 publikasjonspoeng pr. faglige årsverk.
 • Det faglige utviklingsarbeidet vitner ifølge rektor om samfunnsrelevans og viser at høyskolen «aktivt bidrar til å realisere flere av regjeringens nasjonale og internasjonale satsinger».
 • Pr. 27. juni 2023 har NLA Høgskolen over 80 NVI-rapporteringer i 2023, et resultat som ligger over antall NVI-rapporteringer ved årets slutt i alle årene 2017, 2018 og 2019. Dette er en sterk indikasjon på at forskningsproduksjonen stabiliserer seg på et høyere nivå. (NVI står for Norsk vitenskapsindeks og er årlig rapportering på vitenskapelige resultater.

Ny vurdering

På bakgrunn av dokumentasjonen skal det nå gjøres en ny sakkyndig vurdering av NLA Høgskolen. I et svarbrev datert 30. juni skriver Nokut at de er «inne i en periode hvor det kan ta lengre tid enn ønskelig før Nokut kan starte saksbehandlingen». Nokut vil så raskt som mulig komme tilbake til når dette kan skje.

ÅPNINGSFEST: Fra den offisielle åpningen av kontaktcafe for rusmisbrukere i Neo-kirkens lokaler, Angeltveit bedehus. Otto Dyrkolbotn er nummer to fra venstre. FOTO: Privat

Neo-kirken strekker ut en hånd

Folk i Neo-kirken har hjerte for rusmisbrukere og har startet samarbeid med Evangeliesenteret om kontaktcafé og matutdeling.

Onsdag 04. oktober var det offisiell åpning av Evangeliesenterets nye kontaktcafé på Sotra i Neo-kirkens lokaler i Angeltveit bedehus.

– Men vi har drevet litt kontaktcafé siden februar, for å se om det er noe som er liv laga har ute. Det har vi konkludert med at det er, sier daglig leder Otto Dyrkolbotn i Neo-kirken.

Kafeen har åpent hver torsdag klokken 12-15. I tillegg får brukerne en matpose med seg når det går.

Mat
– Brukerne ofrer mat og helse på grunn av rus. Så det å drive matutdeling er barmhjertighetsarbeid. Vi bidrar kanskje til bedre fysisk helse, som de ofte nedprioriterer, og bedre mat som blir prioritert vekk både for stoff og rus, mener Dyrkolbotn.

Neo-kirken samarbeider med kontaktcafeen i Bergen slik at de henter noen matposer fra dem hver torsdag før de åpner, og de har en avtale med Matsentralen.

– I arbeidsfellesskapet i kirken er det folk som har en tilsvarende bakgrunn og som ønsker å hjelpe andre som er i den situasjonen i livet som de selv var i en gang, og de er med på kontaktcafeen. Så er det den sosiale biten – at brukerne ønsker et sted der de kan få prate og ha et fellesskap og spise sammen, forteller Dyrkolbotn.

SAMARBEID: Kontaktcafeen er et samarbeid mellom Neo-kirken og Evangeliesenteret. FOTO: Privat

Skjult miljø
Foreløpig er det ikke så mange som kommer på kontaktcafeen.

– Vi tenker at det tar litt tid å gjøre oss kjent i kommunen slik at de vet hvem vi er, og vi må inn i nettverket deres og profilere oss.

Dyrkolbotn fremholder at de som kjenner rusmiljøet i Øygarden kommune, forteller at det er et forholdsvis skjult miljø siden det ikke er sånn at de henger på gaten. Men det er likevel et veldig stort miljø, spesielt mennesker som er i LAR-systemet (Legemiddelassistert rehabilitering).

– De fleste som går på LAR-systemet og får sine medisiner, har også et tilleggsmisbruk.

Et kall
– Hvorfor har dere startet kontaktcafe?

– Jesus forlot de 99 for å finne den ene bortkomne. Jeg tror det kan være et slags kall til å strekke ut en hånd til disse. Vi ønsker å være til stede for dem, og vi har, som nevnt, mennesker i vår sammenheng som har en sånn bakgrunn og som har hjerte for dette arbeidet, sier Dyrkolbotn.

Han viser til at mennesker har opplevd at Jesus har hjulpet dem ut av rusmisbruk og har blitt rehabilitert fra dette og tilbakeført til samfunnet gjennom det arbeidet som Evangeliesenteret gjør.

Evangeliets kraft
– Jesus kom for å frelse de som var fortapt. De fleste her har nok en sterk opplevelse av det. Livet går ikke så bra. De skulle ønske det gikk bedre og har et håp om å kanskje en gang leve et normalt liv, men vet ikke helt veien til det. Og så ser vi at Evangeliesenteret er den institusjonen i landet som hjelper flest. De klarer å hjelpe disse tilbake til et ordinært liv. Det er evangeliets kraft som er kilden til rehabiliteringen, sier Otto Dyrkolbotn.

OMSETJAR: Ein engasjert Kjell Arild Pollestad heldt tilhøyrarane i ande i ein time på Saron, Bryne. ALLE FOTO: PETTER OLSEN

Lyfter opp Kanaan-språket

BAKGRUNN Kjell Arild Pollestad si bibelomsetjing inneheld 724.235 ord. Dei har han hatt som mål å omsetja i pakt med ein tradisjon som starta 200 år før Kristus.

BRYNE: Måndag 30. oktober kl. 19 blir den nye bibelomsetjinga lansert på Litteraturhuset i Oslo. Det er Forlaget Press, etablert i 1997, som gir ut denne versjonen av Bibelen, og salet er i gong. 9. november kl. 19 er det lanseringsarrangement på Saron, Bryne.

8.februar i år møtte eit tresifra antal menneske opp på Saron for å høyra Pollestad snakka om arbeidet med å omsetja Bibelen. Ifølgje forlaget er han den første som heilt aleine har omsett heile Bibelen til norsk (sjå faktaboks).

Det første forsøket på å omsetja Bibelen til norsk kom allereie på 1200-talet, men nokon fullført bibel på norrønt fekk me aldri. I hundrevis av år deretter var norske biblar fornorskingar av danske. Faktisk var det først i 1978 vi fekk ei fullstendig omsetjing av Bibelen til norsk frå grunnspråka hebraisk og gresk.

Konkordant

Heilt fram til vår tid var omsetjingane på det som blir kalla eit konkordant språk. Ein prøvde så godt ein kunne å omsetja ord for ord frå gresk og hebraisk. Derfor, peikar Pollestad på, fekk vi eit eige bibelspråk.

Dette starta allereie 200 år før Kristus, kunne Pollestad fortelja. På den tida var det mange jødar som ikkje lenger skreiv eller brukte hebraisk, som er originalspråket i Det gamle testamente (GT). Dei brukte i staden gresk, som Det nye testamente (NT) seinare blei skrive på.

– 70 jødar, ifølgje legenden, omsette heile GT til gresk, og difor heiter denne omsetjinga Septuaginta, som tyder 70, sa Pollestad.

Kanaan-språk

Desse omsetjarane vart dei første som gjorde det som seinare vart vanleg – å bruka dei hebraiske uttrykka sjølv når dei skreiv på gresk.

– Til dømes når det i juleevangeliet står «i de dager» (Luk 2,1), er det ein hebraisk måte å seia det på. På gresk ville ein normalt ha sagt «på den tid». Slik kan me nemna hundrevis av døme, sa Pollestad.

Slik vaks det fram eit særskilt bibelspråk, som også er kjent under eit anna namn. – Det er det som nokon litt foraktfullt kallar «kanaan-språk», og på 1960- og -70-talet var det om å gjera å få dette bort og få eit meir vanleg språk inn i Bibelen, sa Pollestad.

OPPMØTE: Langt fleire enn arrangørane rekna med, kom til møtet med Kjell Arild Pollestad på Saron, Bryne.

1930

Bibelselskapet si omsetjing til riksmål frå 1930 er ifølgje Pollestad eit godt døme på bibelspråk på norsk. Dette var ikkje ei omsetjing frå grunnspråka, men ein språkleg revisjon, etter rettskrivinga frå 1917, av tidlegare omsetjingar. Stilen var pietetsfull mot det som vart opplevd som tradisjonelt bibelspråk. Ein heldt på former som «I» og «eder» (dere) sjølv om dette for lenge sidan var ute av vanleg språkbruk.

– Inga tidlegare omsetjing hadde fått ei slik utbreiing, og den bidro sterkt til å styrka bibelspråket i litteraturspråket, sa Pollestad.

Hognestad

Her kan me skyta inn at denne omsetjinga kom på nynorsk i 1938, eit arbeid som vart leia av dåverande biskop i Bjørgvin, Peter Hognestad.

– Han var frå nabogarden til der som mor mi vaks opp på Hognest’. Så no er det altså to biblar som kjem frå Hognestad, konstaterte Pollestad humoristisk.

Då det på 1950-talet kom ei såkalla ungdomsomsetjing av NT, var forfattar Arnulf Øverland opprørt. For i denne omsetjinga var Kristus ikkje lenger «oppstanden», som i 1930-versjonen, men «stått opp». Ateisten og kristendomsfienden Øverland meinte dette var gudsbespotting, sa Pollestad med smil om munnen.

JÆREN- No har vi to biblar frå Hognestad, konstaterte jærbuen Kjell Arild Pollestad på Saron, Bryne.

Idiomatisk

Inspirasjonen til dette kom frå USA og amerikansk språkvitenskap. Ein skulle ikkje merka på omsetjinga at det var eit anna språk som lå under. Dei som las, skulle altså kunne tru at Bibelen var skriven på norsk i utgangspunktet. I praksis skulle ein då ikkje omsetja ord for ord, men meining for meining (idiomatisk). Til dømes vart «Alle mitt livs dager» (jf. Sal 23,6) til «hele mitt liv».

– Mykje av det særmerkte i bibelspråket vart borte. Vi fekk ein bibel med tilnærma same språk som vi les i avisa. Det gjer sjølvsagt Bibelen lettare å lesa, men teksten blir samstundes langt mindre poetisk, langt mindre opphøgd i stilen, langt mindre høgtideleg. Det gamle bibelspråket forsvann, konstaterte Pollestad.

1978

1978-omsetjinga frå Bibelselskapet bygde på desse impulsane frå USA. Språket skulle vera «levande og moderne», og hensikta var å få fram meininga i grunnteksten utan å omsetja ordrett.

– Den vart lansert som verdas beste bibelomsetjing, men var ikke betre enn at den sju år seinare kom i revidert utgåve, sa Pollestad underfundig.

Wisløff

Ein av de fremste kritikarane var professor Carl Fredrik Wisløff. Han meinte at lekfolket hadde krav på ei omsetjing som var så nær grunnspråket som mogleg i uttrykksmåten. Han brukte 1. Mos 2,24 som døme. I 1930-omsetjinga står det slik: «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.» I 1978 vart siste del endra til «… og de to skal være ett».

– Me kan gi Wisløff rett i at det er eit heilt anna meiningsinnhald. Han sa det slik: «En kan være ett med alle kristne, men ‘ett kjød’ kan en bare være med sin ektefelle.»

I omsetjinga frå Bibelselskapet som kom i 2011, står det «… og de to skal være én kropp». – Men dei to som er vigde, er framleis to kroppar når dei går ned. Ein kan jo sjå at dette er ei feil omsetjing, kommenterte Pollestad.

MANGE: Dette er nokre av bibelutgåvene på norsk mellom 1930 og 2011. 1978-omsetjinga (nr. to frå venstre) er den første på norsk som vart omsett direkte frå grunnspråka.

1988

Som kjent var Wisløff ein av dei som sørgde for ei ny omsetjing, Norsk Bibel i 1988, som nærast var ei språkleg modernisering av 1930-utgåva. – Frå då av hadde Den norske kyrkja og kristenfolket kvar sin bibel, for å seia det brutalt, konstaterte Pollestad.

Les meir: Hva er risikoen med ny bibeloversettelse?

Det hebraiske verbet som er brukt i siste del av 1. Mos 2,24, tyder ifølgje Pollestad å vera limt til, hengja fast ved. I hans omsetjing står det slik: «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og henge fast ved sin kvinne, og de to skal være ett kjøtt.»

2011

Kjell Arild Pollestad gler seg over at ein i seinare tid har gått i retning av meir ordrette omsetjingar igjen. Bibelselskapet si omsetjing frå 2011 er ifølgje Pollestad i ei slags mellomstilling. Den nyttar eit konkordant – ordrett – språk der det lar seg foreina med med vanleg norsk språkkjensle, men omset idiomatisk – meing for meining – der det ikkje lar seg gjera.

Til neste år kjem det ei ny omsetjing frå Bibelselskapet, og Pollestad meiner den vil vera enda meir bokstaveleg. – «Kjøtt» vil koma tilbake – «Ordet ble kjøtt», som det jo står, er eit døme han gir.

Mål

For si eiga omsetjing har Pollestad hatt to målsettingar. For det første vil han omsetja så ordrett som mogleg for å visa lesaren korleis det eigentleg vart sagt på hebraisk og gresk. For det andre prøver han, gjennom ordval og rytme, å få klarare fram at store delar av GT er poesi, skriven i ei poetisk form med rytme.

– Eg må gå på mange kompromiss for å sameina desse målsettingane, og mi omsetjing liknar i prinsippet ikkje på nokon av dei andre, sa Pollestad.

Kunstspråk

Til det som tidlegare er sagt om bibelspråket, legg han til at det som i Bibelen er prosa (språk som ikkje er bunde av rim- og rytmereglar) på hebraisk, eigentleg er eit litterært kunstspråk.

– Det er eit heilt spesielt språk som jødane medvite brukte i heilage tekstar og som er like særmerkt som det norrøne sagaspråket, utdjupa han.

PATINA: Ettersom tekstane i Bibelen er opptil 3000 år gamle, meiner Kjell Arild Pollestad han kan tillata seg å bruka uttrykk som er ute av daglegtalen.

Patina

Pollestad peikar på at tekstane i Bibelen er opptil 3000 år gamle. Han meiner ein då må kunna tillata seg å bruka uttrykk som kan sjåast på som forelda. Det handlar om å få fram «alderens patina», som omsetjaren uttrykkjer det.

– Difor skriv eg «Egyptens land» der rytmen krev det. «Egypts land» gir fortstopping i munnen, sa Kjell Arild Pollestad med ei demonstrerande grimase.

Den einaste avgrensinga, legg han til, er at alt må vera forståeleg for den delen av befolkinga som les bøker. – For dei andre nyttar det ikkje. Dei har eg gjeve opp i utgangspunktet.

Neste: Meir om språket i den nye bibelomsetjinga.

Publisert onsdag kveld 25. oktober: Friskoleprisen til KVS Lyngdal.

 

Fakta om Bibelen

 • Verdas mest selde bok. På verdsbasis blir det selt ca. 80.000 biblar dagleg eller ca. 3500 i timen.
 • Namnet «bibel» kjem frå gresk, «biblia», som tyder bøker.
 • Inneheld litteratur av ulik sjanger (type): historieforteljing, lovtekstar, salmar, visdomslitteratur, profetiar, evangelier og brev.
 • Består av to nokså ulike skriftsamlingar: Det gamle testamente, jødane sin bibel, skriven på hebraisk og Det nye testamente – «Den kristne tilføyinga» – som Pollestad uttrykte det, skriven på gresk.
 • Gresk og hebraisk er ifølgje Pollestad like forskjellige som norsk og arabisk.

Fakta om omsetjaren

 • Kjell Arild Pollestad har rådført seg med Bibelen på 15 ulike språk i arbeidet med omsetjinga.
 • Særleg glede har han hatt av å kunne ny-gresk.
 • Arbeidet starta hausten 2017.
 • Omsetjinga har 724.235 ord som står att etter 3.666.617 tastetrykk.
 • Professor Magnar Kartveit var saman med Pollestad i omsetjinga av dei fem Mosebøkene.
 • Pollestad er medlem av Det norske akademi for språk og litteratur, og det var Akademiet som tilskunda han til å gå i gong med omsetjinga. Folk herfrå las og kommenterte etter kvart som arbeidet skreid fram.
 • Tidlegare har Pollestad omsett Snorres Kongesagaer, Homers Iliaden og Odysseen, frå italiensk, fransk og russisk, og han står bak gjendiktninger frå nygresk av lyrikeren Konstantinos P. Kavafis’ poesi.

HEDER: Rektor Ståle Andersen ved KVS Lyngdal (med blomster) mottok onsdag kveld Friskoleprisen 2023 av en jury bestående av Jan Erik Sundby, Margunn Serigstad Dahle og Nina Helgesen Myrdal (helt til høyre). Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Friskoleprisen til KVS Lyngdal

ImF-eide KVS Lyngdal er tildelt årets friskolepris. Skolen har «markert seg sterkt innen landbruket både faglig og pedagogisk», står det blant annet i begrunnelsen.

Publisert onsdag 25. oktober 2023 kl. 21.29.

Friskoleprisen for 2023 ble tildelt under Skolelederkonferansen i regi av Kristne Friskolers Forbund (KFF) på Lillestrøm onsdag kveld. I en lang begrunnelse markerer priskomiteen at den mener det er klar forskjell på kristne friskoler og det offentlige tilbudet:

– Årets pris går til en skole som har mange av kvalitetene som er typiske for vår skolefamilie og som gir prisvinneren det gjenkjennelige særpreget KFFs medlemsskoler har, til forskjell fra dagens offentlige skole, sa juryleder Nina Helgesen Myrdal like før navnet KVS Lyngdal ble gjort kjent på lederkonferansen.

Faglig markering

KFF har seks medlemsskoler som tilbyr utdanning innen naturbruk. Priskomiteen mener at KVS Lyngdal – sammen med de andre naturbruksskolene i KFF – har markert seg sterkt innen landbruket både faglig og pedagogisk.

– Mens mange fylkeskommunale tilbud har forvitret på grunn av for få elever, har KFF-skolene opprettholdt et godt fagmiljø, mener komiteen.

KVS Lyngdal har de siste årene hatt et stadig stigende elevtall, og foran høstsemesteret hadde skolen 150 søkere på venteliste.

Prisjuryen trekker ellers fram at skolen i Lyngdal ikke bare har konsentrert seg om naturbruksfeltet, men har utviklet undervisningen bredere. Skolen tilbyr idrettsfag og studiespesialisering i tillegg til entreprenørskap og næringsutvikling, og KVS Lyngdal karakteriseres som «premiegrossist innenfor Ungt Entreprenørskap» av priskomiteen.

Det opplyses at skolen har en sterk posisjon lokalt, en posisjon som er oppnådd gjennom «solid arbeid i og utenfor klasserommet».

– Utviklingen og omstillingene vitner om god strategisk ledelse, mener juryen.

– Gledelig

Rektor Ståle Andersen ved KVS Lyngdal er svært glad for prisen og den medfølgende rosen.

– Dette er veldig hyggelig for skolen. Det er jo mye positivt som har skjedd med skolen de senere årene. Vi har hatt mange søkere og et stigende elevtall. Vi har ofte hatt venteliste om høsten, men det er helt nytt at vi hadde nesten 150 på venteliste dette skoleåret. Det har ikke vært så massivt før, sier Andersen til Kristelig Pressekontor.

Han ser det også som positivt at andelen elever som bor på internat, har gått opp.

– Det gjør at vi får et aktivt kristent miljø på skolen, sier han.

I det hele tatt er han godt fornøyd med utviklingen for skolen som han har jobbet ved siden 1986, først som lærer, senere som inspektør og studierektor før han i 2005 ble rektor. Da han startet ved skolen, hadde den 100 elever og var en jordbruksskole. Siden er mye endret.

Prisen betyr mye for skolen: – Dette er en anerkjennelse i friskolesammenheng hvor det er så mange gode skoler, så det er en stor ære for oss å få Friskoleprisen, sier Andersen.

Det vanker for øvrig mer enn bare ære. Prisen – som er til minne om den kristne skolemannen Hans Bovim – består av 25.000 kroner og et trykk av kunstneren Veslemøy Nystedt Stoltenberg.

Mange kandidater

KFF-juryen mener de har hatt mange gode priskandidater.

– Det er mange skoler å velge mellom, og komiteen vil understreke at det er en rekke skoler som kunne fortjene å bli sett på en slik måte som en vinner av friskoleprisen blir. Det drives mye fremragende arbeid ved kristne friskoler. Komiteens mandat er da heller ikke å utrope «den beste friskolen», ble det understreket under utdelingen.

Internatskole

I begrunnelsen er det trukket fram at de kristne videregående skolene utgjør om lag 3,6 prosent av alle landets videregående skoler.

– Men om vi lager lister ut fra enkelte spesielle kriterier, har kristne friskoler en meget stor markedsandel. Årets prisvinner er med på to av disse listene. Det er i praksis nesten bare kristne videregående skoler som tilbyr internat, og årets pris er derfor en aldri så liten hyldest til internatskoler, spesielt til dem som leverer mat, seng og omsorg til elever 24/7 gjennom hele skoleåret, sier juryen.

På KVS Lyngdal er over 80 prosent av skolens 400 elever borteboere med behov for internat. Priskomiteen vektlegger at internatdriften er krevende for skolene, som ikke får direkte offentlig støtte for denne delen av virksomheten.

– For ansatte medfører driften ofte tilleggsoppgaver både kveld og natt. Dette arbeidet har prisvinneren organisert på en forbilledlig måte, sier komiteen som mener KVS Lyngdal og andre internatskoler bidrar ekstra mye til disse friskolenes omdømmebygging.

Vekkelse

Innsatsen for å skape et godt kristent miljø på internatene blir trukket fram, og her mener komiteen at både de ansattes og elevenes egne bidrag er viktig.

– Komiteen mener prisvinneren har klart å skape et elevmiljø knyttet til internatdriften som realiserer formuleringen om å «vekke og nære det kristelige livet». Vi er på ingen måte ute etter å lansere en vekkelsesindeks, for veksten kan komme til ulike tider og på ulike måter, og den lar seg vanskelig måle. Men vi kan ta del i gleden over at det i den senere tid har vært vekkelse ved denne skolen, og at mange har funnet fram til kristen tro der, sa jurymedlem Margunn Serigstad Dahle.

Var landbruksskole

KVS Lyngdal, som eies av Indremisjonsforbundet, startet som jordbruksskole i 1947. Med årene er den kraftig utbygd og eier i dag et stort skoleanlegg. Skolen, som har omkring 100 ansatte, ble omgjort til videregående skole i 1992 og fikk navnet KVS Lyngdal i 2001.

– Prisvinneren har hatt en fornuftig økonomisk drift som har gjort det mulig med større investeringer, som det ikke gis offentlig støtte til, bemerker KFFs priskomité. KPK

Reportasjen er skrevet av Stein Gudvangen, Kristelig Pressekontor.

HARDANGER: - Det er vanskelig å si hvor mye det skyldes vårt arbeid på Framnes alene, og hvor mye det skyldes en trend blant unge. Jeg tror det er en kombinasjon, sier rektor Harald Voster ved delvis ImF-eide Framnes kristne vidaregåande skule. FOTO: MAGNUS HISDAL/FRAMNES KVGS

Noe skjer blant elevene på Framnes

Rektor Harald Voster på Framnes kristne vidaregåande skule melder om økt elevdeltakelse på skolens kristne møter, og at flere elever blir kristne.

De siste femseks årene har de på Framnes kristne vidaregåande skule (KVGS) opplevd at elevdeltakelsen på skolens kristne møter har tatt seg veldig opp. Rektor Harald Voster regner med at den har gått fra å være 4050 elever til 100150 elever. Skolen, som ligger i Norheimsund i Kvam kommune i Hardanger, har 272 elever.

– Det er vanskelig å bekrefte endringer, men vi opplever at veldig mange vil være med i bibelgrupper. Elevene er veldig opptatt av det kristne livet, og de søker samlinger der det er bibelopplæring og forkynnelse, sier Voster til sambåndet.no.

I tillegg til vanlige møter har de dette skoleåret et nytt opplegg, «Krigerne», som er utviklet på KVS Lyngdal. Det er primært tenkt for guttene, for å styrke deres tro, men også jentene er med på det. Skolen samarbeider også med Tro & Medier og kjører opplegget «En bedre historie», som Alexis Lundh har utviklet, for hele skolen flere ganger i året.

Oppfølging
– Hvorfor tror du elevdeltakelsen på kristne møter har økt?

– Vi har regelmessige møter og god oppfølging av møtene. Regelmessighet og kontinuitet gjennom året er viktig slik at elevene vet at der er noe. Så skjer det noe blant elevene, for eksempel samles mange ukentlig til frivillige bønnemøter.

– Hva vil du si om det som har skjedd de siste fem–seks årene?

– Enkelte har snakket om vekkelsen blant elevene. Jeg tenker at det skjer noe som ikke er så lett å sette fingeren på hvorfor skjer. For det kan jo ha sammenheng med ting som skjer utenfor Framnes. Det er vanskelig å si hvor mye det skyldes vårt arbeid på Framnes alene, og hvor mye det skyldes en trend blant unge. Jeg tror det er en kombinasjon.

Trend
– Hva slags trend?

– Jeg tror det er mange unge som ønsker god forkynnelse og solid og godt forankret bibelundervisning. I en tid hvor mye flyter rundt, kan det å få en regelmessighet i både bønneliv og de kristne møtene, gi et svar i et samfunn som er veldig rotløst og skiftende. Vi er jo veldig glad for det.

Sannhet
– I en urolig verden så har unge behov for rutiner, rytme og trygghet?

– Ja, og Bibelen forkynner noen faste sannheter som svar inn i en tid hvor sannhet er noe subjektivt og personlig. Jeg tror at mange opplever at Bibelen forkynner det som er objektivt sant og objektivt rett og det som er viktigere og større enn oss. Vår tid skaper et behov for hos mange, analyserer Voster og føyer til:

– Det som er spennende, er jo hvor sterkt dette er i møte med verden når de er ferdig på Framnes. Holder dette som de har funnet, videre?

Bønn og nåde
Framnes KVGS er eid av Indremisjonssamskipnaden og ImF. ImF har også to heleide videregående skoler. For to år siden meldte rektor Ståle Andersen ved KVS Lyngdal til sambåndet.no om en spesiell skolestart med flere elever enn tidligere som er med på skolens kristne møter og bønnemøter, og flere som har sagt ja til å følge Jesus.

Skoleåret 2023/24 er det ifølge Andersen 300 elever som kommer på de kristne møtene. Skolen har 400 elever.

– Det er et veldig stort engasjement for alt det kristne arbeidet. Det er enda større oppslutning enn for to år siden om skolens kristne møter og bønnemøter.

– Hvorfor tror du det er så stor oppslutning om det kristne arbeidet blant eleven?

– Det er bønn som har gjort det, og det er Guds nåde at det er sånn, sier Ståle Andersen.

Setesdal

På KVS Bygland har ikke rektor Steffen Røykenes registrert noen større endringer i elevflokken når det gjelder deltakelse på kristne møter

– Cirka en tredjedel av elevene deltar på kristne møter, som er ganske på det jevne. Det må vi si er bra.

PÅMELDT: Linda Blom, til venstre, Kjell Hauan og Linda Aase er tre av dem som har meldt seg på ImFs lederkonferanse i november.

Tre om Lederkonferansen

Tirsdag 24. oktober er siste frist for påmelding til ImFs lederkonferanse. Sambåndet.no har stilt noen spørsmål til tre som har meldt seg på.

Lederkonferansen 2023 er den sjette i rekken (fra før 2017-19 og 2021-2022) og går av stabelen på Sotra vest for Bergen 3.-5. november. Fram til 19. oktober har 262 meldt seg på, og fristen for påmelding går ut tirsdag 24. oktober.

Dette er spørsmålene som er stilt til tre deltakere:

 1. Hvorfor reiser du på lederkonferansen?
 2. Har du vært med før?
 3. Hvilke nettverk og seminar har du meldt deg på? Hvorfor akkurat disse?
 4. Hvor er du engasjert lokalt?
 5. Hva slags utbytte håper du å sitte igjen med etter konferansen?

Linda Blom (59)

 1. Det er fordi jeg synes det er veldig inspirerende både å høre på talerne og på nettverkene og det å treffe alle misjonsvennene, at det er så mange folk som jobber for samme sak i vår sammenheng.
 2. Jeg har vært med på alle lederkonferansen unntatt i fjor.
 3. Nettverk: «Gud velsigne deg, dere, dine barn, deres barn…». Seminar på fredag: «Vi er alle underveis. Om å ta vare på parene i forsamlingen.» Seminar på lørdag: «Senk skuldrene tjen Gud».
  Det er fordi det er veldig aktuelt i vår sammenheng, i vår menighet. Vi er en gjeng som reiser fra vår menighet, og vi deler oss på litt forskjellige nettverk og seminarer slik at vi får forskjellige ting med oss. Så kan vi samles i etterkant og snakke om det den enkelte har opplevd og fått med seg.
 4. Jeg er engasjert i INRI-Kyrkja på Rong
 5. Jeg synes overskriften på konferansen, radikal og rotfestet, er god. Det er noe av det jeg ønsker å sitte igjen med, at jeg skal være styrket i troen min og radikal og rotfestet, og det at vi kan være enda mer utrustet til vår visjon i INRI-Kyrkja som er å vise godhet og vinne mennesker for Jesus. Det tenker jeg er viktig.

Kjell Hauan (63)

 1. Det er flere grunner til det. Jeg ble spurt om å ha seminar på lørdag om styrearbeid. En annen grunn er at det viktig å være der. Jeg er jo nestformann i ImF-styret, og det er en viktig arena å være med på, for å ha kontakt med folk.
 2. Jeg har vært med 4-5 ganger.
 3. Nettverk: «Gud velsigne deg, dere, dine barn, deres barn…». Seminar fredag: «Uten Gud er alt tillatt»
  Det er fordi det er interessant å ha litt forskjellig nettverk og seminarer fra år til år.
 4. Jeg er med i Kvinesdal bedehusforsamling.
 5. Det er å få litt mer innsikt i enkelte spørsmål og inspirasjon til å arbeide videre i Indremisjonsforbundet.

Linda Aase (32)

 1. Jeg tenker at det er en ressursplass å få påfyll på og bli inspirert og få ny kunnskap. Vi reiser en gjeng fra kontoret på Indremisjonssamskipnaden. Det blir veldig kjekt.
 2. Nei, det er første gang.
 3. Nettverk: «Uenigheter, konflikter og konflikthåndtering.». Seminar fredag: «Hvilke spørsmål skaper engasjement og debatt i Kristen-Norge i dag?». Seminar lørdag: «Kristen i møte med dagens konspirasjonsteorier».
  Jeg meldte meg på det nettverket fordi det er utrolig viktig å ha kunnskap om dette når man er leder, og det er viktig å få verktøy til å håndtere ulike situasjoner. I tillegg så synes jeg det er veldig kjekt å høre på Aud Karin K. Ringvoll som skal ha nettverket. Seminarene har jeg valgt fordi det er utrolig viktige og aktuelle tema i møte med ungdom i dag, spesielt det med kristne i møte med konspirasjonsteorier. Det er så mye feilinformasjon som blir gitt på nettet og andre steder som ungdommer sjekker og som de blir påvirket av.
 4. Jensvoll bedehus på Tysnes
 5. Jeg håper det blir nyttig med tanke på jobben min som Ung-leder, spesielt det som går på samtale med ungdom. Det er så mye i verden og mediene i dag som påvirker oss og vil ta oppmerksomheten vår vekk fra Bibelen og Jesus. Det å samles og komme sammen som kristne er viktig, og det er viktig at vi kan stå sammen og hjelpe hverandre til å ha oppmerksomheten på Jesus, og at vi får verktøy og tips til hvordan vi kan dele det videre.

VIGELAND: Letingen foregår i et skogsområde på Vigeland i Lindesnes kommune. FOTO: Rolfsteinar/Wikimedia Commons

Savnet gutt bekreftet omkommet

OPPDATERES Politiet bekrefter nå at personen som ble funnet tirsdag, var den sju år gamle gutten som ble borte fra familiemedlemmer på en tur i Lindesnes søndag. Lærere og elever ved KVS Lyngdal deltok i leteaksjonen og har hatt flere bønnesamlinger.

Publisert tirsdag 17. oktober kl. 15.54. Oppdatert 17. oktober kl. 18.16. Oppdatert onsdag 18. oktober kl. 14.00.

Mandag 16. oktober deltok fire lærere og 30 elever på KVS Lyngdal i leteaksjonen etter sjuåringen i stedet for å ha vanlig skoledag, opplyser rektor Ståle Andersen til sambåndet.no tidlig tirsdag ettermiddag.

Den sju år gamle gutten ble meldt savnet etter at han ble borte fra familiemedlemmer på en jakttur ved Heddan i Lindesnes klokken 13.45 søndag ettermiddag.

Funnet omkommet

Kl. 17.02 tirsdag meldte nrk.no at en person var funnet død i et skogsområde i Lindesnes, og at funnet ble sett i sammenheng med den savnede sjuåringen. Personen ble funnet av letemannskaper kl. 16 ved Langemyr i Lindesnes kommune.

De pårørende til sjuåringen ble orientert om at det var gjort et funn,. Personen var da ikke identifisert, men leteaksjonen ble avsluttet.

Kl. 10.44 onsdag meldte nrk.no at personen som var funnet, er identifisert som den savnede. Navnet hans, Torjus Seland, ble også frigitt.

Mange var med på leting
Til nrk.no tirsdag formiddag melder innsatsleder politiet, Geir Ljungqvist, at de har rundt 300 profesjonelle letemannskaper i frivillige organisasjoner ute og 400 uorganiserte i tillegg som er ute og leter. Foruten søkemannskaper, er redningshunder, droner og helikopter tatt i bruk i leteaksjonen som foregår i et krevende terreng å søke i, med mye myr, vann, bekker og elver.

Totalt deltok over tusen personer i letingen, og politiet formidlet onsdag en takk fra familien.

Fra morgenen av tirsdag vurderte elevene og lærerne ved KVS Lyngdal om de skulle gå ut igjen og lete etter skoletid.

– Elevene som var med mandag, er godt vant med friluftsliv og med å bruke kart og kompass, sier Andersen.

Fra Lyngdal

Hvorfor har lærere og elever hos dere vært på leteaksjonen?

– Det er noen lærere og elever som kjenner guttens familie, som er fra Lyngdal, og det har vært et enormt engasjement i saken, forteller rektor Ståle Andersen.

Blant annet hadde elevene bønn på tunet mandag for gutten og hans familie.

Onsdag ettermiddag opplyser Andersen til sambåndet.no at det var bønnesamling og åpent rom på skolen for ansatte og elever tirsdag kveld, hvor det var åpent for samtale. Onsdag har de vanlig skoledag.

– Det er en trist sak, som vi etter hvert ble forberedt på når det gikk såpass lang tid, sier Andersen.

SOTRA: Selv om Danielsen barne- og ungdomsskole er en stor kombinert skole, rammes den hardt av regjeringens forslag til ny tilskuddsmodell. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Friskoler kan måtte legge ned trinn

OPPDATERT Friskoler med både barne- og ungdomstrinn vil få redusert statstilskuddet med opptil 30 prosent som følge av Støre-regjeringens forslag til ny tilskuddsmodell. Misjonseide skoler oppfatter det som dramatisk for videre drift dersom forslaget blir vedtatt.

– Vi reagerer på modellen og mener den er veldig urettferdig. Og utslagene er dramatiske, sier fungerende generalsekretær Sidsel Høland Olausson i Kristne friskolers forbund (KFF) til sambåndet.no.

Friskoleorganisasjonene ble presentert for den nye modellen på et møte med embetsverket i Kunnskapsdepartementet (KD) 6. oktober, samme dag som forslaget til statsbudsjett ble lagt fram.

KFF har 57 1–10-skoler som medlemmer, flere av dem eid helt eller delvis av indremisjonsfamilien.

Seks millioner

Den eksisterende modellen gir høy sats for de første 42 elevene både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. I forslaget til ny modell gis det kun høy sats for 45 elever ved en friskole, uavhengig om det er en ren barneskole eller ren ungdomsskole eller en kombinert (1–10) skole.

De kombinerte skolene vil ifølge KFF få inntil seks millioner kroner mindre hver i årlig tilskudd når en foreslått overgangsperiode er over. For skoleåret 2024/25 får skolene kompensert fire femdeler av differensen mellom gammel og ny modell. Kompensasjonen reduseres gradvis til full innfasing fra skoleåret 2028/29.

Kompensasjon

– Regjeringen tar ikke høyde for at det er mer administrativt krevende å drive en kombinert skole enn en ren barne- eller ungdomsskole, sier Olausson.

Dagens tilskudd for de 42 første elevene både på barnetrinn og ungdomstrinn er for å kompensere for høyere faste kostnader og smådriftsulemper knyttet til klassestørrelse og flere klassetrinn.

Ifølge KFF baserer modellen seg på gjennomsnittstall fra kommunene som sammenlignes med tall fra det som ofte er små friskoler. På oppdrag fra KFF har Agenda Kaupang undersøkt kostnadene i kommunale grunnskoler. Rapporten viser at kostnadene i små kommunale skoler er mellom 1 og 2,5 millioner kroner høyere enn satsene for driftstilskudd til friskoler med like mange elever. Det er med andre ord ikke slik at friskolene koster samfunnet penger.

Fare for nedleggelser

– Er det mulig for kombinerte friskoler å tilpasse seg dette ved å dele skolen i to?

– Nei, for regjeringen varsler også at de vil foreslå endringer i regelverket. Friskoler med både barne- og ungdomstrinn, må være organisert i samme rettssubjekt, svarer Olausson.

Dette kan føre til at kombinerte skoler må legge ned enten barnetrinnet eller ungdomstrinnet fordi det blir for dyrt.

– For foreldregrupper eller organisasjoner som ønsker å starte ny friskole, vil det nå være mest aktuelt å velge ren barne- eller ungdomsskole.

REAGERER: Sidsel Høland Olausson er fungerende generalsekretær i Kristne friskolers forbund (KFF). FOTO: KFF

Utsette

Det var Solberg-regjeringen som begynte arbeidet med en ny tilskuddsmodell, men da var forutsetningen at den ikke skulle føre til endringer i totalt utbetalt tilskudd. Støre-regjeringen gikk bort fra dette.

– Nå ser vi resultatet, som er 515 millioner kroner i reduksjon for friskolesektoren sett under ett, inkludert Montessori- og Steiner-skolene. Fra 2028/29 vil tilskuddet for KFFs grunnskoler være redusert med 14 prosent, tilsvarende 180 millioner kroner, går det fram av forbundets nettsted.

Fungerende generalsekretær Sidsel Høland Olausson mener at regjeringen i det minste må utsette innføringen av den nye modellen.

– Det er ikke gjort konsekvensutredning eller undersøkelser på forhånd, og det har ikke vært noen dialog i forkant, påpeker Olausson.

Sotra

Egill Danielsen Stiftelse (EDS) har én kombinert skole, Danielsen barne- og ungdomsskule Sotra. Økonomileder Elisabeth Næverlid Sævik opplyser at den har 439 elever i dag.

– Når den nye tilskuddsmodellen får full effekt høsten 2028, vil det bety vel fem millioner kroner mindre i statstilskudd i året enn i dag, sier Sævik til Sambåndet.

KD mener altså at det først og fremst er små kombinerte barne- og ungdomsskoler som har fått for mye i tilskudd etter dagens modell, fordi de har fått høy sats for de første elevene på begge trinn.

– Men det viser seg altså at en stor kombinert skole som Danielsen Sotra rammes så hardt den også at den får en reduksjon på 12,3 prosent i statstilskuddet, sier Sævik.

Møtte politikere

Representanter for EDS og KFF møtte tirsdag 10. oktober stortingspolitikerne fra en rekke partier på Hordalandsbenken for å orientere dem om konsekvensene av forslaget.

Økonomilederen i EDS opplyser at gjennomsnittlig elevtilskudd til friskoler etter dagens modell er på 95.600 kroner. Med ny modell vil det være 89.951. Det sammenlignbare tallet for elever i offentlig skole er på 151.200 kroner.

Steinerskoleforbundet, Montessori Norge, Abelia, Kristne Friskolers Forbund og Steinerskolenes Foreldreforbund står bak et digitalt opprop i forbindelse med denne saken der folk kan markere sin støtte til friskolene. Per 17. oktober har over 17.000 signert oppropet.

DRAMATISK: Rektor Øystein Engås ved misjonseide Møre barne- og ungdomsskole Ålesund sier at de ikke ville ha gått i gang med utvidelsen hvis de hadde visst om forslaget til endring i statstilskuddet. FOTO: SAMBÅNDET ARKIV

Herøy

Rektor Asbjørg Muren Ulvund ved Møre barne- og ungdomsskule Herøy, som eies av ImF Sunnmøre, er mest opptatt av å jobbe inn mot politikerne.

– Dagens regjering hopper på en måte bukk over prosessen som var i gang for å jobbe med tilskuddsmodeller til friskoler. Det blir presenterer en modell ingen kjenner, med en argumentasjon og et grunnlagsmateriale som oppfattes som for svakt. Måten det er gjort på, virker ikke som en demokratisk prosess. Jeg håper at de politiske partiene innser at dette ble veldig feil, sier Ulvund.

Hun påpeker at hvis forslaget blir vedtatt, får skolen en inntektsreduksjon på 23% fra 2028, noe som kan bety at kollegiet på 40 personer kan bli halvert.

Vi kan ikke drive videre som 1-10-skole med en sånn endring. Da må vi velge enten barneskole eller ungdomsskole. Det blir et kjempetap for oss, sier Ulvund.

Ålesund

Møre Barne- og Ungdomsskule Ålesund, som begynte som ungdomsskole, startet i 2020 med barnetrinn. Den 21.09.2023 skrev sambåndet.no om at andreetasjen i skolens nybygg snart er klar til å tas i bruk. I tillegg jobber skolen også med å utvikle uteområdet.

Rektor Øystein Engås sier til sambåndet.no at de ikke ville ha gått i gang med utvidelsen hvis de hadde visst om forslaget til endring i statstilskuddet.

– Det hadde nok vært uansvarlig å gjøre hvis vi visste om de rammevilkårene der. Så vi håper fremdeles at det ikke skal gå igjennom. Det er en krevende sak, fastslår Engås.

– Hva vil det bety for dere hvis det blir vedtatt?

– Det betyr for oss en reduksjon i statsstøtte på fem millioner kroner. Konsekvensen vil være at forsvarlig drift av skolen vil være vanskelig.

– Hva tenker du at dere må gjøre da?

– Det må vi ha mange runder på. For det her er såpass dramatisk at det handler ikke bare om oss, men 150 slike 1-10-friskoler som fins i Norge, som vil ha store problem med fortsatt drift. I ytterste konsekvens vil det bety nedlegging av opptil 100 enheter i 1-10 friskolene. De blir presset til å være enten barne- eller ungdomsskole. Du vil da få nedlagte barne- eller ungdomsskoler.

Brit Rønningen har bidratt til denne artikkelen.

TRAVELT: Daglig leder Aud Kindervåg Halsne i Plussreiser har hatt travle dager etter terrorangrepet i Israel. FOTO: Sambåndet arkiv

– Det mest krevende er ansvaret

Daglig leder Aud Kindervåg i Plussreiser har hatt travle dager etter terrorangrepet i Israel, men turoperatøren er godt forberedt på krisesituasjoner.

– Det har vært krevende og veldig intenst, sier daglig leder Aud Kindervåg Halsne til sambåndet.no.

Hun har hatt ekstra mye å gjøre etter terrorangrepet i Israel 7. oktober, med å få hjem de tre gruppene som Plussreiser hadde i Israel da det skjedde. Det misjonseide reiseselskapet har også hjulpet folk som ikke reiste med dem, med å komme seg hjem til Norge.

– Det mest krevende er ansvaret, det at du vet at du har ansvaret for å få folk i sikkerhet, utdyper Kindervåg Halsne.

Erfaring
– Hvordan har du opplevd at dere har håndtert denne situasjonen?

– Vi har klart å håndtere det bra. Vi har hatt øvelser på kriser, og vi har vært oppe i lignende ting før som gjør at vi har erfaring. Men det er klart at ingen kriser er like, og du må kunne ta ting på strak arm og jobbe iherdig til du har løst problemet. Vi har veldig mange flinke folk som er flinke på systemer og rolige og fattet og klarer å gå inn og gjøre en kjempegod jobb i denne situasjonen.

Håper
– Hva tenker du om fremtiden for Plussreiser sine Israelsturer?

– Det er ikke så godt for meg å si, men erfaring er at det pleier å gå ganske kjapt over i Israel, og at mange kunder, når det har gått litt tid, er klar til å reise igjen og føler seg trygge når de er i Israel, sier Kindervåg Halsne.

Hun tror at hvis det blir sånn som det har vært tidligere, så er folk klar for turer til Israel igjen til neste år. Det håper hun at de får til.

– Det er et land som jeg personlig er veldig glad i, og jeg håper vi får opp igjen volumet på turer til Israel. Som det ser ut i dag, så ser det utrolig trist og skremmende ut. Men vi håper at ting roer seg etter hvert, mest for deres del, men også for vår del.

Honnør
Den daglige lederen fremholder at noe av det viktigste de gjør i krisesituasjoner, er å holde kontakten med de som leder gruppene som er der det er krise.

– Vi har tett kontakt med lederne i gruppene hele veien. Det er veldig viktig for oss, sånn at de gjør en kjempegod jobb inn mot de reisende, understreker Kindervåg Halsne og legger til:

– Jeg vil gi all honnør til de som vi hadde som reiseledere som sto oppe i denne situasjonen for gjestene våre i Israel, og våre gode samarbeidspartnere i Israel som har hjulpet oss. Vi har hatt et godt samarbeid der vi sammen har klart å løse dette.

– Hvor mye betyr disse Israelsturene for Plussreiser?

– De betyr mye. Bortimot halvparten av vår inntekt ligger der og i salg. Vi har gjennomført mange gode turer før, men hovedvolumet som vi hadde nå i høst, det ryker for oss, sier Aud Kindervåg Halsne.